Навчання в КІБіТ: яким повинен бути сучасний студент?

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниНавчання в КІБіТ: яким повинен бути сучасний студент?

Студентські роки є якщо і не найкращим періодом у житті, то точно найактивнішим та найрізноплановішим. Позаду труднощі та конфлікти перехідного віку, попереду – завдання працевлаштуватися і знайти себе в житті, а зараз ми вчимося, пробуємо, відчуваємо, і звичайно розважаємося! Однак вже під час навчання, закладається фундамент майбутньої кар’єри у вигляді знань, навичок та компетенцій. Тому головним для студента є проявити себе по максимуму і не втратити жодну із наданих можливостей. Якими ж якостями повинен володіти студент, що б використовувати «на повній» навчання в інституті?

Цілеспрямованість

Якщо мета визначена правильно, її досягнення гарантовано мінімум на 50%. Ну а якщо для досягнення мети докладають усіх зусиль, то успіх буде неминучим. Студенту слід вже із першого курсу визначити, чим для нього є навчання – безцільним просиджуванням за партою або ключем до професіоналізму. І в разі вибору варіанта №2 важливо сфокусувати увагу навколо завдань, пов’язаних із отриманням професії, і по можливості від них не відхилятися.

Якщо ж юний вік або відсутність досвіду не дають можливості, визначити правильні завдання, викладачі КІБіТ завжди готові прийти на допомогу і стати для хлопців та дівчат справжніми бізнес-наставник

Старанність

«Без праці не витягнеш із води рибину», тобто не вийде виконати задумане, якщо його взагалі не виконувати. Студент повинен бути не лише здібним, але й старанним – активно відвідувати пари та сумлінно виконувати всі завдання викладачів. Робота із гнучким графіком не перешкоджає навчанню, однак не повинна його замінювати.

Навчальний процес Київського інституту бізнесу та технологій орієнтований на практичне навчання та формування у студентів необхідних для майбутньої роботи навичок та вмінь. Тому пропускаючи заняття або ігноруючи завдання «коуча» викладача, майбутні фахівці позбавляють себе повноцінної освіти.

Гнучкість мислення

Напіврозпад знань в сучасній економіці становить понад 50%, тому й найактуальніша інформація може застаріти вже через місяць. Від сучасного студента потрібно вміти переучуватися, а також освоювати новинки в рекордно короткі терміни. Потрібно завжди бути готовим до змін, адже невідомо, якими будуть вимоги майбутнього роботодавця!

Окрім самоосвіти гнучкість мислення допоможуть сформувати кваліфіковані методики навчання, орієнтовані на компетентнісний підхід. Девіз КІБіТ «Йдемо в ногу із часом!» якнайкраще підходить студентам, які бажають стати готовими до змін фахівцями.

Багатозадачність

Інтенсивний ритм життя ставить перед вибором: навчитися робити все і одразу або задовольнятися малими професійними досягненнями. Студенти повинні навчитися робити все одночасно. Працювати із документацією, вести ділове листування, і одночасно консультувати закордонних партнерів на англійській мові, ще й виконуючи при цьому «профільні» обов’язки – що може бути простіше?

Жоден день у КІБіТ не проходить для студентів даремно! На парах хлопці та дівчата виконують понад 10 завдань, що виробляє у них звичку до інтенсивного графіку та вчить працювати в режимі багатозадачності.

Цифрова компетентність

Сьогодні найактуальнішим принципом роботи всього бізнесу є гасло «Digitalізуйся або помри!». Кожна компанія працює із корпоративним програмним забезпеченням та вимагає від своїх співробітників бути більш, ніж впевненим користувачем ПК. Сучасний студент повинен бути «на ти» не лише із комп’ютерними програмами та мобільними додатками, але також із трендовими онлайн-платформами та шаблонами.

Навчальний процес Київського інституту бізнесу та технологій побудований з урахуванням використання онлайн-платформи Google Class та графічного редактора Power Point. Також наші хлопці та дівчата вивчають корпоративні офісні програми та додатки.

Ерудованість

Жоден із практичних навичків не буде ефективним, якщо у людини відсутній широкий кругозір. Студенти повинні бути допитливими, багато дивитися та читати, а також вміти аналізувати і продуктивно використовувати інформацію із різних професійних та життєвих сфер.

Студентське життя в КІБіТ – це не лише інтенсивне навчання, але й активна соціалізація, яка передбачає: відвідування виробничих підприємств і культурних пам’яток, організацію та проведення свят, а також формування міжкультурного діалогу між студентами Інституту.

Активна життєва позиція

«Скромність прикрашає людину», однак не варто плутати скромність з нерішучістю, адже досягти успіху не так вже й легко. Випускник навчального закладу повинен володіти не тільки професійними знаннями та компетенціями, але й чітко знати, чого він хоче від життя, і як цього можна досягти.

Багато хто із викладацького складу Київського інституту бізнесу та технологій є фахівцями в сфері психології бізнесу. Тому в рамках навчальних курсів Інституту здійснюється активна робота ыз мотивацією студентів за допомогою діалогів, тренінгів та майстер-класів.

Комунікативність

Широкий Network э однією з умов успішного ведення бізнесу. Співробітникові бізнес сфери щодня доводиться встановлювати контакти із численними людьми – клієнтами, співробітниками, діловими партнерами і т.д. І відточувати навички спілкування потрібно вже в період навчання, що б після закінчення використовувати їх «на повну котушку».

Прокачування комунікативних навичок є завданням всіх освітніх програм КІБіТ, яке реалізується в рамках практично всіх навчальних дисциплін – як профільних, так і загальноосвітніх.

Мобільність

Неможливо розвинути в собі підприємливість, залишаючись на одному місці. Для ділової людини нічого не варто снідати, обідати і вечеряти в різних європейських містах, а раптове відрядження на інший континент не повинне виглядати як щось надзвичайне. І де ще можливо звикнути до інтенсивного графіку із великою кількістю переміщень, як не під час студентського життя?

Бажаєте дізнатися, що таке бути мобільним? Стати учасником програм міжнародного стажування КІБіТ!

Знання іноземних мов

Епоха «залізної завіси» давно минула, а робота на міжнародному рівні передбачає знання мов. І якщо студент бізнес закладу бажає згодом працювати у міжнародних компаніях, говорити англійською потрібно не лише на рівні побутового спілкування, але й із використанням професійних термінів.

Освітній процес Київського інституту бізнесу та технологій передбачає активну міжнародну діяльність як у сфері активного співробітництва із посольствами та іноземними компаніями, так і в рамках поглибленого вивчення англійської мови із використанням економічної термінології.

Шановні студенти Київського інституту бізнесу та технологій! Адміністрація та викладацький склад КІБіТ вітають вас із Днем студента, святом науки, навчання та веселощів! Бажаємо вам бути найневгамовнішими у навчанні, найенергійнішими у просуванні кар’єри та найактивнішими у саморозвитку!

 

Читайте також:

Що означає «Бути студентом ВНЗ?»

Учёба в КИБиТ: каким должен быть современный студент?

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниНавчання в КІБіТ: яким повинен бути сучасний студент?

Студенческие годы являются если и не самым лучшим периодом в жизни, то уж точно самым активным и разноплановым. Позади сложности и конфликты переходного возраста, впереди – задача трудоустроиться и найти себя в жизни, а сейчас мы учимся, пробуем, испытываем, и конечно развлекаемся! Однако уже во время учёбы, закладывается фундамент будущей карьеры в виде знаний, навыков и компетенций. Поэтому главное для студента – проявить себя по максимуму и не упустить ни одну из предоставленных возможностей. Какими же качествами должен обладать студент, что б использовать «по полной» обучение в институте?

Целеустремленность

Если цель определена правильно, её достижение гарантировано минимум на 50%. Ну а если для достижения цели прилагаются все усилия, то и успех неизбежен. Студенту следует уже с первого курса определить, чем для него является учёба – бесцельным просиживанием за партой или ключом к профессионализму. И в случае выбора варианта №2 важно сфокусировать внимание вокруг задач, связанных с получением профессии, и по возможности от них не отклоняться.

Если же юный возраст или отсутствие опыта не дают возможности, определить правильные задачи, преподаватели КИБиТ всегда готовы прийти на помощь и стать для ребят настоящими бизнес-наставниками.

Старание

«Без труда не вытащишь рыбку из пруда», то есть не получиться выполнить задуманное, если его вообще не выполнять. Студент должен быть не только способным, но и старательным – активно посещать пары и добросовестно выполнять все задания преподавателей. Работа с гибким графиком не препятствует учёбе, однако не должна её заменять.

Учебный процесс Киевского института бизнеса и технологий ориентирован на практическое обучение и формирование у студентов необходимых для будущей работы навыков и умений. Поэтому пропуская занятия или игнорируя задания «коуча» преподавателя, будущие специалисты лишают себя полноценного образования.

Гибкость мышления

Полураспад знаний в современной экономике составляет более 50%, поэтому даже самая актуальная информация может устареть уже через месяц. От современного студента требуется уметь переучиваться, а также осваивать новинки в рекордно короткие сроки. Нужно всегда быть готовым к изменениям, ведь неизвестно, какие будут требования будущего работодателя!

Помимо самообразования гибкость мышления помогут сформировать квалифицированные методики обучения, ориентированные на компетентностный подход. Девиз КИБиТ – «Идём в ногу со временем!» как нельзя лучше подходит студентам, желающим стать готовыми к изменениям специалистами.

Многозадачность

Интенсивный ритм жизни ставит перед выбором: научиться делать всё и сразу или довольствоваться малыми профессиональными достижениями. Студенты должны научиться делать всё одновременно. Работать с документацией, вести деловую переписку, и одновременно консультировать зарубежных партнёров на английском языке, выполняя ещё при этом «профильные» обязанности – что может быть проще?

Ни один день в КИБиТ не проходит для студентов даром! На парах ребята выполняют более 10 заданий, что вырабатывает у них привычку к интенсивному графику и учит работать в режиме многозадачности.

Цифровая компетентность

Сегодня самым актуальным принципом работы всего бизнеса является лозунг «Digitalизируйся или умри!». Каждая компания работает с корпоративным программным обеспечением и требует от своих сотрудников быть более, чем уверенным пользователем ПК. Современный студент должен быть «на ты» не только с компьютерными программами и мобильными приложениями, но также с трендовыми онлайн-платформами и шаблонами.

Учебный процесс Киевского института бизнеса и технологий построен с учётом использования онлайн-платформы Google Class и графического редактора Power Point. Также наши ребята изучают корпоративные офисные программы и приложения.

Эрудированность

Ни один из практических навыков не будет эффективным, если у человека отсутствует широкий кругозор. Студенты должны быть любознательными, много смотреть и читать, а также уметь анализировать и продуктивно использовать информацию с различных профессиональных и жизненных сфер.

Студенческая жизнь в КИБиТ – это не только интенсивная учёба, но и активная социализация, которая предполагает посещение производственных компаний и культурных достопримечательностей, организацию и проведение праздников, а также формирование межкультурного диалога между студентами Института. 

Активная жизненная позиция

«Скромность украшает человека», однако не стоит путать скромность с нерешительностью, ведь достичь успеха не так уж и легко. Выпускник учебного заведения должен обладать не только профессиональными знаниями и компетенциями, но и четко знать, чего он хочет от жизни, и как этого можно достичь.

Многие из преподавательского состава Киевского института бизнеса и технологий являются специалистами в сфере психологии бизнеса. Поэтому в рамках учебных курсов Института осуществляется активная работа с мотивацией студентов посредством диалогов, тренингов и мастер-классов.  

Коммуникативность

Широкий Network – одно из условий успешного ведения бизнеса. Сотруднику бизнес сферы ежедневно приходится устанавливать контакты с многочисленными людьми – клиентами, сотрудниками, деловыми партнёрами и т.д. И оттачивать навыки общения нужно уже в период обучения, что бы после окончания использовать их «на полную катушку».

Прокачивание коммуникативных навыковзадача всех образовательных программ КИБиТ, которая реализуется в рамках практически всех учебных дисциплин – как профильных, так и общеобразовательных.

Мобильность

Невозможно развить в себе предприимчивость, оставаясь на одном месте. Для делового человека ничего не стоит завтракать, обедать и ужинать в разных европейских городах, а внезапная командировка на другой континент не должна выглядеть как что-то из ряда вон выходящее. И где ещё можно привыкнуть к интенсивному графику с большим количеством перемещений, как не во время студенческой жизни?

Желаете узнать, что такое быть мобильным? Станьте участником программ международной стажировки КИБиТ!

Знание иностранных языков

Эпоха «железного занавеса» давно в прошлом, а работа на международном уровне предполагает знание языков. И если студент бизнес заведения желает впоследствии работать в международных компаниях, говорить на английском нужно не просто на уровне бытового общения, а и с использованием профессиональных терминов.

Образовательный процесс Киевского института бизнеса и технологий предусматривает активную международную деятельность как в сфере активного сотрудничества с посольствами и зарубежными компаниями, так и в рамках углублённого изучения английского языка с использованием экономической терминологии.

Уважаемые студенты Киевского института бизнеса и технологий! Администрация и преподавательский состав КИБиТ поздравляют вас с Днём студента, праздником науки, учёбы и веселья! Желаем вам быть самыми неуёмными в учёбе, самыми энергичными в продвижении карьеры и самыми активными в саморазвитии!

 

Читайте также:

Что означает «Быть студентом ВУЗа?»