Ефективна система освіти: особливості організації навчального процесу в коледжі КІБіТ

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниЕфективна система освіти: особливості організації навчального процесу в коледжі КІБіТ

Всі мріють про якісну освіту і тому підходять до проблеми вибору навчального закладу для вступу дуже серйозно. Спеціальність, предмети, викладацький склад – все це стає предметом для суперечок та роздумів. Однак мало хто звертає увагу на ще одну складову ефективної системи освіти – правильно організований навчальний процес.

Недостатньо бути старанним студентом та вчитися у гарних викладачів. Потрібно мати зручний розклад, чітку систему контролю, можливість практикувати отримані в аудиторії знання, гарну технологічну базу і т.д. Уявіть собі, що слухаєте пари в неопалювальній аудиторії, або у вас ніколи не перевіряють домашні завдання. На жаль, в системі освіти в Україні подібне зустрічається теж.

Відмінною рисою економіко-технологічного коледжу Київського інституту бізнесу та технологій є підготовка кваліфікованих кадрів із критичним мисленням, готових самостійно приймати рішення в невизначених нестандартних умовах. А для ефективного навчання необхідна саме правильна організація процесу навчання. Тому адміністрація коледжу категорично відкидає формалізм, і не обмежує свої службові обов’язки виключно складанням навчальних планів та заповненням відомостей. У чому ж полягає ефективність освітнього процесу в КІБіТ?

Інноваційні освітні програми

Система освіти в Україні підтримує проект «Erasmus+» про автономію установ вищої освіти, що робить можливим навчання в рамках освітніх програм, які відрізняються від стандартних спеціальностей. Програми економіко-технологічного-коледжу КІБіТ на 50% складаються із практично орієнтованих дисциплін, які передбачають знайомство із бізнес-процесами в режимі «real time». КІБіТ також практикує багаторівневу систему освіти і після закінчення коледжу випускники можуть вступити до Інституту на третій курс на освітні програми: «Підприємництво», «Менеджмент організацій», «Облік, аудит та оподаткування», «Цифрова економіка», «Економіка і фінанси підприємств» .

Ефективні методики викладання

«Начитування» як принцип роботи із студентами добре лише тоді, коли потрібно навчити студента рецептурному мисленню та готовим рішенням. Однак в сучасному відкритому глобалізаційному просторі не існує стабільності, і якщо маєте бажання працювати в бізнес сфері, навчатися слід так, що б навички та вміння завжди були актуальними. В економіко-технологічному коледжі студенти беруть участь в тренінгах, майстер-класах, а також навчаються на прикладах кейсів реальних підприємств, що забезпечує високий рівень їхньої освіти.

Навчання за кредитно-модульною системою

Економіко-технологічний коледж  є структурною одиницею Київського інституту бізнесу та технологій, тому потрапивши до нашого навчального закладу, хлопці та дівчата стають студентами в повному сенсі цього слова, навчаючись в рамках змістовних модулів і за 100-бальною рейтинговою шкалою. Подібний підхід привчає студентів до систематичної роботи на протязі семестру, а не до «налягання на навчання» виключно перед сесією.

Реальна практика на підприємствах

Структура сучасної освіти передбачає проходження студентами виробничої практики. Київський інститут бізнесу та технологій підписує із підприємствами договори про практику, що гарантує нашим студентам не просто практику «на папері», а здобуття реального виробничого досвіду та «прокачування» компетенцій. Під час практики хлопці та дівчата вивчають виробництво, спілкуються із ТОП-менеджерами, працюють із документами і т.д.

Контроль відвідування

Багато студентів коледжу поєднують навчання та роботу, тому нашому коледжу близькі поняття «вільне відвідування» і «навчання за індивідуальним планом», що не суперечить правилам системи освіти в Україні. Однак, на відміну від багатьох навчальних закладів, гнучкий графік відвідувань не означає дозвіл пропустити 90% пар. Представники деканату ретельно стежать за наявністю навчального контингенту в аудиторії, і відпрацюванням всіх пропущених тем.

Міжнародні стажування

В епоху інтенсифікації розвитку світових економічних процесів кожен фахівець бажає відповідати міжнародним стандартам. Тому найініціативніша та найбільш мотивована молодь охоче бере участь у щорічних міжнародних стажуваннях КІБіТ. Учасники програми проходять стажування в рамках трьох блоків: академічного, практичного та культурно-світоглядного.

Інформаційні ресурси

Будь-який із видів освітніх систем передбачає наявність в освітньому процесі змістовної інформаційної бази. У бібліотеці КІБіТ можна знайти як фундаментальні теоретичні праці, так і журнали із актуальними статистичними даними, які допоможуть студенту ефективно підготуватися до пар або написати блискучу кваліфікаційну роботу. Окрім фахової літератури, в фондах бібліотеки знаходиться велика кількість художніх книг.

Технологічна база

Якщо в навчальному закладі стоять старі комп’ютери і відсутній інтернет, навряд чи це може свідчити про високий рівень освіти в його стінах. Дотримуючись актуального принципу «Digitalізуйся або помри!» коледж КІБіТ забезпечує наявність безкоштовного Wi-Fi, моноблоків та високошвидкісних комп’ютерів. Для студентів нашого навчального закладу не існує проблеми знайти потрібну інформацію в інтернеті за п’ять секунд або написати комп’ютерну програму в режимі «онлайн».

Зворотний зв’язок із керівництвом

Студенти економіко-технологічного коледжу КІБіТ відзначають відкритість викладачів та представників адміністрації, до яких можна звернутися із будь-яким питанням – як навчальним, так і особистим. Система освіти в КІБіТ орієнтована на культивування почуття взаємоповаги, без якого людина ніколи не досягне успіху. А яким же чином людина зможе поважати саму себе, якщо його не поважають власні викладачі?

Виховна робота

Навчання в навчальному закладі – це не лише навчання, але й соціалізація. У коледжі вчорашній школяр-підліток стрімко перетворюється на дорослу людину, що здійснюється, в тому числі і завдяки виховній роботі. Наші студенти відвідують театри, беруть участь в громадських акціях, організовують team building зустрічі і т.д. Ну і як же обійтися без свят?

Структура сучасної освіти побудована на реалізації принципів «Економіка знань» та «Lifelong learning» ( «Навчання протягом усього життя»), коли для фахівців важливо не озброїтися стандартними рішеннями на всі випадки життя, а вміти знаходити нові креативні підходи до розв’язання виробничих проблем. Тому навчальний процес коледжу КІБіТ базується на компетентнісному підході. На виході випускники не лише отримують професійні знання, а й стають особистостями, здатними конструювати технології та нову реальність, знаходитися в постійному творчому пошуку, відкрито комунікувати, проявляти індивідуальність та творчий потенціал. Бажаєте отримати якісну вищу освіту? Вступайте до економіко-технологічного коледжу КІБіТ та ставайте компетентним фахівцем!

Эффективная система образования: особенности организации учебного процесса в колледже КИБиТ

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниЕфективна система освіти: особливості організації навчального процесу в коледжі КІБіТ

система образования, уровень образования,
система образования в Украине, структура современного
образования, виды образовательных систем

effektivnaya sistema obrazovaniya: osobennosti organizacii uchebnogo processa v kolledzhe kibit

Эффективная система образования: особенности организации учебного процесса в колледже КИБиТ

Все мечтают о качественном образовании и поэтому очень серьёзно подходят к проблеме выбора учебного заведения для поступления. Специальность, предметы, преподавательский состав – всё это становится предметом для споров и размышлений. Однако мало кто обращает внимание на ещё одну составляющую эффективной системы образования – правильно организованный учебный процесс.

Недостаточно быть старательным студентом и учиться у хороших преподавателей. Нужно иметь удобное расписание, чёткую систему контроля, возможность практиковать полученные в аудитории знания, хорошую технологическую базу и т.д. Представьте себе, что слушаете пары в неотапливаемой аудитории, или у вас никогда не проверяют домашние задания. К сожалению, в системе образования в Украине подобное тоже встречается.

Отличительной чертой экономико-технологического колледжа Киевского института бизнеса и технологий является подготовка квалифицированных кадров с критическим мышлением, готовых самостоятельно принимать решения в неопределённых нестандартных условиях. А для эффективного обучения необходима правильная организация процесса обучения. Поэтому администрация колледжа категорически отвергает формализм, и не ограничивает свои служебные обязанности исключительно составлением учебных планов и заполнением ведомостей. В чём же состоит эффективность образовательного процесса в КИБиТ?

Инновационные образовательные программы

Система образования в Украине поддерживает проект «Erasmus +» об автономии учреждений высшего образования, что делает возможным обучение в рамках образовательных программ, отличающихся от стандартных специальностей. Программы экономико-технологического-колледжа КИБиТ на 50% состоят из практически ориентированных дисциплин, которые предусматривают знакомство с бизнес-процессами в режиме «real time». КИБиТ также практикует многоуровневую систему образования и по окончанию колледжа выпускники могут поступить в Институт на третий курс на образовательные программы: «Предпринимательство», «Менеджмент организаций», «Учёт, аудит и налогообложение», «Цифровая экономика», «Экономика и финансы предприятий».

Эффективные преподавательские методики

«Начётничество» как принцип работы со студентами хорошо только тогда, когда нужно научить студента рецептурному мышлению и готовым решениям. Однако в современном открытом глобализационном пространстве не существует стабильности, и если желаете работать в бизнес сфере, обучаться следует так, что б навыки и умения всегда были актуальны. В экономико-технологическом колледже студенты участвуют в тренингах, мастер-классах, а также обучаются на примерах кейсов реальных предприятий, что обеспечивает их высокий уровень образования.

Обучение по кредитно-модульной системе

Экономико-технологический колледж – структурная единица Киевского института бизнеса и технологий, поэтому попав в наше учебное заведение, ребята становятся студентами в полном смысле этого слова, обучаясь в рамках содержательных модулей и по 100-балльной рейтинговой шкале. Подобный подход приучает студентов к систематической работе в течение семестра, а не к «налеганию на учёбу» исключительно перед сессией.

Реальная практика на предприятиях

Структура современного образования предусматривает прохождение студентами производственной практики. Киевский институт бизнеса и технологий подписывает с предприятиями договора про практику, что гарантирует нашим студентам не просто практику «на бумаге», а приобретение реального производственного опыта и «прокачивание» компетенций. Во время практики ребята изучают производство, общаются с ТОП-менеджерами, работают с документами и т.д.

Контроль посещения

Многие студенты колледжа совмещают учёбу и работу, поэтому нашему колледжу не чужды понятия «вольное посещение» и «обучение согласно индивидуальному плану», что не противоречит правилам системы образования в Украине. Однако, в отличии от многих учебных заведений, гибкий график посещений не означает разрешение пропустить 90% пар. Представители деканата строго следят за наличием учебного контингента в аудитории, и отработкой всех пропущенных тем.

Международные стажировки

В эпоху интенсификации развития мировых экономических процессов каждый специалист желает соответствовать международным стандартам. Поэтому самая инициативная и наиболее мотивированная молодёжь охотно принимает участие в ежегодных международных стажировках КИБиТ. Участники программы стажируются в рамках трёх блоков: академического, практического и культурно-мировоззренческого.

Информационные ресурсы

Любой из видов образовательных систем предусматривает наличие в образовательном процессе содержательной информационной базы. В библиотеке КИБиТ можно найти как фундаментальные теоретические труды, так и журналы с актуальными статистическими данными, которые помогут студенту эффективно подготовиться к парам или написать блестящую квалификационную работу. Помимо профессиональной литературы, в фондах библиотеки находится большое количество художественных книг.

Технологическая база

Если в учебном заведении стоят старые компьютеры и отсутствует интернет, вряд ли это может свидетельствовать о высоком уровне образования в его стенах. Следуя актуальному принципу «Digitalизируйся или умри!» колледж КИБиТ обеспечивает наличие бесплатного Wi-Fi, моноблоков и высокоскоростных компьютеров. Для студентов нашего учебного заведения не существует проблемы найти нужную информацию в интернете за пять секунд или написать компьютерную программу в режиме «онлайн».

Обратная связь с руководством

Студенты экономико-технологического колледжа КИБиТ отмечают открытость преподавателей и представителей администрации, к которым можно обратиться с любым вопросом – как учебным, так и личным. Система образования в КИБиТ ориентирована на культивирование чувства взаимоуважения, без которого человек никогда не достигнет успеха. А каким же образом человек сможет уважать сам себя, если его не уважают собственные преподаватели?

Воспитательная работа

Обучение в учебном заведении – это не только учёба, но и социализация. В колледже вчерашний школьник-подросток стремительно превращается во взрослого человека, что происходит, в том числе и благодаря воспитательной работе. Наши студенты посещают театры, принимают участие в общественных акциях, организовывают team building встречи и т.д. Ну и как же обойтись без праздников?   

Структура современного образования построена на реализации принципов «Экономика знаний» и «Lifelong learning» («Обучение в течение всей жизни»), когда для специалистов важно не вооружиться стандартными решениями на все случаи жизни, а уметь искать новые креативные подходы к решению производственных проблем. Поэтому учебный процесс колледжа КИБиТ базируется на компетентностном подходе. На выходе выпускники не только получают профессиональные знания, но и становятся личностями, способными конструировать технологии и новую реальность, находится в постоянном творческом поиске, открыто коммуницировать, проявлять индивидуальность и творческий потенциал. Желаете получить качественное высшее образование? Поступайте в экономико-технологический колледж КИБиТ и становитесь компетентным специалистом!