Бажаєш стати кваліфікованим менеджером? 10 причин вступити до коледжу КІБіТ!

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниБажаєш стати кваліфікованим менеджером? 10 причин вступити до коледжу КІБіТ!

В умовах жорсткої бізнес конкуренції останніх років, професія менеджера набуває принципово нового значення. Вже недостатньо отримувати завдання та грамотно їх розподіляти серед виконавців, менеджеру ХХІ століття потрібні вміння системно мислити, аналізувати, ефективно управляти процесами, знати англійську мову, мати високий рівень цифрової грамотності і т.д. Пропонуємо нашим абітурієнтам дізнатися 10 причин, чому слід вступити на спеціальність «Менеджмент» саме до коледжу КІБіТ

1.Високий рівень базових теоретичних знань

Підготовка управлінців в економіко-технологічному коледжі здійснюється шляхом вивчення методології аналізу економічних явищ та сучасних бізнес процесів, а також методів оцінювання діяльності підприємств різних рівнів. Окрім стандартних дисциплін, в навчальному плані спеціальності присутні навчальні курси, спрямовані на розвиток системних управлінських компетенцій: «Основи бізнесу», «Основи підприємництва», «Самоменеджмент», «Психологія спілкування», «Економіка і фінанси підприємств», «Етика бізнесу» і т.д.

2.Викладачі-практики

Навчання спеціальності менеджера, спираючись виключно на підручники та теоретичні розробки, є професійним, але неефективним. Всі наші викладачі є співробітниками бізнес структур або керівниками власного приватного підприємства, тому можуть ознайомити студентів із актуальними трендами бізнесу та надати їм різнопланові алгоритми вирішення управлінських завдань.

3.Навчання управлінським навичкам в режимі «real-time»

Головним в роботі управлінця є ефективне рішення найнесподіваніших завдань будь-якого рівня складності, що вимагає володіння великою кількістю навичок та системного мислення із креативним нестандартним підходом. Освіта «Менеджмент» в коледжі КІБіТ передбачає навчання управлінню на прикладах модельованих ситуацій та проблемних кейсів реальних підприємств (наприклад, бізнесу батьків або близьких родичів). Навчання наших студентів відбувається на рівні бізнес-практики та передбачає «прокачування» максимальної кількості управлінських компетенцій.

4.Вивчення англійської мови

В епоху глобалізації та всесвітніх економічних організацій професія менеджера є безпосередньо пов’язаною із знанням міжнародних економічних стандартів та конвенцій, що неможливо без знання англійської. Навчальний процес коледжу КІБіТ передбачає вивчення економічної англійської та великий масив англомовних практикумів, в тому числі і бізнес тренінгів.

5.Розвиток «soft skills»

Спеціальність «менеджер» – це не лише професійні знання та вміння, але й розвинені «гнучкі навички» soft skills – лідерські якості, робота в команді, вміння ефективно розпоряджатися часовими ресурсами, комунікативні навички та т.д. Велика частина тренінгів та майстер-класів економіко-технологічного коледжу орієнтована на прокачування «soft skills» під час повного занурення до освітнього процесу.

6.Участь у бізнес проектах

Ким можна працювати із освітою «Менеджмент», якщо не маєш досвіду практичної роботи? Коледж КІБіТ несе відповідальність за свою репутацію лідера бізнес-освіти та конкурентоспроможність майбутніх випускників на ринку праці, тому викладацький склад активно підтримує індивідуальні студентські проектні ініціативи. Також студенти беруть участь в щорічному змаганні проектних команд «Start UP академії» КІБіТ

7.Робота із комп’ютерними програмами

Знання ІТ-технологій є обов’язковою компетенцією будь-якої перспективної спеціальності, в тому числі і професії менеджера. У нашому навчальному закладі студентів навчають працювати із різними програмами та додатками: інструментами Google Adwords, пакетом Microsoft Office (365 EXEL, WORD, Power Point), 1C, Adobe Photoshop і т.д., а також із онлaйн-платформою Google Classroom

8.Реальна практика на підприємствах

Економіко-технологічний коледж КІБіТ здійснює в різних форматах співпрацю із українськими та зарубіжними компаніями. Окрім проходження виробничої практики на останньому курсі навчання, наші студенти регулярно відвідують виробничі об’єкти в рамках практичного модуля. Ми створюємо всі умови для здобуття професійних навичок, тому для наших випускників не існує питання: «Ким можна працювати із освітою «Менеджмент»»?

9.Міжнародне стажування

Окрім співпраці із вітчизняними суб’єктами підприємницької діяльності, наш навчальний заклад організовує щорічні міжнародні стажування, які сприяють як розширенню теоретичних знань, так і закріпленню практичних навичок студентів.

10.Багаторівнева освіта

Бажаєте після закінчення коледжу здобути вищу освіту? Менеджмент відноситься саме до сфер діяльності із великими можливостями для самовдосконалення та здобуття нових компетенцій, тому завжди є нові варіанти варіанти для розвитку. Освітні програми Київського інституту бізнесу та технологій, структурною одиницею якого є економіко-технологічний коледж, розроблені з урахуванням навчальних планів коледжу, тому випускники нашого навчального закладу вступають одразу на третій курс Інституту за результатами співбесіди. Молодші фахівці спеціальності «Менеджмент» можуть вступити на освітні програми «Менеджмент організацій», «Публічне управління та адміністрування», а також на бізнес-програму «Підприємництво».

Професія управлінця ставить перед претендентами багато пунктів та умов, головні із яких – навчитися раціонально мислити та нестандартно діяти. Інноваційна освіта коледжу КІБіТ дозволить не лише стати найкращим у своїй справі «тут і зараз», але й прогнозувати майбутні тенденції бізнес сфери. Бажаєш випередити свій час? Вступай до економіко-технологічного коледжу КІБіТ!

Желаешь стать квалифицированным менеджером? 10 причин поступить в колледж КИБиТ!

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниБажаєш стати кваліфікованим менеджером? 10 причин вступити до коледжу КІБіТ!

В условиях жёсткой бизнес конкуренции последних лет, профессия менеджера приобретает принципиально новое значение. Уже недостаточно получать задачи и грамотно распределять их среди исполнителей, от менеджера ХХІ века требуются умение системно мыслить, анализировать, эффективно управлять процессами, знать английский язык, иметь высокий уровень цифровой грамотности и т.д. Предлагаем нашим абитуриентам узнать 10 причин, почему следует поступить на специальность «Менеджмент» именно в колледж КИБиТ

1.Высокий уровень базовых теоретических знаний

Подготовка управленцев в экономико-технологическом колледже осуществляется путём изучения методологии анализа экономических явлений и современных бизнес процессов, а также методов оценки деятельности предприятий различных уровней. Помимо стандартных дисциплин, в учебном плане специальности присутствуют учебные курсы, направленные на развитие системных управленческих компетенций: «Основы бизнеса», «Основы предпринимательства», «Самоменеджмент», «Психология общения», «Экономика и финансы предприятий», «Этика бизнеса» и т.д.

2.Преподаватели-практики

Обучение специальности менеджера, опираясь исключительно на учебники и теоретические разработки, является профессиональным, но неэффективным. Все наши преподаватели являются сотрудниками бизнес структур или руководителями собственного частного предприятия, поэтому могут познакомить студентов с актуальными трендами бизнеса и предоставить им разноплановые алгоритмы решения управленческих задач.

3.Обучение управленческим навыкам в режиме «realtime»

Главное в работе управленца – эффективное решение самых неожиданных заданий любого уровня сложности, что требует владения большим количеством навыков и системного мышления с креативным нестандартным подходом. Образование «Менеджмент» в колледже КИБиТ предполагает обучение управлению на примерах моделируемых ситуаций и проблемных кейсов реальных предприятий (например, бизнеса родителей или близких). Обучение наших студентов происходит на уровне бизнес-практики и предполагает «прокачку» максимального количества управленческих компетенций.

4.Изучение английского языка

В эпоху глобализации и всемирных экономических организаций профессия менеджера непосредственно связана со знанием международных экономических стандартов и конвенций, что невозможно без знания английского языка. Учебный процесс колледжа КИБиТ предусматривает изучение экономического английского и большой массив англоязычных практикумов, в том числе и бизнес тренингов.

5.Развитие «soft skills»

Специальность «менеджер» – это не только профессиональные знания и умения, но и развитые «гибкие навыки» soft skills – лидерские качества, работа в команде, умение эффективно распоряжаться временными ресурсами, коммуникативные навыки и т.д. Большая часть тренингов и мастер-классов экономико-технологического колледжа ориентирована на прокачку «soft skills» во время полного погружения в образовательный процесс.

6.Участие в бизнес проектах

Кем можно работать с образованием «Менеджмент», если не имеешь опыта практической работы? Колледж КИБиТ несёт ответственность за свою репутацию лидера бизнес-образования и конкурентоспособность будущих выпускников на рынке труда, поэтому преподавательский состав активно поддерживает индивидуальные студенческие проектные инициативы. Также студенты принимают участие в ежегодном соревновании проектных команд «Start UP академии» КИБиТ

7.Работа с компьютерными программами

Знание ІТ-технологий – обязательная компетенция любой перспективной специальности, в том числе и профессии менеджера. В нашем учебном заведении студентов учат работать с различными программами и приложениями: инструментами Google Adwords, пакетом Microsoft Office(365 EXEL, WORD, Power Point), 1C, Adobe Photoshop и т.д., а также с онлaйн-платформой Google Classroom

8.Реальная практика на предприятиях

Экономико-технологический колледж КИБиТ осуществляет в различных форматах сотрудничество с украинскими и зарубежными компаниями. Помимо прохождения производственной практики на последнем курсе обучения, наши студенты регулярно посещают производственные объекты в рамках практического модуля. Мы создаём все условия для приобретения профессиональных навыков, поэтому для наших выпускников не существует вопроса: «Кем можно работать с образованием «Менеджмент»»?

9.Международные стажировки

Помимо сотрудничества с отечественными субъектами предпринимательской деятельности, наше учебное заведение организовывает ежегодные международные стажировки, которые способствуют как расширению теоретических знаний, так и закреплению практических навыков студентов.

10.Многоуровневое образование

Желаете после окончания колледжа получить высшее образование? Менеджмент относится именно к сферам деятельности с большими возможностями для самосовершенствования и приобретения новых компетенций, поэтому новые варианты развития всегда есть. Образовательные программы Киевского института бизнеса и технологий, структурной единицей которого является экономико-технологический колледж, разработаны с учётом учебных планов колледжа, поэтому выпускники нашего учебного заведения поступают сразу на третий курс Института по результатам собеседования. Младшие специалисты специальности «Менеджмент» могут поступить на образовательные программы «Менеджмент организаций», «Публичное управление и администрирование», а также бизнес-программу «Предпринимательство».

Профессия управленца ставит перед соискателями много пунктов и условий, главные из которых научиться мыслить рационально и действовать нестандартно. Инновационное образование колледжа КИБиТ позволит не только стать лучшим в своём деле «здесь и сейчас», но и прогнозировать будущие тенденции бизнес сферы. Желаешь опередить своё время? Поступай в экономико-технологический колледж КИБиТ!