Вступаємо на банківського працівника: освітня програма “Банківська справа і страхування”

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВступаємо на банківського працівника: освітня програма “Банківська справа і страхування”

Вивчення банківської справи – вигідне та перспективне заняття. Однак сучасні фінансові установи виставляють досить високі вимоги до кандидатів на працевлаштування, тому якщо бажаєте зробити успішну кар’єру в банку, варто обрати навчальний заклад, який відповідає сучасним стандартам. З метою підготовки кваліфікованих співробітників в банківській сфері економіко-технологічний коледж Київського інституту бізнесу та технологій навчає студентів в рамках освітньої програми «Банківська справа і страхування», яка базується на сучасних знаннях та інноваційних методиках.

Навчаємо на співробітників банку в коледжі КІБіТ

bankРозробка освітньої програми «Банківська справа і страхування» обумовлена діючим законодавством України в сфері освіти, які надають навчальним закладам право на автономію в питанні формування навчальних планів. Програма базується на затверджених Міністерством Освіти навчальних курсах спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» та має за мету зробити акцент на підготовці банківських співробітників і страхових агентів.

На відміну від міністерської спеціальності, освітня програма «Банківська справа і страхування» більш широко розкриває для студентів особливості роботи в фінансово-кредитній сфері та страховому бізнесі. Дисципліни, що вивчаються протягом навчання, розкривають теоретичні та практичні особливості роботи банків, кредитних спілок та страхових компаній.

Якщо говорити про кількість дисциплін, загальновідома спеціальність «Банківська справа» в коледжі КІБіТ представлена більш розширено, ніж в інших закладах. Освітня програма знайомить студентів не тільки із принципами роботи банківських установ, а й передбачає вивчення навчальних дисциплін, пов’язаних з інвестуванням, страхуванням, кредитуванням та бухгалтерією. Базовими профільними предметами є: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Страхування», «Фінанси». Викладання навчальних дисциплін в коледжі банківської справи КІБіТ забезпечують кваліфіковані фахівці, що мають досвід роботи в бізнес-структурах:

 • bank1Коваленко Юлія Михайлівна, доктор економічних наук, професор («Фінансовий ринок»)
 • Куланхін Олександр Сергійович, кандидат економічних наук, доцент («Банківська система»)
 • Карпова Тетяна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент («Страхування»)
 • Коваль Володимир Миколайович, кандидат економічних наук, доцент («Гроші та кредит», «Міжнародні фінанси»)

Навчання банківській справі відповідно до сучасних (в тому числі міжнародних) стандартів вимагає використання інноваційних методик у викладанні. Студенти вивчають теорію на прикладах проблемних кейсів реальних підприємств, беруть участь в тренінгах, відвідують провідні українські фінансові установи. На парах вони вчаться розраховувати дохід від депозитів та відсотки по кредитах, грамотно планувати особистий бюджет, визначати кращі способи інвестування коштів, прораховувати розмір страхових премій із різних видів страхування, а також багато іншого.

Студенти, які вивчають в коледжі банківську справу, проходять «реальну» практику в провідних фінансових українських установах («Приват Банк, «Альфа-банк», «Райффайзен Банк Аваль»). Практиканти коледжу КІБіТ не виконують «чорнову роботу» (роблять ксерокси, поливають квіти, розставляють прапорці), а працюють із клієнтурою, оформлюють документи та використовують при цьому спеціалізоване програмне забезпечення.

Випускник освітньої програми «Банківська справа і страхування» – компетентний та перспективний співробітник

bank2Розвиток технологій визначає обличчя майбутнього працівника банку – кваліфікованого та компетентного фахівця, який вміє надавати клієнтам грамотні консультації, правильно оформляти документи і працювати з сучасним програмним забезпеченням.

Пропонуємо увазі абітурієнтів перелік знань і навичок у сфері банківської справи, які вони отримають після закінчення коледжу КІБіТ:

 

 • досвід роботи з базами даних 1С та іншими спеціалізованими програмами
 • супровід банківських операцій
 • знання в галузі фінансів і грошового обігу
 • комплекс знань в області економічного аналізу
 • знання бухгалтерського обліку та економіки організації (підприємства)
 • вміння укладати угоди про особистісне та майнове страхування
 • знання банківських міжнародних стандартів

Ми можемо спостерігати досить високу мотивацію студентів економіко-технологічного коледжу у вивченні банківської справи. Ким же зможуть працювати наші випускники після успішного закінчення нашого закладу? З огляду на широкий список компетенцій, якими вони будуть володіти, їм можуть бути запропоновані наступні вакансії:

 • менеджер фінансового департаменту;
 • менеджер із надання кредитів;
 • консультант з економічних питань;
 • страховий агент, брокер;
 • банкір середньої ланки
 • економіст банківської установи
 • банківський службовець
 • фінансовий менеджер
 • економіст страхової компанії
 • менеджер із страхування

Освітня програма «Банківська справа і страхування» розроблена з урахуванням останніх вітчизняних та міжнародних банківських стандартів, і покликана підготувати грамотного та компетентного співробітника фінансової установи.

Додаткова перевага програми – адаптація під навчальний плани Київського інституту бізнесу та технологій. По закінченню коледжу випускники зможуть продовжити свою освіту, вступивши одразу на третій курс спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування».

Шановні абітурієнти! Серед вас є бажаючі вивчати банківську справу? Спробуйте свої сили при вступі до коледжу КІБіТ!

Поступаем на банковского работника: образовательная программа “Банковское дело и страхование”

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВступаємо на банківського працівника: освітня програма “Банківська справа і страхування”

Изучение банковского дела – выгодное и перспективное занятие. Однако современные финансовые учреждения выставляют достаточно высокие требования к кандидатам на трудоустройство, поэтому если хотите сделать успешную карьеру в банке, стоит выбрать учебное заведение, соответствующее современным стандартам. С целью подготовки квалифицированных сотрудников в банковской сфере экономико-технологический колледж Киевского института бизнеса и технологий обучает студентов в рамках образовательной программы «Банковское дело и страхование, базирующуюся на современных знаниях и инновационных методиках.

Обучаем сотрудников банка в колледже КИБиТ

bankРазработка образовательной программы «Банковское дело и страхование» обусловлена действующим законодательством Украины в сфере образования, предоставляющим учебным заведениям право на автономию в вопросе формирования учебных планов. Программа базируется на утверждённых Министерством Образования учебных курсах специальности «Финансы, банковское дело и страхование» и имеет своей целью сделать акцент на подготовке банковских сотрудников и страховых агентов.

В отличие от министерской специальности образовательная программа «Банковское дело и страхование» более широко раскрывает для студентов особенности работы в финансово-кредитной сфере и страховом бизнесе. Дисциплины, изучаемые на протяжении учебы раскрывают теоретические и практические особенности работы банков, кредитных союзов и страховых компаний.

Если говорить о количестве дисциплин, в колледже КИБиТ общеизвестная специальность «Банковское дело» представлена в более расширенном варианте, чем в других учебных заведениях. Образовательная программа знакомит студентов не только с принципами работы банковских учреждений, а и предполагает изучение учебных дисциплин, связанных с инвестированием, страхованием, кредитованием и бухгалтерией. Базовые профильные предметы – «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учёт», «Страхование», «Финансы». Преподавание учебных дисциплин в колледже банковского дела КИБиТ обеспечивают квалифицированные специалисты, имеющие опыт работы в бизнес-структурах:

 • Коваленко Юлия Михайловна, доктор экономических наук, профессор («Финансовый рынок»)bank1
 • Куланхин Александр Сергеевич кандидат экономических наук, доцент («Банковская система»)
 • Карпова Татьяна Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент («Страхование»)
 • Коваль Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, доцент («Деньги и кредит», «Международные финансы»)

Обучение банковскому делу в соответствии с современными (в том числе международными) стандартами требует использования инновационных методик в преподавании. Студенты изучают теорию на примерах проблемных кейсов реальных предприятий, принимают участие в тренингах, посещают ведущие украинские финансовые учреждения. На парах они учатся рассчитывать доход от депозитов и проценты по кредитам, грамотно планировать личный бюджет, определять лучших способ инвестирования средств, просчитывать размер страховых премий по различным видам страхования, а также многое другое.

Студенты, изучающие в колледже банковское дело, проходят «реальную» практику в ведущих финансовых украинских учреждениях («Приват Банк, «Альфа-банк», «Райффайзен Банк Аваль»). Практиканты колледжа КИБиТ не выполняют «черновую работу» (ксерят документы, поливают цветы, расставляют флажки), а работают с клиентурой, оформляют документы, а также используют при этом специализированное программное обеспечение.

Выпускник образовательной программы «Банковское дело и страхование» – компетентный и перспективный сотрудник  

bank2Развитие технологий определяет лицо будущего работника банка – квалифицированного и компетентного специалиста, умеющего предоставлять клиентам грамотные консультации, правильно оформлять документы и работать с современным программным обеспечением.

Представляем вниманию абитуриентов перечень знаний и навыков в сфере банковского дела, которые они получат после окончания колледжа КИБиТ:

 • опыт работы с базами данных 1С и другими специализированными программами
 • сопровождение банковских операций
 • знания в области финансов и денежного оборота
 • комплекс знаний в области экономического анализа
 • знание бухгалтерского учета и экономики организации (предприятия)
 • умение заключать соглашения о личностном и имущественном страховании
 • знание банковских международных стандартов

Мы можем наблюдать довольно высокую мотивацию студентов экономико-технологического колледжа в изучении банковского дела. Кем же смогут работать наши выпускники после успешного окончания нашего заведения? Учитывая широкий список компетенций, которыми они будут обладать, им могут быть предложены следующие вакансии:

 • менеджер финансового департамента;
 • менеджер по предоставлению кредитов;
 • консультант по экономическим вопросам;
 • страховой агент, брокер;
 • банкир среднего звена
 • экономист банковского учреждения
 • банковский служащий
 • финансовый менеджер
 • экономист страховой компании
 • менеджер по страхованию

Образовательная программа «Банковское дело и страхование» разработана с учётом последних отечественных и международных банковских стандартов, и призвана подготовить грамотного и компетентного сотрудника финансового учреждения.
Дополнительное преимущество программы – адаптация под учебные планы Киевского института бизнеса и технологий. По окончанию колледжа выпускники смогут продолжить своё образование, поступив сразу на третий курс специальности «Финансы, банковское дело и страхование».

Уважаемые абитуриенты! Среди вас есть желающие изучать банковское дело? Попробуйте свои силы при поступлении в колледж КИБиТ!