10 причин піти вчитися до коледжу після дев’ятого класу

Kiev Institute of Business and TechnologyНовини10 причин піти вчитися до коледжу після дев’ятого класу

Багато школярів задаються питанням «Куди піти вчитися після 9 класу?» та замислюються про коледжі. У нашій статті ми розповімо, в чому вступ до коледжу є цікавішим і перспективнішим подальшого навчання в школі. Отже, чому вчорашнім дев’ятикласникам варто стати юними абітурієнтами?

10 prichin postupat v kolledjПричина 1: Перспектива отримати професію вже через три роки

Навчання в коледжі після 9 класу триває три-чотири роки, по закінченню яких ти стаєш дипломованим молодшим фахівцем та набуваєш свій перший досвід роботи під час проходження практики.

Причина 2: Знайомство з ВУЗівською системою освіти

На відміну від школи, в коледжі навчаються два семестри на рік (в кінці яких здають екзаменаційні сесії), а також проходять практику та захищають диплом. В економіко-технологічному коледжі КІБіТ також використовуються вузівські стандарти – проведення проміжних модульних контролів і оцінювання за 100-бальною системою.

Причина 3: Акцент на профільних предметах

Навчання після 9 класу в коледжі має на увазі не тільки вивчення дисциплін загальноосвітньої програми, але і знайомство з профільними предметами вже на першому курсі. І починаючи з другого курсу, студент вчить виключно спеціалізовані навчальні дисципліни з подальшою можливістю застосування отриманих знань.

10 prichin postupat v kolledj1Причина 4: Інноваційні методики викладання

Сучасні середні спеціальні навчальні заклади прагнуть урізноманітнити навчальний процес за допомогою  інноваційних методик навчання. Вступ після 9 класу до економіко-технологічного коледжу КІБіТ дасть молодим людям можливість вивчити англійську мову, взяти участь в тренінгах, познайомитися із корпоративним програмним забезпеченням, придумати та реалізувати власний проект.

Причина 5: Можливість попрактикуватися

У навчальному плані коледжу Київського інституту бізнесу та технологій передбачений п’ятий «виїзний» модуль, під час якого студенти відвідують провідні українські компанії, знайомляться із виробництвом, отримують консультації від провідних співробітників підприємства.

10 prichin postupat v kolledj2Причина 6: Швидке дорослішання

Вступ на базі 9 класів робить студента більш відповідальним, адже він вже обрав професію і повинен робити все можливе, що б стати в майбутньому хорошим фахівцем. Відповідальне ставлення до навчання, самостійне планування навчального графіка, розподіл грошових витрат швидко перетворює безпорадну дитину на дорослого.

Причина 7: Прощання із шкільною партою

Ти – учень, який вже виріс із шкільної лави? Не бажаєш бачити одні й ті ж самі обличчя вчителів, слухати обридлі жарти та загрози директора, сидіти в тих самих кабінетах? Для багатьох шкільне навчання після 9 класу стає нудним та нецікавим. Вступ до середнього спеціального навчального закладу – оптимальний варіант для тих, хто втомився від школи і хоче «змінити» картинку

Причина 8 Підняття самооцінки

Всі викладачі звертаються до студентів на «Ви», дають можливість висловити свою точку зору і не ставлять їх кожну секунду на місце, як це роблять багато вчителів в середній школі. В результаті в кінці року студент-першокурсник кардинально відрізняється від того жовторотого абітурієнта, яким він був влітку одразу після 9 класу. Коледж не тільки формує професіонала, але і сприяє соціалізації особистості – додає студенту впевненість в своїх силах і робить його здатним багато на що.

10 prichin postupat v kolledj3Причина 9: Можливість самореалізації

В середньому спеціальному навчальному закладі студенти не тільки вчаться самоповазі, а й виявляють себе із різних сторін. В економіко-технологічному коледжі Київського інституту бізнесу та технологій проводяться різні тренінги, майстер-класи, фокус-групи та конференції, які дають майбутньому випускнику можливість сформувати додаткові професійні і особистісні компетенції.

Причина 10: Перспектива навчитися грамотно формулювати свої думки

Чи можна вступити до коледжу після 9 класу, не вміючи зв’язати двох слів, і після закінчення перетворитися в комунікабельну молоду людину? Економіко-технологічний коледж КІБіТ відповідає: «Так, можна!». Тренінги із комунікативності, відпрацювання навичок презентації, участь у дискусіях під час конференцій та практичних занять допоможе поставити мову навіть самим малоздібних студентам.

Навчання в коледжі після 9 класу – новий етап в житті кожного школяра, коли він приймає перше доросле рішення і починає нове життя. Якщо ти готовий порвати із школою та спробувати свої сили на вступних іспитах коледжу КІБіТ, ми говоримо тобі: «Ласкаво просимо, абітурієнт, ти зробив правильний вибір і зможеш це довести!»

10 причин пойти учиться в колледж после девятого класса

Kiev Institute of Business and TechnologyНовини10 причин піти вчитися до коледжу після дев’ятого класу

Многие школьники задаются вопросом «Куда пойти учиться после 9 класса?» и задумываются о колледже. В нашей статье мы расскажем, в чём поступление в колледж интереснее и перспективнее дальнейшей учёбы в школе. Итак, почему вчерашним девятиклассникам стоит стать юными абитуриентами?

10 prichin postupat v kolledjПричина 1: Перспектива получить профессию уже через три года

Обучение в колледже после 9 класса длится три-четыре года, по истечению которых ты становишься дипломированным младшим специалистом и приобретаешь свой первый опыт работы во время прохождения практики.

Причина 2: Знакомство с ВУЗовской системой образования

В отличие от школы, в колледже учатся два семестра в год (в конце которых сдают экзаменационные сессии), а также проходят практику и защищают диплом. В экономико-технологическом колледже КИБиТ также используются ВУЗовские стандарты –  проведение промежуточных модульных контролей и оценивание по 100-бальной системе.

Причина 3: Акцент на профильных предметах

Учёба после 9 класса в колледже подразумевает не только изучение дисциплин общеобразовательной программы, но и знакомство с профильными предметами уже на первом курсе. И начиная со второго курса, студент учит исключительно специализированные учебные дисциплины с дальнейшей возможностью применения полученных знаний.

10 prichin postupat v kolledj1Причина 4: Инновационные методики преподавания

Современные средние специальные учебные заведения стремятся разнообразить учебный процесс при помощи инновационных методик обучения. Поступление после 9 класса в экономико-технологический колледж КИБиТ даст молодым людям возможность выучить английский язык, поучаствовать в тренингах, познакомиться с корпоративным программным обеспечением, придумать и реализовать собственный проект.

Причина 5: Возможность попрактиковаться

В учебном плане колледжа Киевского института бизнеса и технологий предусмотрен пятый «выездной» модуль, во время которого студенты посещают ведущие украинские компании, знакомятся с производством, получают консультации от ведущих сотрудников предприятия.

10 prichin postupat v kolledj2Причина 6: Быстрое взросление

Поступление на базе 9 классов делает студента более ответственным, ведь он уже выбрал профессию и должен делать всё возможное, что б стать в будущем хорошим специалистом. Ответственное отношение к учёбе, самостоятельное планирование учебного графика, распределение денежных расходов быстро превращает беспомощного ребёнка во взрослого молодого человека.

Причина 7: Прощание со школьной партой

Ты – ученик, который уже вырос из школьной скамьи? Не хочешь видеть одни и те же лица учителей, слушать надоевшие шутки и угрозы директора, сидеть в одних и тех же кабинетах? Для многих школьная учёба после 9 класса становится скучной и неинтересной. Поступление в среднее специальное учебное заведение – оптимальный вариант для тех, кто устал от школы и хочет «сменить» картинку

Причина 8 Поднятие самооценки

Все преподаватели обращаются к студентам на «Вы», дают возможность высказать свою точку зрения и не ставят их каждую секунду на место, как это делают многие учителя в средней школе. В результате в конце года студент-первокурсник кардинально отличается от того желторотого абитуриента, которым он был летом сразу после 9 класса. Колледж не только формирует профессионала, но и способствует социализации личности – придаёт студенту уверенность в своих силах и делает его способным на многое.

10 prichin postupat v kolledj3Причина 9: Возможность самореализации

В среднем специальном учебном заведении студенты не только учатся самоуважению, но и проявляют себя с разных сторон. В экономико-технологическом колледже Киевского института бизнеса и технологий проводятся различные тренинги, мастер-классы, фокус-группы и конференции, которые дают будущему выпускнику возможность сформировать дополнительные профессиональные и личностные компетенции.

Причина 10: Перспектива научиться грамотно формулировать свои мысли

Можно ли поступить в колледж после 9 класса, не умея связать двух слов, и после окончания превратиться в коммуникабельного молодого человека? Экономико-технологический колледж КИБиТ отвечает: «Да, можно!». Тренинги по коммуникативности, отработка навыков презентации, участие в дискуссиях во время конференций и практических занятий поможет поставить речь даже самым малоспособным студентам.

Обучение в колледже после 9 класса – новый этап в жизни каждого школьника, когда он принимает первое взрослое решение и начинает новую жизнь. Если ты готов порвать со школой и попробовать свои силы на вступительных экзаменах колледжа КИБиТ, мы говорим тебе: «Добро пожаловать, абитуриент, ты сделал правильный выбор и сможешь его доказать!»