Круглий стіл «Бізнес – Університети»: як налагодити ефективне співробітництво?

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниКруглий стіл «Бізнес – Університети»: як налагодити ефективне співробітництво?

Кадровий потенціал є запорукою успішного розвитку підприємництва, а проблема продуктивного співвідношення теорії та практики у підготовці фахівців залишається найбільш актуальною в бізнесі та зосереджується в рамках питань:

 • Чи можливо роботодавцям та університетам виробити спільну стратегію підготовки фахівців?
 • Які компетенції повинні мати випускники навчальних закладів бізнес освіти?
 • Яким чином новоспечений спеціаліст можна подолати перешкоду «досвід роботи» та стати конкурентоспроможним на ринку праці?

З метою розробки ефективної стратегії розвитку освітніх закладів та компаній в Київському інституті бізнесу та технологій 31 жовтня 2019 року був проведений круглий стіл «Бізнес-Університети», де викладачі, співробітники бізнесу та студенти розгорнули активну дискусію. У заході взяли участь:

 • Власник салону краси «EVOLVE» Олена Лук’яненко
 • Перший заступник директора страхової компанії «Укрфінстрах» Віталій Козловський
 • Науковий співробітник Національної академії наук України, Директор Загальноукраїнського центру словникарства Маргарита Надутенко
 • Начальник центру обслуговування споживачів ПрАТ «АК «Київводоканал» Іван Кравець
 • Начальник управління залучення талантів АТ «Альфа-банк» Асмік Нерсісян
 • Акаунт менеджер порталу Rabota.ua Анастасія Гусакова
 • Представники адміністрації, викладацького складу та студентської громади Київського інституту бізнесу та технологій

Робота круглого столу тривала понад три години, і була відзначена інформативними думками та плідними ідеями, які послідовно висловлювалися учасниками. Пропонуємо вашій увазі предмет та головні концептуальні моменти дискусії.

Talent management в бізнесі: проблема дефіциту кваліфікованих кадрів

Презентація акаунт менеджеру порталу Rabota.ua висвітлила ряд проблем, пов’язаних із кадровим потенціалом українського ринку. Добірка статистичних даних, приведена Анастасією Гусаковою, надала змогу учасникам круглого столу сфокусувати увагу на найбільш актуальних кадрових проблемах.

Відтік людських ресурсів за кордон. Еміграція українців до Польщі, Словаччини, Чехії та інших європейських країн (із 1.01.2020 р. Німеччина дає дозвіл на працевлаштування іноземців) спричинює брак висококласних фахівців на українському ринку праці.

Низька мотивація здобувачів. Українські компанії не можуть конкурувати із зарубіжними за рівнем заробітної плати. Це спричинює небажання спеціалістів високого рівня заміщувати пропоновані вітчизняними роботодавцями вакансії

Складна адаптація до вимог роботодавця. Ненормований робочий день, вимога досвіду роботи, великий термін стажування із низькою заробітною платою, а також «змішування» службових обов’язків є негативними факторами, які відлякують здобувачів. Як результат дипломовані фахівці можуть відмовитися від своєї професії та піти заробляти більші гроші за допомогою некваліфікованої праці.

Учасники дискусії прийшли до висновку, що дефіцит кадрів на українському ринку пов’язаний із різними причинами, проте його негативні наслідки можуть стати фатальними для вітчизняного бізнесу. Складна економічна ситуація потребує розробки спільної програми дій між роботодавцями та закладами освіти, яка повинна бути реалізована у найкоротший термін.

Університет-студент-роботодавець: трьохстороння комунікація

Після постановки проблеми настала черга вислухати думку всіх учасників трьохстороннього переговорного процесу. Кожен із роботодавців, працівників освіти та майбутніх фахівців мав свою позицію щодо перспективного працевлаштування та успішної кар’єри молоді. Представники бізнесу, викладачі та студенти отримали можливість викласти свій погляд, враховуючи власні інтереси та перспективи розвитку.

Вимоги роботодавця. Ідеальним співробітником для компанії є здобувач, який зможе адаптуватися під всі вимоги компанії. Незалежно від досвіду роботи, головним для працівника є бажання навчатися та постійно розширяти свій перелік знань та вмінь.

Запити студента. Влаштовуючись на роботу за спеціальністю, студент має за мету здобуття досвіду роботи. Визнаючи вимоги роботодавця справедливими, молоді люди все ж таки наголосили, що їм потрібен гнучкий графік навчання. Щоб зробити успішну кар’єру у майбутньому, потрібно не просто отримати диплом, але і вивчитися спеціальним дисциплінам, що достатньо складно при переведенні на заочну форму навчання.

Роль університету. Як і роботодавці, так і студенти визнали за університетом роль посередника, який формує не лише професійні компетенції, але й гнучкі навички «soft skills» та ціннісно-світоглядні настанови. Головним завданням закладів вищої освіти є прийняти виклик бізнесу, та скоригувати навчальний процес, виходячи із відповіді на питання: «Хто стане замовником освітніх послуг та візьме на роботу випускників?»

Точки зору, висловлені під час дискусії, часто являли собою протилежні позиції, проте учасники змогли почути один одного та зрозуміти необхідність активної співпраці.

Бізнес – університети: базові положення стратегії співробітництва

Результатом роботи круглого столу стали спільні пропозиції викладачів, студентів та представників бізнес сегменту, які б могли сприяти вирішенню проблеми збереження кадрового потенціалу для українського роботодавця.

Запити на компетенції. Представники компаній та організацій внесли пропозицію сформувати перелік компетенцій, якими повинні володіти потенційні співробітники, щоб бути конкурентоспроможними прийняти заміщувати пропоновані компанією вакансії, навіть не маючи досвіду роботи.

Анкетування студентів. З метою налагодити «зворотний зв’язок» кожен із студентів повинен періодично відповідати на питання щодо власних вмінь та навичків, а також висловлювати свої побажання щодо майбутньої професійної реалізації.

Лекції роботодавців. Неможливо отримати уявлення про специфіку роботи компанії, якщо не контактувати з її представників. Обов’язковим пунктом співробітництва бізнесу та освіти повинні бути зустрічі із студентами, де майбутні спеціалісти зможуть задати актуальні для них питання.

Проходження практики. Одним із ефективних напрямків співробітництва є підписання договорів про практику. Під час навчання на випускному курсі, студент зможе пройти виробничу практику на підприємстві із перспективою подальшого працевлаштування.

Формування професійного фахівця є довготривалим та багатостороннім процесом, в якому повинні брати участь не лише викладачі та самі студенти, але і роботодавці. Стратегія залучення представників бізнесу до навчального процесу у закладах вищої освіти надасть можливість зробити із студента висококваліфікованого професіонала та всебічно розвинену особистість.

Адміністрація Київського інституту бізнесу та технологій висловлює надію на подальшу співпрацю Інституту із представниками бізнесу!

Пропозицією КІБіТ є активна модель взаємодії у форматі гостьових лекцій, робочих зустрічей, проходження практики та офіційного працевлаштування. Професійне навчання та активна соціалізація повинна доповнюватися закріпленням практичних навичків та здобуття реального досвіду роботи, що в подальшому стане запорукою успішної кар’єри випускника.

Єднаємо наші зусилля для спільного формуємо вітчизняних бізнес кадрів!

 

Круглый стол «Бизнес – Университеты»: как наладить эффективное сотрудничество?

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниКруглий стіл «Бізнес – Університети»: як налагодити ефективне співробітництво?

Кадровый потенциал является залогом успешного развития предпринимательства, а проблема продуктивного соотношение теории и практики при подготовке специалистов остается наиболее актуальной в бизнесе и сосредотачивается в рамках вопросов:

 • Возможно ли работодателям и университетам выработать общую стратегию подготовки специалистов?
 • Какие компетенции должны иметь выпускники учебных заведений бизнес образования?
 • Каким образом новоиспеченный специалист можно преодолеть препятствие «опыт работы» и стать конкурентоспособным на рынке труда?

С целью разработки эффективной стратегии развития образовательных учреждений и компаний в Киевском институте бизнеса и технологий 31 октября 2019 был проведен круглый стол «Бизнес-Университеты», где преподаватели, сотрудники бизнеса и студенты развернули активную дискуссию. В мероприятии приняли участие:

 • Владелец салона красоты «EVOLVE» Елена Лукьяненко
 • Первый заместитель директора страховой компании «Укрфинстрах» Виталий Козловский
 • Научный сотрудник Национальной академии наук Украины, директор Всеукраинского центра словарного Маргарита Надутенко
 • Начальник центра обслуживания потребителей ЗАО «АК« Киевводоканал» Иван Кравец
 • Начальник управления привлечения талантов АО «Альфа-банк» Асмик Нерсисян
 • Аккаунт менеджер портала ua Анастасия Гусакова
 • Представители администрации, преподавательского состава и студенческого сообщества Киевского института бизнеса и технологий

Работа круглого стола длилась более трёх часов, и была отмечена информативными мыслями и плодотворными идеями, которые последовательно высказывались участниками. Предлагаем вашему вниманию предмет и основные концептуальные моменты дискуссии.

Talent management в бизнесе: проблема дефицита квалифицированных кадров

Презентация аккаунт менеджера портала Rabota.ua осветила ряд проблем, связанных с кадровым потенциалом украинского рынка. Подборка статистических данных, приведенная Анастасией Гусаковой, предоставила участникам круглого стола возможность сфокусировать внимание на наиболее актуальных кадровых проблемах.

Отток человеческих ресурсов за границу. Эмиграция украинцев в Польшу, Словакию, Чехию и другие европейские страны (с 1.01.2020г. Германия дает разрешение на трудоустройство иностранцев) вызывает дефицит высококлассных специалистов на украинском рынке труда.

Низкая мотивация соискателей. Украинские компании не могут конкурировать с зарубежными по уровню заработной платы. Это вызывает нежелание специалистов высокого уровня замещать предлагаемые отечественными работодателями вакансии

Сложная адаптация к требованиям работодателя. Ненормированный рабочий день, требование опыта работы, большой срок стажировки с низкой заработной платой, а также «смешивание» служебных обязанностей являются негативными факторами, которые отпугивают соискателей. В результате дипломированные специалисты могут отказаться от своей профессии и пойти зарабатывать большие деньги при помощи неквалифицированного труда.

Участники дискуссии пришли к выводу, что дефицит кадров на украинском рынке связан с разными причинами, однако его негативные последствия могут стать для отечественного бизнеса роковыми. Сложная экономическая ситуация требует разработки совместной программы действий между работодателями и учебными заведениями, которая должна быть реализована в кратчайшие сроки.

Университет-студент-работодатель: трехсторонняя коммуникация

После постановки проблемы наступила очередь выслушать мнение всех участников трехстороннего переговорного процесса. Каждый из работодателей, работников образования и будущих специалистов имел свою позицию относительно перспективного трудоустройства и успешной карьеры молодежи. Представители бизнеса, преподаватели и студенты получили возможность изложить свой взгляд, учитывая собственные интересы и перспективы развития.

Требования работодателя. Идеальным сотрудником для компании является соискатель, который сможет адаптироваться под все требования компании. Независимо от опыта работы, главным для работника есть желание учиться и постоянно расширять свой перечень знаний и умений.

Запросы студента. Устраиваясь на работу по специальности, студент ставит целью получение опыта работы. Признавая требования работодателя справедливыми, молодые люди все же отметили, что им нужен гибкий график обучения. Чтобы сделать успешную карьеру в будущем, нужно не просто получить диплом, но и выучиться специальным дисциплинам, что достаточно сложно при переводе на заочную форму обучения.

Роль университета. Как и работодатели, так и студенты отвели университету роль посредника, который формирует не только профессиональные компетенции, но также гибкие навыки «soft skills» и ценностно-мировоззренческие установки. Главная задача высших учебных заведений – принять вызов бизнеса, и скорректировать учебный процесс, исходя из ответа на вопрос: «Кто станет заказчиком образовательных услуг примет на работу выпускников?»

Точки зрения, высказанные в ходе дискуссии, часто были противоположными, однако участники всё же смогли услышать друг друга и понять необходимость активного сотрудничества.

Бизнес – университеты: базовые положения стратегии сотрудничества

Результатом работы круглого стола стали совместные предложения преподавателей, студентов и представителей сегмента бизнеса, способствовавшие решению проблемы сохранения кадрового потенциала для украинского работодателя.

Запросы на компетенции. Представители компаний и организаций внесли предложение сформировать перечень компетенций, которыми должны обладать потенциальные сотрудники, чтобы быть конкурентоспособными принять замещать предлагаемые компанией вакансии, даже не имея опыта работы.

Анкетирование студентов. Что б наладить «обратную связь» каждый из студентов должен периодически отвечать на вопрос о собственных умениях и навыках, а также высказывать свои пожелания относительно будущей профессиональной реализации.

Лекции работодателей. Невозможно получить представление о специфике работы компании, если не контактировать с её представителями. Обязательным пунктом сотрудничества бизнеса и образования должны быть встречи со студентами, где будущие специалисты смогут задать актуальные для них вопросы.

Прохождение практики. Одним из эффективных направлений сотрудничества является подписание договоров о практике. Во время учебы на выпускном курсе, студент сможет пройти производственную практику на предприятии с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Формирование профессионального специалиста является долговременным и многосторонним процессом, в котором должны принимать участие не только преподаватели и сами студенты, но и работодатели. Стратегия привлечения представителей бизнеса к учебному процессу в учреждениях высшего образования позволит сделать из студента высококвалифицированного профессионала и всесторонне развитую личность.

Администрация Киевского института бизнеса и технологий выражает надежду на дальнейшее сотрудничество Института с представителями бизнеса!

Предложение КИБиТ – активная модель взаимодействия в формате гостевых лекций, рабочих встреч, прохождения практики и официального трудоустройства. Профессиональное обучение и активная социализация должна дополняться закреплением практических навыков и получением реального опыта работы, что впоследствии станет залогом успешной карьеры выпускника.

Соединяем наши усилия и для совместного формирования отечественных бизнес кадров!