Кінець року в коледжі: як виправити погані оцінки та підтягнути навчання

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниКінець року в коледжі: як виправити погані оцінки та підтягнути навчання

Ось і добігає кінця черговий навчальний рік. Написання ЗНО (для першокурсників), практичні модулі, виробнича практика (для старшокурсників) – все це закінчується, і кожен викладач виставляє по своїй дисципліні підсумкові бали. На жаль, не всі можуть похвалитися відмінним навчанням, і погані оцінки теж мають місце. Чи так це критично? Розберімося!

Погана оцінка в КІБіТ: проста формальність чи тривожний сигнал?

Деякі студенти, які ще не до кінця визначилися із життєвими пріоритетами, не усвідомлюють важливості навчання і вважають, що погана оцінка – це нічого страшного, он Альберт Енштейн взагалі був «трієчником», а отримав Нобелівську премію.

Звичайно, не можна змушувати студентів вчитися «заради обгортки» або «заради відміток». Однак давайте подивимося, що означає «гарна оцінка» саме в стінах економіко-технологічного коледжу КІБіТ.

Рівень знань. Коледж КІБіТ – інноваційний багаторівневий навчальний заклад, орієнтований на випуск кваліфікованих кадрів для роботи в бізнесі. Тому питання: «Як підвищити рівень успішності студентів?» прирівнюється не до питання: «Як не зіпсувати статистику?», а до прагнення підняти загальний рівень знань учнів, що б зробити їх перспективними кадрами для майбутніх роботодавців. Але ж  кваліфікації не буде без високого рівня знань.

Ступінь розвитку практичних навичок. Економіко-технологічний коледж орієнтований на прикладну освіту, тому оцінювання знань студентів означає оцінювання рівня розвитку їхніх практичних навичок. Отримав погану оцінку із фінансів? Значить, зарано йти працювати фінансистом, бо у тебе низький рівень фінансової грамотності. З інформатики? Сучасні корпоративні digital системи (а відповідно й висока зарплата) пройдуть повз тебе. Із соціальної педагогіки? Складно буде влаштуватися до родини гувернанткою, не маючи педагогічних навичок! Мотивація до навчання в коледжі КІБіТ є мотивацією до здобуття компетенцій.

Організованість. Гарні оцінки свідчать про високий рівень організованості. Зараз, коли час цінується найдорожче тому, що його вічно не вистачає (дорога до місця навчання, родинні обов’язки, розваги і т.д.), для молодих людей дуже важливо навчитися раціонально організовувати своє навчання і встигнути все. Результатом ваших досягнень в сфері тайм-менеджменту стануть ваші успіхи в навчанні.

Престиж. Додатковим стимулом мотивації до навчання служить гарна репутація в колективі. У наших стінах навчають майбутніх управлінців та підприємців, для яких важливо вміти бути лідером та легко встановлювати контакти. А коли ти маєш репутацію відмінника або «хорошиста», то зробити це набагато легше, ніж коли ми не вилазиш із «хвостів».

Самоповага. Відсутність поганих оцінок підніме твій авторитет не тільки в очах оточуючих, але й у своїх власних. Одним із головних критеріїв, що визначають ТОП підприємця, є віра в успіх та власні сили. Тому впевненість в собі, продиктована гарною успішністю, є важливим моментом для навчання в бізнес коледжі.

Якщо ти вступив до навчального закладу для того, що б здобути знання та кваліфікацію, потрібно стежити за навчанням і намагатися не отримувати негативних оцінок, адже вони, подібно до дзеркала, відображають рівень твого професіоналізму.

Як виправити погані оцінки: поради від КІБіТ

Якщо ти переконався, що вчитися потрібно добре, і відмітки отримувати виключно позитивні, можеш ознайомитися із нашими рекомендаціями, як підтягти навчання та виправити підсумкові оцінки. Отже, що ж можна зробити і як допомогти?

Виконати всі завдання в Google Class. Економіко-технологічний коледж КІБіТ навчає студентів із використанням сучасних технологічних освітніх методик, в тому числі й онлайн-платформи Google Classroom. Платформа дозволяє працювати із студентами дистанційно та розміщувати виконані самостійні роботи. Що робити, якщо не здав домашнє завдання вчасно? Виконати всі завдання, запропоновані в Google Classroom, та ліквідувати заборгованості!

Підготувати презентацію. Навчальні плани передбачають не лише аудиторні години, а й самостійну роботу. Ти можеш звернутися до викладача і отримати від нього завдання підготувати презентацію на тему, яку ви не встигли розглянути на парі, а потім здати її в призначений для консультацій час.

Скласти звіт про відвідування підприємств. Яким чином можна добре вчитися в практично орієнтованому коледжі? Брати участь у екскурсіях на підприємства та складати власні звіти про їхні відвідування! Вивчення виробництва, спілкування із представниками адміністрації, знайомство із документацією – все це надає, як практичного досвіду, так і можливість підвищити підсумкові бали.

Реалізувати власний проект. Коледж КІБіТ – одна із структурних складових Київського інституту бізнесу та технологій, який є успішним майданчиком підприємницької екосистеми. Тому, починаючи із наймолодших курсів, студенти беруть участь в розробці та реалізації індивідуальних і групових проектів на різних рівнях. Мотивація до навчання заохочується, як на рівні участі в проектах закладу (StartUP Академія), так і в якості приватної ініціативи.

Взяти участь в конференції. Щорічно в КІБіТ відбувається міжнародна науково-практична конференція «Студент – Дослідник – Фахівець», в якій беруть участь студенти, викладачі, представники міжнародних владних органів, наукових організацій та провідних підприємств. Цікава та інформативна доповідь – відмінний спосіб не лише виправити погану оцінку, але і попрактикуватися в публічних виступах та надрукуватися в науковому журналі.

Дорогі наші студенти! Адміністрація економіко-технологічного коледжу бажає випустити вас успішними, креативними та кваліфікованими професіоналами! Однак нагадуємо, що без старанного навчання це завдання буде дуже складно виконати, тому тримайте свою успішність на контролі і вчіться добре. Гарних вам оцінок!

Конец года в колледже: как исправить плохие оценки и подтянуть учёбу

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниКінець року в коледжі: як виправити погані оцінки та підтягнути навчання

Вот и подходит к концу очередной учебный год. Написание ЗНО (для первокурсников), практические модули, производственная практика (для старшекурсников) – все это заканчивается, и каждый преподаватель выставляет по своей дисциплине итоговые баллы. К сожалению, не все могут похвастаться отличной учёбой, и плохие оценки тоже имеют место быть. Так ли это критично? Давайте разберёмся!

Плохая оценка в КИБиТ: простая формальность или тревожный сигнал?

Некоторые студенты, которые ещё не до конца определились с жизненными приоритетами, не осознают важность учёбы и считают, что плохая оценка – это ничего страшного, вон Альберт Энштейн вообще был «троешником» и получил Нобелевскую премию.

Конечно, нельзя заставлять студентов учиться «ради корочки» или «ради отметок». Однако давайте посмотрим, что означает «хорошая оценка» именно в стенах экономико-технологического колледжа КИБиТ.

Уровень знаний. Колледж КИБиТ – инновационное многоуровневое учебное заведение, ориентированное на выпуск квалифицированных кадров для работы в бизнесе. Поэтому вопрос: «Как повысить уровень успеваемости студентов?» приравнивается не к вопросу: «Как не испортить статистику?», а к стремлению поднять общий уровень знаний учащихся, что б сделать их перспективными кадрами для будущих работодателей. А без высокого уровня знаний не будет и квалификации.

Степень развития практических навыков. Экономико-технологический колледж ориентирован на прикладное образование, поэтому оценивание знаний студентов означает оценивание уровня развития их практических навыков. Получил плохую оценку по финансам? Значит, рано идти работать финансистом, ибо у тебя низкий уровень финансовой грамотности. По информатике? Современные корпоративные digital системы (а значит и хорошая зарплата) пройдут мимо тебя. По социальной педагогике? Без педагогических навыков сложно будет устроиться гувернанткой в семью! Мотивация к учению в колледже КИБиТ – это мотивация к приобретению компетенций.

Организованность. Хорошие оценки свидетельствуют о высоком уровне организованности. Сейчас, когда время ценится дорого потому, что его вечно не хватает (дорога к месту учёбы, родственные обязанности, развлечения и т.д.), для молодых людей очень важно научиться организовывать свою учёбу рационально и всё успеть. Результатом ваших достижений в сфере тайм-менеджмента станут ваши успехи в учёбе.

Престиж. Дополнительным стимулом мотивации к учению служит хорошая репутация в коллективе. В наших стенах обучают будущих управленцев и предпринимателей, для которых важно уметь быть лидером и легко устанавливать контакты. А когда ты имеешь репутацию отличника или хорошиста, то сделать это гораздо легче, чем когда не вылезаешь из «хвостов».

Самоуважение. Отсутствие плохих оценок поднимет твой авторитет не только в глазах окружающих, но и в своих собственных. Одним из главных критериев, определяющих ТОП предпринимателя, является вера в успех и собственные силы. Поэтому уверенность в себе, продиктованная хорошей успеваемостью, – важный момент для обучения в бизнес колледже.

Если ты поступил в учебное заведение для того, что б приобрести знания и квалификацию, нужно следить за учёбой и стараться не получать негативных отметок, ведь они, подобно зеркалу, отражают уровень твоего профессионализма.

Как исправить плохие оценки: советы от КИБиТ

Если ты убедился, что учиться нужно хорошо, и отметки получать исключительно позитивные, можешь ознакомиться с нашими рекомендациями, как подтянуть учёбу и исправить итоговые оценки. Итак, что же можно сделать и как помочь?

Выполнить все задания в Google Class. Экономико-технологический колледж КИБиТ обучает студентов с использованием современных технологических образовательных методик, в том числе онлайн-платформы Google Classroom. Платформа позволяет работать со студентами дистанционно и размещать выполненные самостоятельные работы. Что делать, если не сдал домашнее задание вовремя? Выполнить все задания, предложенные в Google Classroom, и ликвидировать задолженности!

Подготовить презентацию. Учебные планы предполагают не только аудиторные часы, но и самостоятельную работу. Ты можешь обратиться к преподавателю и получить от него задание подготовить презентацию на тему, которую вы не успели рассмотреть на паре, а потом сдать её в предназначенное для консультаций время.

Составить отчёт о посещении предприятий. Как можно хорошо учиться в практически ориентированном колледже? Участвовать в экскурсиях на предприятия и составлять собственные отчёты об их посещениях. Изучение производства, общение с представителями администрации, знакомство с документацией – всё это даёт, как практический опыт, так и возможность повысить итоговые баллы.

Реализовать собственный проект. Колледж КИБиТ – одна из структурных составляющих Киевского института бизнеса и технологий, который является успешной площадкой предпринимательской экосистемы. Поэтому начиная с самых младших курсов, студенты принимают участие в разработке и реализации индивидуальных и групповых проектов на разных уровнях. Мотивация к учению поощряется, как и на уровне участия в проектах заведения (StartUP Академия), так и в качестве частной инициативы.

Принять участие в конференции. Ежегодно в КИБиТ проходит международная научно-практическая конференция «Студент – Исследователь – Специалист», в которой участвуют студенты, преподаватели, представители международных органов власти, научных организаций и ведущих предприятий. Интересный и информативный доклад – отличный способ не только исправить плохую оценку, но и попрактиковаться в публичных выступлениях и напечататься в научном журнале.

Дорогие наши студенты! Администрация экономико-технологического колледжа желает выпустить вас успешными, креативными и квалифицированными профессионалами! Однако напоминаем, что без старательной учёбы эту задачу будет очень сложно выполнить, поэтому держите свою успеваемость на контроле и учитесь хорошо. Хороших вам оценок!