IT освіта в коледжі КІБІТ. Спеціальність «Комп’ютерна інженерія.

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниIT освіта в коледжі КІБІТ. Спеціальність «Комп’ютерна інженерія.

Даний напрямок підготовки виник 5-7 років тому в КНУ імені Т.Г.Шевченка та НТУ «КПІ». Студенти технічних факультетів, знали як правильно розбирати та збирати техніку, але не вміли правильно компонувати, а також створювати відповідні програми для її інтеграції. Терміново стала потрібна універсальний людина, яка змогла б закрити питання, як в плані підбору обладнання (як мережевого, так і комп’ютерного), так і його правильного налаштування, а також створення під це налаштування  певного пакета програм (один із напрямів підготовки it факультетів – фахівець з програмного забезпечення ).

Що таке «Комп’ютерна інженерія» в КІБіТ?

komp ingeneriaКиївський інститут бізнесу та технологій також не бажає відставати від трендів сучасної освіти. На сьогоднішній день навчання на it фахівця здійснює економіко-технологічний коледж, (структурний підрозділ КІБІТ), де проводиться набір на спеціальність «Комп’ютерна інженерія».

Штатні співробітники коледжу та запрошені фахівці проводять навчання в рамках різних курсів з комп’ютерної інженерії – предметів «Основи алгоритмів», «Основи Веб-дизайну», «Історія комп’ютерної техніки» «Програмування CCS ++» «Програмування Python», «Інформатика та комп’ютерна техніка», “Інформаційні технології”. У КІБіТ вивчають курси як і з мережевого обладнання, так і з програмування.

У коледжі великий відсоток занять з комп’ютерних наук присвячений практиці. У спеціально обладнаній лабораторії йде складання та розбирання комп’ютерів, ноутбуків, роутерів, принтерів та іншого комп’ютерного обладнання. Також передбачені інші види практики – проектування та обслуговування мереж,  створення програмного забезпечення.

Важливий аспект в it освіті – вміти правильно працювати в команді при розробці програмного забезпечення. Тому обов’язковий пункт для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» – оволодіти гнучкою методологією розробки програмного забезпечення Agile / Scrum. Група розбивається на команди, кожна із них отримує окреме завдання, наприклад, створити веб-портал. В процесі студенти вчаться його проектувати, нарізати, інтегрувати до нього html та java script і т.д.

Навчання на програміста здійснюють багато навчальних закладів в Києві та інших українських містах. Одна із переваг програми економіко-технологічного коледжу – навчання роботі в команді. Яким би крутим програмістом людина крутим програмістом людина не була, дуже важливо вміти взаємодіяти з іншими. Мало яка компанія складається з однієї людини, і потрібно вміти узгоджувати темпи своєї роботи та стиль написання свого коду (а також інтегрування туди чужих кодів) з іншими людьми.

Майбутні інженери із комп’ютерних систем вчаться працювати в команді в розрізі виконання різних завдань в IT проекті, тобто хтось займається проектуванням, хтось пише коди, хтось тестує, а потім міняються ролями. У кожного буде можливість спробувати себе в різних галузях програмування та зрозуміти, в якому секторі краще працювати – починаючи від програмування, закінчуючи тестуванням. Студент комп’ютерних професій в КІБіТ здатний розробити програму, яка зможе аналізувати базу даних та видавати варіанти рішень на основи придуманого алгоритму (для цього потрібно проаналізувати конкуренцію). Також в його компетенції розподіляти завдання в середині команди, створювати дизайн (сайту або бази даних), розробляти програмне забезпечення, тестувати його, «заливати» в мережу і т.д.

Комп’ютерна інженерія – робота чи покликання? Перспективи випускників коледжу КІБіТ

Кожен студент повинен бачити світ «в кінці тунелю», тобто перспективу своєї реалізації. Сфера інформаційних технологій доситьkomp inj 2різнопланова, і має багато можливостей для застосування. Випускники економіко-технологічного коледжу спеціальності «Комп’ютерна інженерія» зможуть займати такі посади:

 • Програміст (розробка програмного забезпечення)
 • Інженер комп’ютерних систем та мереж (проектування, ремонт, обслуговування комп’ютерних мереж і серверних станцій)
 • Системний адміністратор (адміністрування мереж, встановлення програмного забезпечення на комп’ютер)
 • Дизайнер інтерфейсу (розробка головної сторінки сайту)
 • Веб-дизайнер (розробка концепції сайту та його створення)
 • Адміністратор сайту (наповнення контентом, перевірка плагінів, контроль працездатності)
 • Верстальник (створення сайтів та їхніх окремих сторінок)
 • Спеціаліст із роботи з базою даних (розробка та впровадження програмних систем для автоматизації роботи компанії)
 • Бізнес-аналітик (аналіз бізнес процесів та складання бізнес прогнозів)

Професія програміста передбачає співпрацю із зарубіжними компаніями. В Україні сформовано ринок, який відповідає негласним міжнародним вимогам, і студенти теж мотивовані створювати та виконувати відповідні проекти.

komp inj1В кінці навчання студенти Коледжу (спеціальності  it сфери) захищають дипломні проекти – створюють веб-портали, розгортають базу даних та пишуть програму взаємодії з нею, проектують мережі (при цьому прораховують її вартість, налаштовують і т.д.)

Економіко-технологічний коледж КІБіТ дає дуже багато інструментів та можливостей для майбутнього працевлаштування за професією «програміст» або «інженер комп’ютерних мереж» – теоретичну і практичну базу, екскурсії в компанії, участь в хакатонах. Також в коледжі є окремі заняття та майстер-класи, де вчать складати резюме, розповідають як правильно поводитися на співбесідах, знайомлять із варіантами можливих тестових завдань.

Однак велика відповідальність лежить саме на студентах спеціальності «Комп’ютерна інженерія», вони повинні самі аналізувати вимоги ринку праці, а також консультуватися у викладачів. Якщо студент не байдужий до своєї майбутньої долі, то вже ближче до випуску його професійні навички будуть заточені під роботу в конкретній компанії або галузі.

IT технології – ваше покликання? Коледж КІБіТ чекає на вас!

 

IT образование в колледже КИБиТ. Специальность «Компьютерная инженерия

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниIT освіта в коледжі КІБІТ. Спеціальність «Комп’ютерна інженерія.

Данное направление подготовки возникло 5-7 лет назад в КНУ имени Т.Г.Шевченка и НТУ «КПИ». Студенты  технических факультетов, знали как правильно разбирать и собирать технику, но не умели правильно компоновать, а также создавать соответствующие программы для её интеграции. Срочно потребовался  универсальный человек, который смог бы закрыть вопросы и в плане подбора оборудования (как сетевого, так и компьютерного), и его правильной настройки, а также создания под эту настройку определённого пакета программ (одно из направлений подготовки it факультетов – специалист по программному обеспечению).

Что такое «Компьютерная инженерия» в КИБиТ?

komp ingeneriaКиевский институт бизнеса и технологий также не желает отставать от трендов современного образования. На сегодняшний день обучение на it специалиста осуществляет экономико-технологический колледж, (структурное подразделение КИБиТ), где проводиться набор на специальность «Компьютерная инженерия».

Штатные сотрудники колледжа и приглашённые специалисты проводят обучения в рамках различных курсов по компьютерной инженерии – предметов «Основы алгоритмов», «Основы Веб-дизайна», «История компьютерной техники»  «Программирование CCS++» «Программирование Python», «Информатика и компьютерная техника», «Информационные технологии».  В КИБиТ изучают курсы как и по сетевому оборудованию, и по программированию.

В колледже большой процент занятий по компьютерным наукам посвящён практике. В специально оборудованной лаборатории идёт сборка и разборка компьютеров, ноутбуков, роутеров, принтеров и другого компьютерного оборудования. Также предусмотрены другие виды практики – проектирование и обслуживание сетей, и  создание программного обеспечения.

Важный аспект в it образовании – уметь правильно работать в команде при разработке программного обеспечения. Поэтому обязательный пункт для студентов специальности «Компьютерная инженерия» – овладеть гибкой методологией разработки программного обеспечения Agile/Scrum.  Группа разбивается на команды, каждая из них получает отдельное задание, например, создать веб-портал. В процессе студенты учатся его проектировать, нарезать, интегрировать в него html и java script и т.д.

Обучение на программиста производят много учебных заведений в Киеве и других украинских городах. Одно из преимуществ программы экономико-технологического колледжа –  обучение работе в команде. Каким бы не был человек крутым программистом, очень важно уметь взаимодействовать с другими. Мало какая компания состоит из одного человека, и нужно уметь согласовывать темпы своей работы и стиль написания своего кода (а также интегрирование туда чужих кодов) с другими людьми.

Будущие инженеры по компьютерным системам учатся работать в команде в разрезе выполнения разных задач в IT проекте, то есть кто-то занимается проектированием, кто-то пишет коды, кто-то тестирует, а потом меняются ролями. У каждого будет возможность попробовать себя в разных отраслях программирования и понять, в каком секторе лучше работать – начиная от программирования, заканчивая тестированием. Студент компьютерных профессий в КИБиТ способен разработать программу, которая сможет анализировать базу данных и выдавать варианты решений на основы придуманного алгоритма (для этого нужно проанализировать конкуренцию). Также в его компетенции распределять задачи в середине команды, создавать дизайн (сайта или базы данных), разрабатывать программное обеспечение, тестировать его, «заливать» в сеть и т.д.

Компьютерная инженерия – работа или призвание? Перспективы выпускников колледжа КИБиТ.

Каждый студент должен видеть свет «в конце тоннеля», то есть перспективу своей реализации. Сфера информационных komp inj 2технологий достаточно разноплановая, и имеет много возможностей для применения. Выпускники экономико-технологичного колледжа специальности «Компьютерная инженерия» смогут занимать следующие должности:

 • Программист (разработка программного обеспечения)
 • Инженер компьютерных систем и сетей (проектирование, ремонт, обслуживание компьютерных сетей и серверных станций)
 • Системный администратор (администрирование сетей, установка программного обеспечения на компьютер)
 • Дизайнер интерфейса (разработка главной страницы сайта)
 • Веб-дизайнер (разработка концепции сайта и его создание)
 • Администратор сайта (наполнение контентом, проверка плагинов, контроль работоспособности)
 • Верстальщик (создание сайтов и их отдельных страниц)
 • Специалист по работе с базой данных (разработка и внедрение программных систем для автоматизации работы компании)
 • Бизнес-аналитик (анализ бизнес процессов и составление бизнес прогнозов)

Профессия программиста подразумевает сотрудничество с зарубежными компаниями. В Украине сформирован рынок, который отвечает внегласным международным требованиям, и студенты тоже мотивированы создавать и выполнять соответствующие проекты.

komp inj1В конце обучения студенты  Колледжа (специальности в it сфере)  защищают дипломные проекты – создают веб-порталы, разворачивают базу данных и пишут программу взаимодействия с ней, проектируют сети (при этом просчитывают её стоимость, настраивают и т.д.)

Экономико-технологический колледж КИБиТ даёт очень много инструментов и возможностей для будущего трудоустройства по профессии «программист» или «инженер компьютерных сетей» – теоретическую и практическую базу, экскурсии в компании, участие в хакатонах. Также в колледже есть отдельные занятия и мастер-классы, где учат составлять резюме, рассказывают как правильно вести себя на собеседованиях, знакомят с вариантами возможных тестовых заданий.

Однако большая ответственность лежит именно на студентах специальности «Компьютерная инженерия», они должны сами анализировать требования рынка труда, а также консультироваться у преподавателей. Если студент не безразличен к своей будущей судьбе, то уже ближе к выпуску его профессиональные навыки будут заточены под работу в конкретной компании или отрасли.

IT технологии – ваше призвание? Колледж КИБиТ вас ждёт!