Вступаємо на бухгалтера до КІБіТ: інноваційна освітня програма «Бухгалтерський облік»

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВступаємо на бухгалтера до КІБіТ: інноваційна освітня програма «Бухгалтерський облік»

Уміння правильно вести облік є цінною та затребуваною роботодавцями якістю. Нарахування зарплати, ведення балансу, запис доходів та витрат, робота із базою даних – все це невід’ємні складові спеціальності бухгалтера, де потрібний великий обсяг знань та навичок. Що ж являє собою ця професія? У даній статті ми вирішили відповісти на популярні питання потенційних абітурієнтів економіко-технологічного коледжу КІБіТ, які бажають вступити на освітню програму «Бухгалтерський облік».

Чи можливо вивчитися в коледжі на бухгалтера?

Так, можливо. Заклади вищої освіти I і II ступеня акредитації надають можливість отримати кваліфікацію бухгалтера із подальшим успішним працевлаштуванням на підприємство. Подальше навчання не є обов’язковою умовою працевлаштування та потрібне лише для успішного розвитку кар’єри.

Скільки вчитися на бухгалтера після 9 класу?

Навчання займає три роки. Перший рік – вивчення шкільної програми старшої школи, що дозволяє безболісно пережити «розставання» із шкільною лавою та адаптуватися до вимог навчального процесу закладу вищого закладу. На другому та третьому курсі студенти вивчають профільні навчальні дисципліни, проходять практику та захищають дипломну роботу, що підтверджує їхню кваліфікацію фахівця із обліку.

До якого бухгалтерського коледжу краще вступати?

Напіврозпад знань в бухгалтерській сфері складає більше 50%. Буває так, що не проходить й шести місяців, як на законодавчому рівні приймаються нові стандарти фінансової звітності. Тому навчання бухгалтерського обліку має вестися на основі актуальних даних і відповідно до сучасних методик. Оптимальним варіантом для вступу є інноваційний бізнес-коледж, який співпрацює із комерційними компаніями та асоціаціями з метою обміну досвідом.

Чи є спеціальність бухгалтера затребуваною та престижною?

Безумовно. Ведення фінансової звітності підприємства – важлива і відповідальна задача, яка потребує докладання великих зусиль та старань. Однак якщо бухгалтеру вдається досягти високого рівня професіоналізму, він завжди буде отримувати від роботодавців гідні пропозиції із комфортними умовами роботи та високим рівнем зарплати.

Ким можна працювати за фахом «бухгалтер»?

Випускники коледжу можуть розраховувати на заміщення посади бухгалтера на малих підприємствах або помічника бухгалтера в середніх або великих компаніях. А якщо випускник коледжу побажає продовжити навчання в інституті або університеті, він згодом може працювати головним бухгалтером, аудитором чи спеціалістом із оподаткування.

Які знання та навички отримає випускник «бухгалтерського коледжу» КІБіТ?

В економіко-технологічному коледжі функціонує освітня програма «Бухгалтерський облік», яка включає в себе як базові бухгалтерські дисципліни, так і практичні модулі (тренінги, майстер-класи, вирішення кейсів реальних підприємств і т.д.). В освітньому процесі коледжу КІБіТ велика увага приділяється вивченню офісного програмного забезпечення, в тому числі для роботи із даними (Word, Excel, Power Point, 1C, M.E.Doc і т.д.). Також для студентів нашого коледжу є обов’язковим вивчення економічної англійської термінології.

Де проходять практику під час навчання на бухгалтера в коледжі в КІБіТ?

Економіко-технологічний коледж є структурною одиницею Київського інституту бізнесу та технологій, який укладає договори про проходження практики і провідними українськими підприємствами («Альфабанк», «Київвводоканал», «Райффайзен Банк», «Укрсиббанк» і т.д.). Майбутні фахівці з обліку вивчають нормативну документацію, працюють із базою даних, беруть участь в аналізі фінансової звітності, що разом із консультаціями провідних бухгалтерів підприємства становить безцінний для майбутнього фахівця досвід.

Які посади зможуть зайняти випускники спеціальності бухгалтер коледжу КІБіТ?

Освітня програма коледжу побудована на комплексних інноваційних методиках, розроблених для економічних спеціальностей навчального закладу. Тому наші випускники зможуть працювати не лише бухгалтером або помічником бухгалтера, але й також фахівцем із фінансів, помічником економіста, банківським працівником, експертом з оцінювання і т.д.

Чому фраза: «Моя професія – бухгалтер!» звучить гордо?

Уміння правильно вести облік свідчить не лише про наявність професійних знань, але й про організованість, зібраність та зосередженість, а також про наявність здібностей до аналітичного системного мислення та вміння працювати із великим об’ємом інформації. А якщо до цього додати знання англійської мови та міжнародних стандартів фінансової звітності, то можна сміливо сказати, що такий фахівець є професіоналом екстра-класу і може за правом пишатися своєю професією.

Спеціальність бухгалтера в коледжі КІБіТ є реальною можливістю отримати якісну освіту та закласти фундамент для розвитку успішної кар’єри міжнародного рівня. Інноваційна бізнес програма «Бухгалтерський облік» орієнтована на набуття практичних навичок, які відточуються під час тренінгів та майстер-класів, а також проходження практики.

Після закінчення коледжу наші випускники отримують можливість продовжити свою освіту в Київському інституті бізнесу та технологій в рамках освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування», що сприятиме підвищенню професійного рівня та розширенню набору компетенцій. Бажаєш здобути престижну спеціальність бухгалтера та зробити успішну кар’єру? Розпочни із вступу до економіко-технологічного коледжу КІБіТ!

Поступаем на бухгалтера в КИБиТ: инновационная образовательная программа «Бухгалтерский учёт»

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВступаємо на бухгалтера до КІБіТ: інноваційна освітня програма «Бухгалтерський облік»

Умение грамотно вести учёт – ценное и востребованное работодателями качество. Начисление зарплаты, ведение баланса, запись доходов и расходов, работа с базой данных – всё это неотъемлемые составляющие специальности бухгалтера,  где нужен большой объём знаний и навыков. Что же представляет собой эта профессия? В данной статье мы решили ответить на популярные вопросы потенциальных абитуриентов экономико-технологического колледжа КИБиТ, желающих поступить на образовательную программу «Бухгалтерский учёт».

Возможно ли выучиться в колледже на бухгалтера?

Да, возможно. Учреждения высшего образования I и II степени аккредитации предоставляют возможность получить квалификацию бухгалтера с последующим успешным трудоустройством на предприятие. Дальнейшее обучение не является обязательным условием трудоустройства и нужно лишь для успешного развития карьеры.

Сколько учиться на бухгалтера после 9 класса?

Обучение занимает три года. Первый год – изучение школьной программы старшей школы, что позволяет безболезненно пережить «расставание» со школьной скамьёй и адаптироваться к требованиям учебного процесса учреждения высшего образования. На втором и третьем курсе студенты изучают профильные учебные дисциплины, проходят практику и защищают дипломную работу, что подтверждает их квалификацию специалиста по учёту.

В какой бухгалтерский колледж лучше поступать?

Полураспад знаний в бухгалтерской сфере составляет более 50%,. Иногда не проходит и шести месяцев, как на законодательном уровне принимаются новые стандарты финансовой отчётности. Поэтому обучение бухгалтерскому учёту должно вестись на основе актуальных данных и в соответствии с современными методиками. Оптимальный вариант для поступления – инновационный бизнес-колледж, который сотрудничает с коммерческими компаниями и ассоциациями с целью обмена опытом.

Является ли специальность бухгалтера востребованной и престижной?

Безусловно. Ведение финансовой отчётности предприятия – важная и ответственная задача, которая требует приложения больших усилий и стараний. Однако если бухгалтеру удаётся достичь высокого уровня профессионализма, он всегда будет получать от работодателей достойные предложения с комфортними условиями работы и высоким уровнем зарплаты.

Кем можно работать по специальности бухгалтер?

Выпускники колледжа могут рассчитывать на занятие должности бухгалтера на малых предприятиях или помощника бухгалтера в средних или крупных компаниях. А если выпускник колледжа пожелает продолжить обучение в институте или университете, он впоследствии может работать главным бухгалтером, аудитором или специалистом по налогообложению.

Какие знания и навыки получит выпускник «бухгалтерского колледжа» КИБиТ?

В экономико-технологическом колледже функционирует образовательная программа «Бухгалтерский учёт», которая включает в себя как базовые бухгалтерские дисциплины, так и практические модули (тренинги, мастер-классы, решение кейсов реальных предприятий и т.д.). В образовательном процессе колледжа КИБиТ большое внимание уделяется изучению офисного программного обеспечения, в том числе для работы с данными (Word, Excel, Power Point, 1C, M.E.Doc и т.д.). Также для студентов нашего колледжа обязательным является изучение экономической английской терминологии.

Где проходят практику во время обучения в колледже на бухгалтера в КИБиТ?

Экономико-технологический колледж является структурной единицей Киевского института бизнеса и технологий, который заключает договора о прохождении практики с ведущими украинскими предприятиями («АльфаБанк», «Киеввводоканал», «Райффайзен Банк», «Укрсиббанк» и т.д.). Будущие специалисты по учёту изучают нормативную документацию, работают с базой данных, принимают участие в анализе финансовой отчётности, что вместе с консультациями ведущих бухгалтеров предприятия составляет бесценный для будущего специалиста опыт.

Какие должности смогут занять выпускники специальности бухгалтер колледжа КИБиТ?

Образовательная программа колледжа построена на комплексных инновационных методиках, разработанных для экономических специальностей учебного заведения. Поэтому наши выпускники смогут работать не только бухгалтером или помощником бухгалтера, но и также специалистом по финансам, помощником экономиста, банковским сотрудником, экспертом по оцениванию и т.д.

Почему фраза: «Моя профессия – бухгалтер!» звучит гордо?

Умение правильно вести учёт свидетельствует не только о наличии профессиональных знаний, но и об организованности, собранности и сосредоточенности, а также о наличии способностей к аналитическому системному мышлению и умения работать с большим объёмом информации. А если к этому добавить знание английского языка и международных стандартов финансовой отчётности, то можно смело сказать, что такой специалист является профессионалом экстра-класса и может по праву гордится своей профессией.

Специальность бухгалтера в колледже КИБиТ – реальная возможность получить качественное образование и заложить фундамент для развитие успешной карьеры международного уровня. Инновационная бизнес программа «Бухгалтерский учёт» ориентирована на приобретение практических навыков, которые оттачиваются во время тренингов и мастер-классов, а также прохождения практики.

После окончания колледжа наши выпускники получают возможность продолжить своё образование в Киевском институте бизнеса и технологий в рамках образовательной программы «Учёт, аудит и налогообложение», что будет способствовать повышению профессионального уровня и расширению набора компетенций. Желаешь приобрести престижную специальность бухгалтера и сделать успешную карьеру? Начти с поступления в экономико-технологический колледж КИБиТ!