Вступаємо на фінансиста! Спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування.»

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВступаємо на фінансиста! Спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування.»

Money strategies concept - dollar bills on chess board manipulated by woman handВ цьому світі все має свою ціну. І завжди будуть ті, хто цю ціну встановлює. Спеціальність фінансовий менеджмент – перспективний шлях для кар’єрного зросту. Людина з математичним складом розуму за умови володіння спеціальними знаннями здатна перевернути гори та переплисти моря. А розпоряджатися грошовими коштами підприємства – тим більше.

Фінансові спеціальності досить популярні серед абітурієнтів України. Однак не кожен школяр хоче доучуватися 11 класів, а бажає піти здобувати спеціальність вже після 9 класу. Бажання раніше почати доросле життя, прагнення вивчати улюблену справу з самих азів, спроба втекти від шкільної парти – причини можуть бути різними. Якими б не були ваші мотиви, не турбуйтеся – подібні напрямки підготовки доступні не тільки в фінансовому інституті, але і в середніх спеціальних закладах – коледжах та технікумах.

Фінансова освіта в коледжі КІБІТ.

Цього року повноцінна фінансова економічна освіта сталаfinanci kolledj3 доступна в нашому економічному коледжі при Київському інституті бізнесу та технологій. Спеціальність «Оціночна діяльність» була реорганізована в «Фінанси, банківська справа і страхування». І тепер, крім дисциплін з оцінювання, навчальний план коледжу розширено банківськими, фінансовими, торгово-економічними, фінансово-правовими дисциплінами.

Фахівці з фінансів підготовлені для роботи в сфері біржової діяльності та набувають вміння:

оцінювати і аналізувати фінансовий стан підприємства;

укладати договори на брокерське обслуговування між брокерською конторою та клієнтом;

здійснювати відкриття рахунків клієнтів;

облікувати операції з купівлі-продажу нерухомості, цінних паперів, оцінювати потенційні ризики підприємства, організації.

Щоб успішно працювати за професією «фінансист» студенти коледжу вивчають:

економічні нормативні та законодавчі документи, що регламентують оціночну діяльність;

існуючі системи класифікації нерухомого та рухомого майна;

проектно-кошторисну справу;

основи землеустрою;

методи проведення експертизи технічного стану машин, устаткування і транспортних засобів;

діючі методики оцінки вартості нерухомого та рухомого майна;

визначення орендної плати та заставної вартості.

Спеціальність фінансиста передбачає знання основних положень концепції вартості грошей в часі для оцінки ефективності здійснення реальних інвестицій. Фахівці з фінансів вміють визначати і оцінювати інвестиційні властивості цінних паперів, визначати основні статті витрат за проектом та грошові потоки від реалізації інвестиційних проектів, складати календарні плани та здійснювати моніторинг реалізації інвестиційних рішень.

Деякі навички, які отримають студенти під час навчання фінансам в КІБіТ:

основи роботи з комп’ютерними програмами 1С, SAP, SQL, Office 365, EXEL;

оформлення бухгалтерських документів;

ведення бюджету;

знання українських стандартыв бухгалтерського та податкового обліку;

володіння методом оцінювання;

англійська мова.

У 2017 році в економіко-технологічному коледжі КІБіТ на базі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» розроблена автономна освітня програма «Фінанси». Крім стандартних курсів, студентів додатково вчать працювати з великим обсягом коштів, управляти капіталом, розвивають розуміння – як і які проекти фінансувати. Передбачені групові заняття, робота над спільним проектом, моніторинг сучасних джерел інформації.

Працюємо або вчимося далі? Подальша доля випускників коледжу КІБіТ.

financi kolledjДля випускників спеціальності фінанси «Де можна працювати?» – не питання. Багато українських компаній мають потребу в фахівцях з оцінювання рухомого і нерухомого майна, супроводу банківських операцій, знання ринку цінних паперів. Студенти проходять практику в організаціях, з якими у КІБіТ укладений договір, або знаходять місце для практики самостійно. Найчастіше протягом невеликого часу практиканти переходять в статус офіційно оформлених працівників,

Якщо молодші спеціалісти бажають поглибити свою освіту, вони можуть продовжити навчання на 3 курсі Інституту за спеціальностями «Фінанси, банківська справа і страхування» та «Облік і оподаткування», а також в рамках освітньої програми «Корпоративні фінанси».

Економіко-технологічний коледж Київського інституту бізнесу та технологій здійснює якісне навчання фінансистів з метою поліпшення вітчизняної економіки шляхом «вливання» свіжої крові. Вподобали компанію для майбутньої роботи? КІБіТ її підкорить!

Поступаем на финансиста! Специальность «Финансы, банковское дело и страхование»

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВступаємо на фінансиста! Спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування.»

Money strategies concept - dollar bills on chess board manipulated by woman hand

Всё в этом мире имеет свою цену. И всегда будут те, кто эту цену устанавливает. Специальность финансовый менеджмент – перспективный путь для карьерного роста. Человек с математическим складом ума при условии владения специальными знаниями способен свернуть горы и переплыть моря. А распоряжаться денежными средствами предприятия – тем более.

Финансовые специальности достаточно популярны среди абитуриентов Украины. Однако не каждый школьник хочет доучиваться 11 классов, а желает пойти получать профессию уже после 9 класса. Желание пораньше начать взрослую жизнь, стремление изучать любимое дело с самых азов, попытка убежать от школьной парты – причины могут быть разные. Какими б не были ваши мотивы, не беспокойтесь – подобные направления подготовки доступны не только в финансовом институте, но и в средних специальных заведениях – колледжах и техникумах.

Финансовое образование в колледже КИБиТ.

В этом году полноценное финансово экономическое financi kolledj3образование стало доступно в нашем экономическом колледже при Киевском институте бизнеса и технологий. Специальность «Оценочная деятельность» была реорганизована в «Финансы, банковское дело и страхование». И теперь, кроме дисциплин по оценке, учебный план колледжа расширен банковскими, финансовыми, торгово-экономическими, финансово-правовыми дисциплинами.

Специалисты по финансам подготовлены для работы в сфере биржевой деятельности и  приобретают умение:

оценивать и анализировать финансовое состояние предприятия;

заключать договоры на брокерское обслуживание между брокерской конторой и клиентом;

совершать открытия счетов клиентов;

учитывать операции по купле-продаже недвижимости, ценных бумаг, оценивать потенциальные риски предприятия, организации.

Чтобы успешно работать по профессии «финансист» студенты колледжа изучают:

экономические нормативные и законодательные документы, регламентирующие оценочную деятельность;

существующие системы классификации недвижимого и движимого имущества;

проектно-сметное дело;

основы землеустройства;

методы проведения экспертизы технического состояния машин, оборудования и транспортных средств;

действующие методики оценки стоимости недвижимого и движимого имущества;

определения арендной платы, залоговой стоимости.

Специальность финансиста предполагает знание основных положений концепции стоимости денег во времени для оценки эффективности осуществления реальных инвестиций.  Специалисты по финансам умеют определять и оценивать инвестиционные свойства ценных бумаг, определять основные статьи расходов по проекту и денежные потоки от реализации инвестиционных проектов, составлять календарные планы и осуществлять мониторинг реализации инвестиционных решений.

Некоторые навыки, которые получат студенты во время обучения финансам в КИБиТ:

основы работы с компьютерными программами  1С, SAP, SQL, Office 365, EXEL;

оформление бухгалтерских документов;

ведения бюджета;

знание украинских стандартов бухгалтерского и налогового учета;

владение методом оценки;

английский язык.

В 2017 году в экономико-технологическом колледже КИБиТ на базе специальности «Финансы, банковское дело и страхование» разработана автономная образовательная программа «Финансы». Помимо стандартных курсов, студентов дополнительно учат работать с большим объемом средств, управлять капиталом, развивают понимание –  как и какие проекты финансировать. Предусмотрены групповые занятия, работа над совместным проектом, мониторинг современных источников информации.

Работаем или учимся дальше? Дальнейшая судьба выпускников колледжа КИБиТ.

Для выпускников специальности финансы «Где можно работать?» – не вопрfinanci kolledjос. Много украинских компаний нуждаются в специалистах по оценке движимого и недвижимого имущества, сопровождению банковских операций,  знанию рынка ценных бумаг. Студенты проходят практику в организациях, с которыми у КИБиТ заключён договор, или находят место для практики самостоятельно. Чаще всего в течение небольшого времени практиканты переходят в статус официально оформленных сотрудников,

Если младшие специалисты желают углубить своё образование, они могут продолжить обучение на 3 курсе Института по специальностям «Финансы, банковское дело и страхование»  и «Учёт и налогообложение», а также в рамках образовательной программы «Корпоративные финансы».

Экономико-технологический колледж Киевского института бизнеса и технологий осуществляет качественное обучение финансистов с целью улучшения отечественной экономики путём «вливания» свежей крови. Имеете на примете компанию для будущей работы? КИБиТ её покорит!