Шаблонне виховання або інноваційна освіта? Чим відрізняється вчитель від викладача

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниШаблонне виховання або інноваційна освіта? Чим відрізняється вчитель від викладача

Безліч людей працюють над виконанням нелегкого завдання – дати людині знання та сформувати всебічно розвинену особистість. Представники кожної освітньої професії вирішують свої задачі. Помилкове судження, що вчитель і викладач – одне і те ж саме. Десь вони збігаються, а в чомусь мають кардинальну відмінність. У чому саме? Давайте розбиратися.

Стандартизація середньої освіти: особливості роботи шкільного вчителя.

uchitelНайчастіше випускники педагогічних вузів отримують кваліфікацію вчителя, проходять практику та йдуть працювати за направленням до школи, гімназії або ліцею. У них в голові безліч правил та нормативних документів, а головне – страх, породжений почуттям відповідальності за чужих дітей. Тому нерідкими є випадки, коли педагоги воліють вибудувати навколо себе стіну відчуження, що б припинити прохання по типу: «Відпустіть з уроку, голова болить», «Можна я не буду відповідати, не встиг підготуватися», «Поставте мені хорошу оцінку, а то мене вдома вб’ють ».

Сучасна система освіти прагне все більше формалізувати шкільний навчальний процес. Функції вчителя – відмічати на уроках присутніх, пояснювати передбачені програмою теми, а головне – контролювати виконання домашніх завдань. Якщо в класі навчається понад 35 осіб, а урок триває всього 45 хвилин, письмова перевірка на початку уроку – єдиний варіант контролю знань. Добрий учень дуже скоро навчиться виконувати завдання в будь-якому обсязі та будь-якої складності, але чи навчиться він мати власну думку – це питання.

В плані свободи пересування права учня в школі в Україні  є досить обмеженими. Адміністрація та вчителі несуть кримінальну відповідальність, у разі зникнення (смерті, каліцтва) своїх неповнолітніх підопічних, про що підписують відповідні документи. Тому є неприпустимим виходити за межі школи, самовільно залишати уроки або відставати від екскурсійної групи під час проведення позакласних заходів.

Професія вчителя – престижна та шанована, але все ж таки накладає багато зобов’язань шаблонного характеру. У відносинах «вчитель-учень» мається на увазі, що учень завжди повинен слухати вчителя, і не має права із ним сперечатися. Випускники шкіл свідчать, що багато вчителів дотримуються точки зору: «Ви ще стільки не вивчили, що б мене поправляти». А якщо подібна ситуація все-таки відбувається, в дуже рідкісних випадках слідує адекватна реакція.

Подібну «закостенілість» можна зрозуміти, робота вчителем має на увазі наявність авторитету, без якого неможливо встановити в класі залізну дисципліну. Однак багато підлітків в період дорослішання починають «виростає» із шкільної системи, як хлопчаки з коротких штанців, і позбавляти їх можливості висловити власну думку, щонайменше, неправильно.

Як повинен вести себе вчитель з учнями, якщо потрібно забезпечити добру дисципліну та високий рівень успішності? Відповідь проста – бути суворим, але справедливим, викладати матеріал цікаво, але за стандартом, а також чітко виконувати складений заздалегідь план уроку.

Обов’язки учня в школі – вчитися, вчитися, і ще раз вчитися, в основному, за допомогою виконання домашніх завдань. Добрий вчитель навчить свого учня бути старанним, відповідальним, дорожити своїм часом та підкорятися вимогам дисципліни. Якщо межа людських мрій – стати відмінним виконавцем, шкільної освіти цілком достатньо. Система стандартів завжди сприяла формуванню «шаблонних» співробітників, які потрібні завжди і скрізь, отже, кожен шкільний випускник завжди знайде своє місце в житті.

Робота викладачем – «вкладання» знань або розвиток компетенцій?

До вищого або середнього спеціального навчального закладу потрапляють люди, які чітко знають, навіщо вони прийшли, і які master-klassi2знання та навички бажають отримати на виході. Студентів ніколи не примусиш вчити те, що їм не треба, спираючись виключно на свій авторитет – неможливо залишити в голові студента хоч якісь знання без пробудження щирого інтересу до предмета. Педагогічна діяльність викладача досить різнопланова, і змушує шукати різні методи викладання, що б зацікавити студента – цікаві приклади, творчі практичні завдання, проведення виїзних занять і т.д.

Посадові обов’язки викладача не передбачають контролю відвідуваності студентів, проведення «позакласних» заходів та «виховних бесід», проте передбачають якісний виклад матеріалу, а також розвиток здібностей до самонавчання у студента.

Кар’єра викладача є шляхом постійного самовдосконалення та самостійного пошуку нових засобів донесення навчального матеріалу до студентів. Один із них – налагодження контакту з аудиторією та формування системи «зворотного зв’язку», коли студент може сам навчити викладача, відкривши йому очі на невідому раніше інформацію, або запропонувавши додатковий варіант вирішення практичних завдань. Також права викладачів відрізняються від вчительських можливістю деякого відступу від навчальної програми, якщо цього вимагає тема, що вивчається.

В усі часи у школи було одне завдання – виховувати підлітків та формувати їхній базовий кругозір. Шкільний учитель не має права відступати від програми, затвердженої Міністерством Освіти і Науки, а раптом школяр дізнається щось зайве, або неперевірене. Викладач же сам виступає в деякому роді учнем по відношенню до студента, адже для формування справжніх професіоналів потрібно орієнтуватися на потреби та здатності сучасної молоді.

prepodavatelБагато співробітників коледжу Київського інституту бізнесу та технологій перед тим, як знайти роботу викладача, досить довго пропрацювали в сфері бізнесу, і як ніхто інший, усвідомлюють ступінь інтенсивності розвитку економічних та управлінських процесів. Крім того, що викладачі КІБіТ намагаються під час занять по максимуму передати свій досвід, головним своїм завданням вони бачать розвинути у студента здатність навчатися та розвиватися самому, «вбираючи» в себе нові досягнення в сфері бізнесу та технологій. Вирішенню даного завдання сприяють інноваційні методики викладання – проведення тренінгів та майстер-класів, організація групових проектів, візуалізація лекційного матеріалу за допомогою презентацій.

Якщо поняття «вчитель» означає наставництво і виховання, поняття «викладач» – розвиток індивідуальних здібностей та професійних компетенцій. Для формування особистості важливо пройти обидва перерахованих етапи, проте завжди потрібно знати, коли прийшов час розлучатися із загальноприйнятими стандартами та ступити на шлях самостійного розвитку.

Розвиток творчого мислення своїх підопічних -є невід’ємним правом  вчителів, і святий обов’язок для викладачів. Шановні співробітники сфери освіти, ким би ви не були, пам’ятайте – саме від вас залежить доля майбутнього професіонала!

Шаблонное воспитание или инновационное образование? Чем отличается учитель от преподавателя

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниШаблонне виховання або інноваційна освіта? Чим відрізняється вчитель від викладача

Множество людей трудятся над выполнением нелёгкой задачи – дать человеку знания и сформировать всесторонне развитую личность. Представители каждой образовательной профессии решают свои задачи. Ошибочное суждение, что учитель и преподаватель – одно и то же. Где-то они совпадают, а в чём-то имеют кардинальное отличие. В чём именно? Давайте разбираться.

Стандартизация среднего образования: особенности работы школьного учителя.

uchitelЧаще всего выпускники педагогических ВУЗов  получают квалификацию учителя, проходят практику и идут работать по направлению в школу, гимназию или лицей. У них в голове множество правил и нормативных документов, а главное – страх, порождённый чувством ответственности за чужих детей. Поэтому нередки случаи, когда педагоги предпочитают выстроить вокруг себя стену отчуждения, что бы пресечь просьбы по типу: «Отпустите с урока, голова болит», «Можно я не буду отвечать, не успел подготовиться», «Поставьте мне хорошую оценку, а то меня дома убьют».

Современная система образования стремится всё больше формализовать школьный учебный процесс. Функции учителя – отмечать на уроках присутствующих, объяснять предусмотренные программой темы, а главное – контролировать выполнение домашних заданий. Если в классе учится более 35 человек, а урок длится всего 45 минут, письменная проверка в начале урока –  единственный вариант контроля знаний. Хороший ученик очень скоро научится выполнять задание в любом объёме и любой сложности, но научится ли он иметь собственное мнение – это вопрос.

В плане свободы передвижения права ученика в школе в Украине достаточно ограничены. Администрация и учителя несут уголовную ответственность, в случае пропажи (смерти, увечья) своих несовершеннолетних подопечных, о чём подписывают соответствующие документы. Поэтому недопустимо выходить за пределы школы, самовольно покидать уроки или отставать от экскурсионной        группы во время проведения внеклассных мероприятий.

Профессия учителя –  престижная и уважаемая, но все же накладывает много обязательств шаблонного характера. Отношение «учитель-ученик» подразумевает, что ученик всегда должен слушать учителя, и не имеет права с ним спорить. Выпускники школ свидетельствуют, что многие учителя придерживаются точки зрения: «Вы еще столько не выучили, что бы меня поправлять». А если подобная ситуация всё-таки происходит, адекватная реакция следует в очень редких случаях.

Подобную «закостенелость» можно понять, работа учителем подразумевает наличие авторитета, без которого невозможно установить в классе железную дисциплину. Однако многие подростки в период взросления начинают «выростать» из школьной системы, как мальчишки из коротких штанишек, и лишать их возможности высказать собственное мнение, по меньшей мере, неправильно.

Как должен вести себя учитель с учениками, если нужно обеспечить хорошую дисциплину и высокий уровень успеваемости? Ответ прост – быть строгим, но справедливым, излагать материал интересно, но по стандарту, а также чётко выполнять заранее составленный план урока.

Обязанности ученика в школе – учиться, учиться, и ещё раз учиться, в основном, посредством выполнения домашних заданий. Хороший учитель научит своего ученика быть прилежным, ответственным, дорожить своим временем и подчиняться требованиям дисциплины. Если предел человеческих мечтаний – стать отличным исполнителем, школьного образования вполне достаточно. Система стандартов всегда  способствовала формированию «шаблонных» сотрудников, которые нужны всегда и везде, значит, каждый школьный выпускник всегда найдёт своё место в жизни.

Работа преподавателем – «вкладывание» знаний или развитие компетенций?

В высшее или среднее специальное учебное заведение попадают люди, которые чётко знают, зачем они пришли, и какие знания и master-klassi2навыки хотят получить на выходе.  Студентов не заставишь учить то, что им не надо, опираясь исключительно на свой авторитет – невозможно оставить в голове студента хоть какие-то знания без пробуждения искреннего интереса к предмету. Педагогическая деятельность преподавателя достаточно разноплановая, и заставляет искать различные методы преподавания, что бы заинтересовать студента – интересные примеры, творческие практические задания, проведение выездных занятий и т.д.

Должностные обязанности преподавателя не предполагают контроля посещаемости студентов, проведения «внеклассных» мероприятий и «воспитательных бесед», однако предполагают качественное изложение материала, а также развитие у студента способностей к самообучению.

Карьера преподавателя подразумевает постоянное самосовершенствование и самостоятельный поиск новых способов донесения учебного материала до студентов. Один из них – налаживание контакта с аудиторией и формирования системы «обратной связи», когда студент может сам научить преподавателя, открыв ему глаза на неизвестную ранее информацию, или предложив дополнительный вариант решения практических заданий. Также права преподавателей отличаются от учительских возможностью некоторого отступления от учебной программы, если этого требует изучаемая тема.

Во все времена у школы было одно задание – воспитывать подростков и формировать их базовый кругозор. Школьный учитель не имеет права отступать от программы, утверждённой Министерством Образования и Науки, а вдруг школьник узнает что-то лишнее, или непроверенное. Преподаватель сам выступает в некотором роде учеником по отношению к студенту, ведь для формирования настоящих профессионалов нужно ориентироваться на потребности и способности современной молодёжи.

prepodavatelМногие сотрудники колледжа Киевского института бизнеса и технологий перед тем, как найти работу преподавателя, достаточно долго проработали в  сфере бизнеса, и как никто другой, отдают себе отчёт о степени интенсивности развития экономических и управленческих процессов. Помимо того, что преподаватели КИБиТ стараются во время занятий по максимуму передать свой опыт, главной задачей они видят развить у студента способность обучаться и развиваться самому, «впитывая» в себя новые достижения в сфере бизнеса и технологий. Решению данной задачи способствуют инновационные методики преподавания – проведение тренингов и мастер-классов, организация групповых проектов, визуализация лекционного материала с помощью презентаций.

Если понятие «учитель» означает наставничество и воспитание, понятие «преподаватель» – развитие индивидуальных способностей и профессиональных компетенций. Для формирования личности важно пройти оба перечисленных этапа, однако всегда нужно знать, когда пришло время расстаться с общепринятыми стандартами и ступить на путь самостоятельного развития.

Развитие творческого мышления своих подопечных – неотъемлемое право для учителей, и святая обязанность для преподавателей. Уважаемые сотрудники сферы образования, кем бы вы ни были, помните – от вас зависит судьба будущего профессионала!