Вчимося майбутньому: спеціальність «Фінанси» в Уманській філії КІБІТ

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВчимося майбутньому: спеціальність «Фінанси» в Уманській філії КІБІТ

Як відомо, краще за всіх із грошима працюють фінансисти: грамотний перерозподіл грошових потоків, кредитні операції, вміння правильно вибрати банк для відкриття депозиту – це далеко не всі питання, в яких кожен з нас може легко помилитися. Але не той, хто опанував спеціальністю фінанси. Освіта в Умані на базі філії Київського інституту бізнесу та технологій орієнтована на навчання кваліфікованих фахівців у фінансовій галузі, які можуть працювати в найпрестижніших бізнес-структурах як в Україні, так і за кордоном.

Професія фінансиста в Умані: що повинен знати і вміти сучасний здобувач

финансы-умань-колледж3Набір на економічні спеціальності проводиться сьогодні майже в будь-якому навчальному закладі. Однак далеко не кожен із них відповідає актуальним запитам сучасного бізнесу. Адже крім диплома з гарними оцінками та базових профільних знань сучасний ринок вимагає ще і вміння одразу ж застосовувати отримані знання на практиці, працювати із численними комп’ютерними програмами, добре знати профільну англійську. Не останню роль відіграє також наявність гнучких навичок «soft skills» і вміння працювати в команді, без чого не зможе бути налагоджена ефективна робота жодного підприємства.

Навчання фінансистів в Умані має вестися за сучасними освітніми програмами, складеними з урахуванням актуальної економічної ситуації, а також обов’язково містити в собі практичний модуль (студенти практикуються в реальних умовах, що дозволяє сформувати професійні і особистісні компетенції, необхідні для майбутньої роботи). При цьому з навчального процесу повинні бути повністю виключені наступні фактори:

 • Використання торішніх статистичних даних (неякісний моніторинг поточної економічної ситуації неодмінно призведе до непрофесіоналізму)
 • Авторитетне «начитування» (коефіцієнт напіврозпаду знань в професії фінансиста в Умані становить понад 50%, тому викладач не повинен нав’язувати студентам «єдино правильну» точку зору)
 • Відсутність ефективної практики (на підприємствах студенти не повинні виконувати обов’язки кур’єрів або сортувальників старих документів)
 • Навчання без використання новітніх комп’ютерних програм (гасло «Джігіталізуйся або вмирай!» демонструє чіткий критерій розмежування між професіоналами та дилетантами)
 • Вузькопрофільна орієнтація (сучасний професіонал повинен уміти працювати в різних напрямках і мати максимальний набір компетенцій)

финансы-умань-колледж2Філія економіко-технологічного коледжу КІБіТ здійснює навчання фінансистів в Умані в рамках освітніх програм «Фінанси», «Банківська справа і страхування» та «Бухгалтерський облік». Навчальний план базується на предметах спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування», однак більша частина дисциплін вже «загострені» під бізнес-профіль та включають в себе практичну складову, де студенти отримують унікальну можливість:

 • розробляти фінансову стратегію проектів коледжу КІБіТ (формування професійних компетенцій та опрацювання досвіду роботи в команді)
 • оцінювати фінансовий стан реальних підприємств (на прикладі бізнесу реальних бізнесменів)
 • прораховувати інвестиційні ризики (за допомогою онлайн-платформ та інструментів управління фондовими біржами)

Спеціальність «Фінанси» в Умані в Економіко-технологічному коледжі КІБіТ дозволяє придбати різнобічну кваліфікацію, отримати практичний досвід, і згодом скласти якісне резюме. Автономні освітні програми орієнтовані на випуск фахівців широкого профілю з актуальними знаннями, які допоможуть гідно конкурувати на ринку праці.

Після закінчення коледжу наші випускники можуть вступати одразу на третій курс Київського інституту бізнесу та технологій, на освітні програми «Цифрова економіка», «Економіка і фінанси підприємств», «Облік, аудит та оподаткування».

Навчання фінансистів в Умані починається в Економіко-технологічному коледжі КІБіТ!

Освітні програми «Фінанси», «Банківська справа і страхування», «Бухгалтерський облік» розроблені з урахуванням вимог сучасного світу финансы-умань-колледж4у відношенні до фахівців і орієнтовані на підготовку:

 • Спеціалістів із оцінки майна
 • Працівників агентств з нерухомості
 • Банківських співробітників
 • Бухгалтерів малих підприємств
 • Страхових агентів

Професія фінансиста в Умані в коледжі КІБіТ передбачає фундаментальну підготовку до майбутнього. За підсумками навчання, кожен випускник володіє цілим набором найважливіших знань і навичок:

 • Основи роботи 1С SAP, SQL
 • Робота Office 365 EXEL
 • Оформлення бухгалтерських документів
 • Ефективне бюджетування
 • Знання українських стандартів фінансової звітності
 • Володіння методиками оцінки бізнесу
 • Знання англійської мови на рівні Upper Intermediate

финансы-умань-колледж1Питання, яке найчастіше задають випускники спеціальності фінанси – «Де можна працювати в Умані?». Уманська філія Економіко-технологічного коледжу КІБІТ – установа, яка має угоди про практику для студентів із провідними підприємствами міста та району. На третьому курсі студенти обов’язково проходять виробничу практику і після випуску повертаються на ту ж посаду, але в якості постійних співробітників. На сьогодні філія співпрацює з наступними організаціями:

 • Гіпермаркет «Велмарт»
 • Будівельний гіпермаркет «Епіцентр»
 • Супермаркет побутової техніки «Комфорт»
 • «ПриватБанк України»
 • Уманської міської ради

Сучасна молодь зацікавлена саме в практично-орієнтованому освіті, оскільки тільки постійно вдосконалюючись можна стати успішним в умовах щоденних змін, які відбуваються навколо тебе.

Відзначимо, що відмінною рисою Київського інституту бізнесу та технологій є інтегрована багаторівнева структура, яка передбачає:

 • финансы-умань-колледж5Реалізацію єдиної концепції стратегічного розвитку КІБіТ як в Києві, так і у філіях
 • Формування викладацького складу з кадрів, які мають досвід роботи в бізнесі
 • Проведення тематичних тренінгів та майстер-класів
 • Організацію міжнародних стажувань спільно із навчальними закладами Білорусії, Казахстану, Китаю
 • Участь в міжнародних науково-практичних конференціях, отримання консультацій від фахівців міжнародного рівня

Бажаєте вчитися на фінансах? Освіта в Умані має ту саму якість, що і в Києві! При цьому надає вам ті ж переваги. Якщо ви не бажаєте їздити на сесії до столиці або відпускати свою дитину у велике та незнайоме місто, Київський інститут бізнесу та технологій надає можливість навчатися вдома! Обравши якісну бізнес-освіту та успішне працевлаштування в майбутньому, одразу ж звертайтеся до приймальної комісію Уманської філії Економіко-технологічного коледжу КІБіТ за адресою: м Умань, пров. Тихий, 2. Детальну консультацію Ви можете отримати за телефоном: (0474) 435-044.

Мрієте про блискучу кар’єру успішного фінансиста? Скористайтеся можливостями Уманської філії Економіко-технологічного коледжу КІБіТ!

Учимся будущему: специальность «Финансы» в Уманском филиале КИБиТ

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВчимося майбутньому: спеціальність «Фінанси» в Уманській філії КІБІТ

 

Как известно, лучше всех с деньгами работают финансисты: грамотное перераспределение денежных потоков, кредитные операции, умение правильно выбрать банк для открытия депозита – это далеко не все вопросы, в которых может легко ошибиться любой из нас. Но не тот, кто овладел специальностью финансы. Образование в Умани на базе филиала Киевского института бизнеса и технологий ориентировано на обучение квалифицированных специалистов в финансовой отрасли, которые могут работать в самых престижных бизнес-структурах как в Украине, так и за рубежом.

Профессия финансиста в Умани: что должен знать и уметь современный соискатель

финансы-умань-колледж3Набор на экономические специальности производится сегодня почти в любом учебном заведении. Однако далеко не каждое из них отвечает актуальным запросам современного бизнеса. Ведь кроме диплома с хорошими оценками и базовых профильных знаний современный рынок требует еще и умения сразу же применять полученные знания на практике, работать с многочисленными компьютерными программами, хорошо знать профильный английский. Не последнюю роль играет также наличие гибких навыков «soft skills» и умение работать в команде, без чего не сможет быть налажена эффективная работа ни одного предприятия.

Обучение финансистов в Умани должно вестись по современным образовательным программам, составленным с учетом актуальной экономической ситуации, а также обязательно содержать в себе практический модуль (студенты практикуются в реальных условиях, что позволяет сформировать профессиональные и личностные компетенции, необходимые для будущей работы). При этом из учебного процесса должны быть полностью исключены следующие факторы:

 • Использование прошлогодних статистических данных (некачественный мониторинг текущей экономической ситуации непременно приведет к непрофессионализму)
 • Авторитетное «начётничество» (коэффициент полураспада знаний в профессии финансиста в Умани составляет более 50%, поэтому преподаватель не должен навязывать студентам «единственно правильную» точку зрения)
 • Отсутствие эффективной практики (на предприятиях студенты не должны выполнять обязанности курьеров или сортировщиков старых документов)
 • Обучение без использования новейших компьютерных программ (девиз «Джигитализируйся или умри!» демонстрирует четкий критерий разграничения между профессионалами и дилетантами)
 • Узкопрофильная ориентация (современный профессионал должен уметь работать в разных направлениях и иметь максимальный набор компетенций)

финансы-умань-колледж2Филиал экономико-технологического колледжа КИБиТ осуществляет обучение финансистов в Умани в рамках образовательных программ «Финансы», «Банковское дело и страхование» и «Бухгалтерский учёт». Учебный план базируется на предметах специальности «Финансы, банковское дело и страхование», однако большая часть дисциплин уже «заточены» под бизнес-профиль и включают в себя практическую составляющую, где студенты получают уникальную возможность:

 • разрабатывать финансовую стратегию проектов колледжа КИБиТ (формирование профессиональных компетенций и проработка навыка работы в команде)
 • оценивать финансовое состояние реальных предприятий (на примере бизнеса реальных бизнесменов)
 • просчитывать инвестиционные риски (при помощи онлайн-платформ и инструментов управления фондовыми биржами)

Специальность «Финансы» в Умани в Экономико-технологическом колледже КИБиТ позволяет приобрести разностороннюю квалификацию, получить практический опыт, и впоследствии составить качественное резюме. Автономные образовательные программы ориентированы на выпуск специалистов широкого профиля с актуальными знаниями, которые помогут достойно конкурировать на рынке труда.

После окончания колледжа наши выпускники могут поступать сразу на третий курс Киевского института бизнеса и технологий, на образовательные программы «Цифровая экономика», «Экономика и финансы предприятий», «Учёт, аудит и налогообложение».

Обучение финансистов в Умани начинается в Экономико-технологическом колледже КИБиТ!

Образовательные программы «Финансы», «Банковское дело и страхование», «Бухгалтерский учёт» разработаны с учетом требований финансы-умань-колледж4современного мира по отношению к специалистам и ориентированы на подготовку:

 • Специалистов по оценке имущества
 • Сотрудников агентств по недвижимости
 • Банковских сотрудников
 • Бухгалтеров малых предприятий
 • Страховых агентов

Профессия финансиста в Умани в колледже КИБиТ предполагает фундаментальную подготовку к будущему. По итогам обучения, каждый выпускник владеет целым набором важнейших знаний и навыков:

 • Основы работы 1С SAP, SQL
 • Работа Office 365 EXEL
 • Оформление бухгалтерских документов
 • Эффективное бюджетирование
 • Знание украинских стандартов финансовой отчетности
 • Владение методиками оценки бизнеса
 • Знание английского языка на уровне Upper Intermediate

финансы-умань-колледж1Вопрос, который чаще всего задают выпускники специальности финансы -«Где можно работать в Умани?». Уманский филиал Экономико-технологического колледжа КИБиТ – учреждение, у которого есть договора о практике для студентов с ведущими предприятиями города и района. На третьем курсе студенты обязательно проходят производственную практику и после выпуска возвращаются на ту же должность, но в качестве постоянных сотрудников. Сегодня филиал сотрудничает со следующими организациями:

 • Гипермаркет «Велмарт»
 • Строительный гипермаркет «Эпицентр»
 • Супермаркет бытовой техники «Комфорт»
 • «ПриватБанк Украина»
 • Уманский городской совет

Современная молодежь заинтересована именно в практически-ориентированном образовании, поскольку только постоянно совершенствуясь можно стать успешным в условиях ежедневных изменений, происходящих вокруг тебя.

Отметим, что отличительной чертой Киевского института бизнеса и технологий является интегрированная многоуровневая структура, которая предусматривает:

 • финансы-умань-колледж5Реализацию единой концепции стратегического развития КИБиТ как в Киеве, так и в филиалах
 • Формирование преподавательского состава из кадров, имеющих опыт работы в бизнесе
 • Проведение тематических тренингов и мастер-классов
 • Организацию международных стажировок совместно с учебными заведениями Белоруссии, Казахстана, Китая
 • Участие в международных научно-практических конференциях, получение консультаций от специалистов международного уровня

Хотели бы учиться на финансы? Образование в Умани имеет то же качество, что и в Киеве! При этом дает вам те же преимущества. Если вы не хотите ездить на сессии в столицу или отпускать своего ребенка в большой и незнакомый город, Киевский институт бизнеса и технологий предоставляет возможность учиться дома! Выбрав качественное бизнес-образование и успешное трудоустройство в будущем, сразу же обращайтесь в приемную комиссию Уманского филиала Экономико-технологического колледжа КИБиТ по адресу: г. Умань, пер. Тихий, 2. Детальную консультацию вы также можете получить по телефону: (0474) 435-044.

Мечтаете о блистательной карьере успешного финансиста? Воспользуйтесь возможностями Уманского филиала Экономико-технологического колледжа КИБиТ!