Завжди  відкриті до нового! Студенти КІБіТ в Pinchuk Art Centre

Kiev Institute of Business and TechnologyПодіїЗавжди  відкриті до нового! Студенти КІБіТ в Pinchuk Art Centre

Динамізм, відкритість, імпровізація, епатаж….Скільки слів можна дібрати для характеристики захоплюючої та неповторної епохи сьогодення! А що може більш яскраво та виразно виразити світоглядні орієнтації суспільства ніж мистецтво?

Студенти економіко-технологічного коледжу Київського інституту бізнесу та технологій є сучасними, креативними та відкритими до нового молодими людьми, які сприйняли похід до «modern art» музею як виклик імпульсів часу. Під час відвідування хлопці та дівчата і поставили собі за мету отримати не лише нові враження, але й нові уроки соціалізації.

Поставлене завдання було реалізоване на всі 100%. Екскурсанти були захоплені розповіддю команди медіаторів та по-справжньому вражені виставкою мистецтва сучасної фотографії із провокативною назвою «Заборонене зображення».

За концептуальним змістом експозиція поділялася на дві частини, перша із яких була присвячена відомому фотографу Борису Михайлову. Роботи майстра являли собою не лише протест проти «лещат» ідеологічних штампів, але й демонстрували вміння привертати увагу до «нестандартних» соціальних типів та робити акцент не лише на прекрасному, але й на потворному, гармонійно поєднуючи їх єдиним ідейним змістом.

Другою частиною проекту заборонених фото стала виставка фотографів Харківської школи під назвою «Перетинаючи межу». На думку студентів, роботи підкреслювали відкритість суспільних цінностей та висловлювали протест проти стандартів та «офіційно прийнятих» тематичних  фото жанрів

Висловлюючи враження від експозиції, відвідувачі зазначили, що її мета була в повній мірі реалізована. «Митці прагнули показати людям «приховану» сторону реалій суспільства, і їм це повністю вдалося» –  виразив думку загалу студент третього курсу освітньої програми «Веб-розробка» Лука Кадагішвілі.

Студенти акцентували увагу, що світ ніколи не буде ідеальним, і що приховування  його недоліків під маскою «офіційних» фото, не сприятиме вирішенню соціально болючих проблем, а навпаки їх поглиблюватиме. На думку «кібітівської молоді» подібні епатажні виставки є найефективнішим фактором у формуванню нестандартного погляду на світ, тому хлопці та дівчата виразили стовідсоткову готовність бути залученими до наступних культурно-мистецьких заходів.

Адміністрація економіко-технологічного коледжу Київського інституту бізнесу та технологій висловлює подяку заступнику декана із виховної роботи Марині Олександрівні Тонюк за організацію вражаючої та експресивної екскурсії!

Всегда открыты для нового! Студенты КИБиТ в Pinchuk Art Centre

Kiev Institute of Business and TechnologyПодіїЗавжди  відкриті до нового! Студенти КІБіТ в Pinchuk Art Centre

Динамизм, открытость, импровизация, эпатаж…Сколько слов можно подобрать что б охарактеризовать захватывающую и неповторимую эпоху настоящего! А что может ярче и выразительнее выразить мировоззренческие ориентации общества, чем искусство?

Студенты экономико-технологического колледжа Киевского института бизнеса и технологий являются современными, креативными и открытыми к новым веяниям молодыми людьми, которые восприняли поход в «modern art» музей как вызов импульсов времени. Во время посещения ребята поставили цель получить не только новые впечатления, но также новые уроки социализации.

Поставленная задача была реализована на все 100%. Экскурсанты были восхищены рассказом команды медиаторов, и искренне поражены выставкой искусства современной фотографии с провокационной названием «Запретное изображение».

Согласно концептуальному содержанию экспозиция разделена на две части, первая из которых была посвящена известному фотографу Борису Михайлову. Работы мастера представляли собой не только протест против «тисков» идеологических штампов, но и демонстрировали умение привлекать внимание к «нестандартным» социальным типам и делать акцент не только на прекрасном, но и на безобразном, гармонично сочетая их единым идейным содержанием.

Второй частью проекта запрещенных фото стала выставка фотографов Харьковской школы под названием «Переходя границу». По мнению студентов, работы подчеркивали открытость общественных ценностей и выражали протест против стандартов и «официально принятых» тематических фото жанров

Выражая впечатление от экспозиции, посетители отметили, что ее цель была в полной мере реализована. «Художники стремились показать людям« скрытую »сторону реалий общества, и им это полностью удалось» – выразил общее мнение студент третьего курса образовательной программы «Веб-разработка» Лука Кадагишвили.

Студенты акцентировали внимание, что мир никогда не будет идеальным, и сокрытие его недостатков под маской «официальных» фото, не будет способствовать решению социально болезненных проблем, а наоборот их углублять. По мнению «кибитовской молодежи» подобные эпатажные выставки является самым эффективным фактором для формирования нестандартного взгляда на мир, поэтому ребята выразили стопроцентную готовность принять участие в следующих культурных мероприятиях.

Администрация экономико-технологического колледжа Киевского института бизнеса и технологий выражает благодарность заместителю декана по воспитательной работе Марине Александровне Тонюк за организацию впечатляющей и экспрессивной экскурсии!