Староста в коледжі: перший менторський досвід

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниСтароста в коледжі: перший менторський досвід

Вміння бути добрим наставником та консультантом не дається від народження, а приходить із досвідом. Коли несеш відповідальність за все, що відбувається в колективі, стежиш за порядком або організовуєш численні заходи, мимоволі приміряєш на себе роль ментора. Тому посада старости групи як не можна краще підходить для отримання першого менторського досвіду. Розберемося, які навички розвиває в собі керівник студентського колективу?

 1. Організованість

Студентська група є соціальним організмом, який повинен  безперервно працювати. І організувати цю роботу повинні не тільки батьки або керівництво навчального закладу, але й той студент, якого делегували цією групою керувати. Стежити за успішністю, заносити пропуски до журналу відвідуваності, забезпечувати дисципліну на парах, організовувати позакласні заходи – далеко не повний перелік дій, в яких староста бере участь.

 1. Відповідальність

Що б студенти не просто просиділи за партою чотири роки, але й стали справжніми фахівцями після випуску, колектив повинен жити за певними правилами. Староста групи несе відповідальність за виконання студентами вимог навчального закладу, і відповідає за це не тільки перед адміністрацією, але і самими хлопцями та дівчатами. Адже яким чином колектив стане успішним, якщо в ньому буде повний розбрід?

 1. Лідерські якості

Вміння згуртувати людей навколо себе, знайти правильний підхід до кожного та повести за собою – невід’ємні якості ментора, які формуються і відточуються на протязі усієї професійної діяльності. Задатки лідера можуть бути у кожного, але що б реалізувати свій лідерський потенціал, потрібно набувати досвіду керівництва, наприклад, виконувати обов’язки старости.

 1. Комунікативність

Емоційний інтелект, як здатність співпереживати та вміння знаходити із людьми спільну мову є одним із головних soft skills в бізнесі. Вміння вести переговори, робота із клієнтами різного статусу та рівня, а також ефективне керівництво підлеглими неможливо без розвинених комунікаційних навичок. А де знайти кращий майданчик для «прокачування» навичок спілкування, як не в студентській групі?

 1. Обов’язковість

Яким чином група може не виконати те, що обіцяно декану або ректору? Ніяким. І якщо тобі довірили бути головним у групі, то підвести не можна. Зошит старости групи – обов’язковий атрибут студента, який повинен думати не тільки про свою успішність та майбутню кар’єру, але й про всіх членів колективу. Зауваження керівництва, побажання одногрупників, розрахунок бюджетних колективних витрат, плани заходів – чого тільки не побачиш в цьому «позаурочному» конспекті! Ну як тут не навчишся бути обов’язковим?

 1. Конструктивне використання повноважень

Адміністративні порушення, пов’язані із зловживанням владою – проблема, яка не втрачає своєї актуальності. Єдиний вихід – виховання молодого покоління на цінностях корпоративної бізнес-етики. Посада старости групи вчить, в яких ситуаціях можна скористатися повноваженнями заради користі та конструктиву, а в яких слід прислухатися до думки колективу. І ні в якому разі не використовувати свої переваги собі на користь чи комусь на шкоду.

 1. Організація командної роботи

Одна із актуальних вимог роботодавців до претендентів – вміння стати «командним гравцем», тобто поєднувати свої дії із інтересами колективу із метою видати результат. До обов’язків старости входить забезпечення взаємодії всіх членів групи як в навчальному процесі (відвідування занять, відсутність «хвостів»), так і під час позааудиторних заходів (концерти, акції, флешмоби, екскурсії тощо)

 1. Посередницькі навички

Керівництво навчального закладу щодня вирішує величезну кількість завдань, і іноді в них елементарно бракує часу бути в курсі проблем кожного студента. Тому функцію посередництва між керівництвом та одногрупниками найчастіше виконує староста, який відмінно знає права та обов’язки студентів, і завжди може чітко та зрозуміло їх роз’яснити.

 1. Вміння створити робочий настрій

Настрій колективу є мінливою величиною, особливо якщо враховувати наявність дезорганізовуючих факторів розважального характеру. Практикування вміння мотивувати студентів на навчання та громадську діяльність – відмінний менторський досвід, який стане в нагоді в майбутній підприємницької діяльності.

 1. Здатність підтримувати позитивний мікроклімат в колективі

Студентська група є неоднорідним колективом, де кожен має свої радощі та прикрощі, успіхи та проблеми, симпатії та антипатії. І  є неприпустимим, якщо студент, у якого поганий настрій, нагрубіянить половині своїх колег або почне утискати одногрупників через особисту неприязнь. До обв’язків  старости студентської групи входить не просто залагодження подібних конфліктів, а й докладання максимум зусиль для створення атмосфери толерантності та дружелюбності. Розвиток досвіду формування мікроклімату в колективі є важливим пунктом, якщо збираєшся працювати в міжнародній компанії.

Староста групи – важлива та відповідальна посада, яку максимально можна використовувати для здобуття першого менторського досвіду. Навіть якщо ти отримав цю посаду за призначенням деканату (а найчастіше так і відбувається), не поспішай сприймати це як додатковий головний біль. Перед тим, як стати старостою, подумай: «Де я ще зможу абсолютно безкоштовно отримати можливість сформувати компетенції та навички керівника?». Бажаємо всім старостам удачі і пам’ятайте, що менторами не народжуються, менторами стають!

Староста в колледже: первый менторский опыт

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниСтароста в коледжі: перший менторський досвід

Умение быть хорошим наставником и консультантом не даётся с рождения, а приходит с опытом. Когда несёшь ответственность за всё, что происходит в коллективе, следишь за порядком или организовываешь многочисленные мероприятия,  невольно примеряешь на себя роль ментора. Поэтому должность старосты группы как нельзя лучше подходит для получения первого менторского опыта. Разберёмся, какие навыки развивает в себе руководитель студенческого коллектива?

 1. Организованность

Студенческая группа – социальный организм, который должен работать без перебоев. И организовать эту работу должны не только родители или руководство учебного заведения, но и тот студент, кого делегировали этой группой руководить. Следить за успеваемостью, ставить пропуски в журнал посещаемости, обеспечивать дисциплину на парах, организовывать внеклассные мероприятия – далеко не полный перечень действий, в которых староста принимает участие.

 1. Ответственность

Что б студенты не просто просидели за партой четыре года, а после выпуска стали настоящими специалистами, коллектив должен жить по определённым правилам. Староста группы несёт ответственность за выполнение группой требований учебного заведения, и отвечает за это не только перед администрацией, но и самими ребятами. Ведь как коллектив станет успешным, если в нём будет разброд и шатание?

 1. Лидерские качества

Умение сплотить вокруг себя людей, найти правильный подход к каждому и повести за собой – неотъемлемые качества ментора, которые формируются и оттачиваются на протяжении всей профессиональной деятельности. Задатки лидера могут быть у каждого, но что б реализовать свой лидерский потенциал, нужно приобретать опыт руководства, например, выполнять обязанности старосты.

 1. Коммуникативность

Эмоциональный интеллект, как способность сопереживать и умение находить с людьми общий язык – одна из главных soft skills в бизнесе. Умение вести переговоры, работа с клиентами разного статуса и уровня, а также грамотное руководство подчинёнными невозможно без развитых коммуникационных навыков. А где найти лучшую площадку для «прокачивания» навыков общения, как не в студенческой группе?

 1. Обязательность

Как группа  может не выполнить то, что обещано декану или ректору? Никак. И если тебе доверили быть главным в группе, то подвести нельзя. Тетрадь старосты группы  – обязательный атрибут студента, который должен думать не только о своей успеваемости и будущей карьере, но и обо всех членах коллектива.  Замечания руководства, пожелания одногруппников, расчёт бюджетных коллективных трат, планы мероприятий – чего только не найдёшь в этом «внеурочном» конспекте! Ну как тут не научишься быть обязательным?

 1. Конструктивное использование полномочий

Административные нарушения, связанные со злоупотреблением властью – проблема, которая не теряет своей актуальности.  Единственный выход – воспитание молодого поколения на ценностях корпоративной бизнес-этики. Должность старосты группы учит, в каких ситуациях можно воспользоваться полномочиями ради пользы и конструктива, а в каких следует прислушаться к мнению коллектива. И ни в коем случае не использовать свои преимущества себе на пользу или кому-то во вред.

 1. Организация командной работы

Одно из актуальных требований работодателей к соискателям – умение стать «командным игроком», то есть кооперировать свои действия с интересами коллектива с целью выдать результат. В обязанности старосты входит обеспечение взаимодействия всех членов группы как в учебном процессе (посещение занятий, отсутствие «хвостов»), так и во время внеаудиторных мероприятий (концерты, акции, флэшмобы, экскурсии и т.д.)

 1. Посреднические навыки

Руководство учебного заведения ежедневно решает огромное количество задач, и у них иногда элементарно нет времени вникать в проблемы каждого студента. Поэтому функцию посредничество между руководством и одногруппниками чаще всего выполняет староста, который отлично знает права и обязанности студентов, и всегда может чётко и понятно их разъяснить.

 1. Умение создать рабочую обстановку

Настроение коллектива – величина переменчивая, особенно  если учитывать наличие дезорганизовывающих факторов развлекательного характера. Практика умения мотивировать студентов на учёбу и общественную деятельность – отличный менторский опыт, который пригодится в будущей предпринимательской деятельности.

 1. Способность поддерживать позитивный микроклимат в коллективе

Студенческая группа – неоднородный коллектив, где у каждого есть свои радости и горести, успехи и проблемы, симпатии и антипатии. И недопустимо, если студент, у которого плохое настроение, нагрубит половине своих коллег или начнёт притеснять одногруппников по причине личной неприязни. В обязанности старосты студенческой группы входит не просто улаживания подобных конфликтов, но и приложить максимум усилий для создания атмосферы толерантности и дружелюбия. Развитие навыка формирования микроклимата в коллективе – важный пункт, если собираешься работать в интернациональной компании.

Староста группы – важный и ответственный пост, который максимально можно использовать для приобретения первого менторского опыта. Даже если ты получил эту должность по назначению деканата (а чаще всего так и происходит), не спеши воспринимать это как дополнительную головную боль. Перед тем, как стать старостой, подумай: «Где я ещё смогу совершенно бесплатно  получить возможность сформировать компетенции и навыки руководителя?». Желаем всем старостам удачи и помните, что менторами не рождаются, менторами становятся!