Подолання кризи повноліття – формуємо професіонала із вчорашнього школяра

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниПодолання кризи повноліття – формуємо професіонала із вчорашнього школяра

Після закінчення дев’яти класів багато учнів не йдуть до старшої школи, а змінюють обридлі шкільні парти на середній спеціальний навчальний заклад – технікум або коледж. Прийняти подібне рішення нелегко, проте якщо людина вже зважилася, це означає, що вона зробила перший крок до дорослішання та придбала набагато більше, ніж їй здається. Що саме? Можливість стати самостійною!

Криза повноліття – як вона проявляється?

krizis sovershennoletiya2Першокурсники коледжу  – п’ятнадцятирічні хлопці та дівчата, які ще вчора перебували під опікою батьків і не приймали ніяких самостійних рішень. Навчання в коледжі означає не тільки отримання професії, але і соціалізацію особистості. Якраз в період навчання в коледжі у багатьох завершується криза підліткового віку, і перед людиною стає завдання подолати іншу кризу – повноліття, коли потрібно стає дорослим і відірватися від батьків (якщо не фінансово, то хоча б духовно).

Ще вчора ти був школярем і твій стиль життя в більшій мірі визначався батьками – навчання, уроки, гуртки і факультативи, спілкування з друзями та розваги. Сьогодні ж перед тобою відкриваються нові обставини та ставляться інші вимоги, а саме:

 • Самостійне планування розпорядку дня (дорога до коледжу і назад, участь в громадських заходах, особисте життя і т.д.).
 • Організація навчального процесу (раціональний розподіл сил та часу на кожен із предметів).
 • Робота з навчальною мотивацією (в коледжах не змушують вчитися, а тільки контролюють успішність, адже студент повинен бути сам зацікавлений у високому рівні знань).
 • Планування подальшої кар’єри (пошук роботи за фахом).
 • Прояв активності і розширення кругозору (статус студента зобов’язує бути самостійним і ставитися до життя більш серйозно).

Багато молодих людей можуть бути не готовими до таких різких змін і період дорослішання може у них відбуватися дуже болісно або не відбувається взагалі (життя знає чимало випадків, коли діти «тримаються за мамину спідницю» і після тридцяти). Тому для молодої людини дуже важливо пройти кризу повноліття вчасно, що визначить у майбутньому її ініціативність та успішність.

Дорослішаємо правильно: подолання кризи повноліття під час навчання в КІБіТ

Економіко-технологічний коледж Київського інституту бізнесу та технологій вживає активних заходів, спрямованих на розвиток та krizis sovershennoletiya3соціалізацію студента, а також формування у нього різних професійних та особистісних якостей.

Навчання в коледжі КІБіТ дає наступні переваги:

 • Ми навчаємо студента за 100-бальною ВУЗівською системою, що сприяє виконанню студентами більшої кількості завдань та підвищення навчальної мотивації
 • Викладацький склад використовує в своїй роботі інноваційні методики (рішення кейсів, реалізація проектів, тренінги, фокус-групи і т.д.), що розвиває у студента професійні компетенції, а також ініціативність та навички роботи в команді
 • У нас проходить велика кількість позааудиторних заходів (наукові конференції, культурні заходи, соціальні акції, святкування) а також функціонує Студентська Рада
 • Керівництво коледжу завжди готове обговорити із студентом його проблеми (як навчальні, так і особисті) та посприяти їхньому вирішенню
 • Починаючи із перших курсів, наші студенти формують чітке уявлення, де вони будуть працювати (відвідують підприємства, знаходять роботу за фахом, визначають тему диплома, проходять практику)
 • Ми випускаємо повноцінних професіоналів, що володіють найбільш затребуваними професійними та особистісними компетенціями

Під час навчання в економіко-технологічному коледжі КІБіТ студент не тільки отримує знання, а й набуває тих необхідних якостей, які допоможуть йому в майбутньому знайти своє місце в житті – самостійності, працьовитості, ініціативності, вміння приймати рішення, комунікативності. Якщо ви бажаєте, що б ваша дитина через три роки стала успішним професіоналом, ласкаво просимо до КІБіТ!

Преодоление кризиса совершеннолетия – формируем профессионала из вчерашнего школьника

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниПодолання кризи повноліття – формуємо професіонала із вчорашнього школяра

После окончания девяти классов многие ученики не идут в старшую школу, а меняют надоевшие школьные парты на среднее специальное учебное заведение – техникум или колледж. Принять подобное решение нелегко, однако если человек уже решился, это означает, что он сделал первый шаг к взрослению и приобрёл гораздо больше, чем ему кажется. Что именно? Возможность стать самостоятельным!

Кризис совершеннолетия – как он проявляется?

krizis sovershennoletiya2Первокурсники колледжа – пятнадцатилетние ребята, которые ещё вчера находились под опекой родителей и не принимали никаких самостоятельных решений. Обучение в колледже означает не только получение профессии, но и социализацию личности. Как раз в период обучения в колледже у многих завершается кризис подросткового возраста, и перед человеком становится задача преодолеть другой кризис – совершеннолетия, когда нужно становится взрослым и отрываться от родителей (если не финансово, то хотя бы духовно).

Ещё вчера ты был школьником и твой образ жизни в большей мере определялся родителями – учёба, уроки, кружки и факультативы, время на общение с друзьями и развлечения.  Сегодня же перед тобой открываются новые обстоятельства и ставятся иные требования, а именно:

 • Самостоятельное планирование распорядка дня (дорога в колледж и обратно, участие в общественных мероприятиях, личная жизнь и т.д.).
 • Организация учебного процесса (рациональное распределение сил и времени на каждый из предметов).
 • Работа с учебной мотивацией (в колледжах не заставляют учиться, а только контролируют успеваемость, ведь студент должен быть сам заинтересован в высоком уровне знаний).
 • Планирование дальнейшей карьеры (поиск работы по специальности).
 • Проявление активности и расширение кругозора (статус студента обязывает быть самостоятельным и относиться к жизни более серьёзно).

Многие молодые люди могут быть не готовыми к таким резким переменам и период взросления может у них происходить очень болезненно или не происходить вообще (жизнь знает немало случаев, когда дети «держатся за мамину юбку» и после тридцати). Поэтому для молодого человека очень важно пройти кризис совершеннолетия вовремя, что определит его инициативное и успешное будущее.

Взрослеем правильно: преодоление кризиса совершеннолетия во время обучения в КИБиТ

Экономико-технологический колледж Киевского института бизнеса и технологий принимает активные меры, направленные на развитие и krizis sovershennoletiya3социализацию студента, а также формирование у него различных профессиональных и личностных качеств.

Учёба в колледже КИБиТ даёт следующие преимущества:

 • Мы обучаем студента по 100-бальной ВУЗовской системе, что способствует выполнению студентов большего количества заданий и повышения учебной мотивации
 • Преподавательский состав использует в своей работе инновационные методики (решение кейсов, реализация проектов, тренинги, фокус-группы и т.д.), что развивает у студента профессиональные компетенции, а также инициативность и навыки работы в команде
 • У нас проходит большое количество внеаудиторных мероприятий (научные конференции, культурные мероприятия, социальные акции, празднования) а также функционирует Студенческий Совет
 • Руководство колледжа всегда готово обсудить со студентом его проблемы (как учебные, так и личные) и поспособствовать их решению
 • Начиная с первых курсов, наши студенты формируют чёткое представление, где они будут работать (посещают предприятия, находят работу по специальности, определяют тему диплома, проходят практику)
 • Мы выпускаем полноценных профессионалов, обладающих наиболее востребованными профессиональными и личностными компетенциями

Во время учёбы в экономико-технологическом колледже КИБиТ студент не только получает знания, но и приобретает те необходимые качества, которые помогут ему в будущем найти своё место в жизни – самостоятельность, трудолюбие, инициативность, умение принимать решение, коммуникативность. Если вы хотите, что б ваш ребёнок через три года стал успешным профессионалом, добро пожаловать в КИБиТ!