Правила прийому до Київського інституту бізнесу та технологій.

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниПравила прийому до Київського інституту бізнесу та технологій.

PravilaVUZ3Вступ до ВНЗ – важливе та відповідальне рішення. Пошук відповідного навчального закладу, підготовка до вступних випробувань, оформлення та подача документів – складний і кропіткий процес. Доводиться тримати в голові багато нюансів і подробиць, розбиратися у хитросплетіннях «паперового зволікання». З метою допомоги студентам  Київський інститут бізнесу та технологій подає деякі пояснення щодо правил прийому до Інституту.

Хто має право на вступ до КІБіТ?

Випускники школи. Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання на перший курс. Для конкурсного відбору осіб, зараховуються бали сертифікатів ЗНО з української мови та літератури (перший предмет), математики, історії України, біології, географії, іноземної мови за вибором Інституту (другий та третій предмет). У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

Молодший спеціаліст. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста можуть вступити на третій курс (споріднена спеціальність) та на  другий курс (тоді, коли здобута вступником спеціальність не відповідає напрямам підготовки КІБіТ). Зарахування відбувається за результатами вступних іспитів з основ фахової спеціальності («Основи фінансів»«Основи менеджменту», «Основи психології», «Основи бухгалтерського обліку»).

Бакалавр/спеціаліст. Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, або спеціаліста можуть продовжити навчання в магістратурі. Конкурсний відбір проводиться у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань. Вступник, який підтвердив свій рівень знань міжнародними сертифікатами (TOEFL, International English Language Testing System, Сambridge English Language Assessment і т.д.) не нижче рівня B1, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю вступники можуть прийматись на другий або старші курси після здачі вступного іспиту з відповідного фаху.

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути поновленими на другому/третьому курсі відповідної спеціальності. Підставою для зарахування є пред’явлення академічної довідки та складання  академічної різниці, яка формується згідно індивідуального плану вступника.

Особи, що навчаються на іншій спеціальності в КІБіТ, або в іншому навчальному закладі мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах. Зарахування відбувається на основі фахових вступних іспитів.

Організацію прийому вступників здійснює Приймальна комісія, Положення про Приймальну комісію оприлюднюється на веб-сайті Інституту. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно Правил прийому. В КІБіТ відсутні місця, що фінансуються за державним замовленням.

Етапи вступної кампанії КІБіТ.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження pravilaVUZ1додатків до документів про повну загальну середню освіту.  На сайті Єдиної Державної електронної бази вступник реєструє заявку на вступ, де вказує:

 • адресу електронної пошти;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО;
 • серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до зазначеної атестату, розрахований за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала.

Крім того, студент завантажує скан-копію додатка до атестата та свою кольорову фотографію розміром 3х4 см. Останній термін подачі заявок – до 18:00 25 липня 2017 року.

Медичні огляди. Кожен вступник повинен пройти медичну комісію, що засвідчить стан його здоров’я відповідною довідкою (форма 086-о). Термін проходження медкомісії – до початку подачі документів.

Початок прийому заяв та документів. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі в режимі он-лайн. Інститут створює консультаційні центри при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Терміни подачі заяв:

 • Для вступу на основі повної загальної середньої освіти – з 12 липня до 25 липня 2017 року.
 • Прийом заяв до вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відбувається з 12 липня до 24 липня 2017 року для денної форми навчання. Заяви на заочну форму навчання приймаються в два етапи: з 24 липня до 29 липня та з 4 вересня до 29 вересня 2017 року.
 • Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра заяви подаються з 14 липня до 11 серпня 2017 року на денну форму навчання. Заяви на заочну форму навчання приймаються в два етапи: з 24 липня до 29 липня та з 4 вересня до 29 вересня 2017 року.
 • Вступники на основі диплома бакалавра з іншою спеціальністю подають заяви з 14 серпня по 12 вересня 2017 року.
 • Особи, що навчаються на іншій спеціальності в КІБіТ або в іншому навчальному закладі, подають заяви з 14серпня до 12 вересня 2017 року.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту та вносить дану інформацію до Єдиної бази.

Проведення  вступних іспитів. Вступні випробування проводяться у терміни, встановлені Інститутом. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

Оприлюднення рейтингового списку. Список вступників впорядковується: за конкурсним балом від більшого до меншого; за пріоритетністю заяви від 1 до 9; за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого. У рейтинговому списку вступників зазначаються прізвище, ім’я та по батькові вступника, а також його конкурсний бал.

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування, зобов’язані подати особисто оригінали документів. Подані оригінали документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

Зарахування вступників. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Інституту на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті Інституту. Договір про надання освітніх послуг між Інститутом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування.

Дозарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. На звільнені місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір.

Який перелік документів потрібно підготувати?

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: pravilaVUZ2

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • медичну довідку (форма 086-о);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів під час участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Консультаційний центр КІБіТ.

Знаєте ким стати, та вагаєтеся куди вступити? Маєте прагнення поглибити свою освіту? Бажаєте здобути ступінь магістра? Київський інститут бізнесу та технологій запрошує вступників будь-якого віку та соціального статусу взяти участь у вступній компанії 2017 року.

Поряд із загальними умовами для вступу, в Інституті передбачено пільги на навчання, якщо в КІБіТ навчається більше, ніж один член родини. Якщо у вас в родині декілька дітей, або батьки із неповною/базовою вищою освітою, – маєте шанс зекономити гроші на більш важливі справи.

За додатковою інформацією та консультаціями звертайтесь до Приймальної комісії  за телефоном +38(050)341-42-42 або за адресою м. Київ, пров. Зоряний  1/5.  Також ви можете залишити заявку на сайті www.kibit.edu.ua. Залишилися запитання? КІБіТ все пояснить!