Спеціальність «Бухгалтерський облік» – старт фінансової кар’єри

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниСпеціальність «Бухгалтерський облік» – старт фінансової кар’єри

buhuchet2Якщо ви не знаєте, хто такий бухгалтер, все про професії подібного плану вам розкажуть газети, Інтернет-ресурси і довідники. Юридична особа, державна організація, приватні підприємці тримають в штаті мінімум одну людину, яка упорядковує всю їхню фінансову звітність. Для професіонала в сфері обліку немає зниклих чеків, відсутності записів в «амбарний» книзі, а також невчасних платежів та незданих звітів, що цінує будь-який роботодавець.

Людина, за професією бухгалтер, спокійно може стати фінансистом, аудитором, менеджером, економістом і навіть зайняти вищі керівні пости у великій компанії. Уміння вести облік, дотримання «dead line», застосування методів системного аналізу при роботі з цифрами, володіння спеціальними комп’ютерними програмами – якості, які керівництво не може не помітити. Але ось професія бухгалтера є доступною далеко не кожному фахівцю з економічним ухилом, а тим більше людині з гуманітарної сфери. Дана спеціалізація має на увазі володіння певними професійними навичками (знання основних видів банківських операцій, знання податкового, цивільного та трудового законодавства, ведення балансу підприємства грамотне складання звітності). Крім того, бухгалтерський облік – навчання, де паралельно відбувається формування відповідних особистих якостей (здатність до комплексного аналізу, педантичність, скурпулезність, управління часом, стійкість до стресових ситуацій). Придбати всі перераховані вище навички та якості можливо тільки за умови тривалого навчання в спеціальному навчальному закладі.

Навчання на бухгалтера дається дуже нелегко. Після вступу студента очікує вивчення безлічі спеціалізованих предметів та методик, а також робота з різними комп’ютерними програмами. Дана професія не дозволяє стояти на місці, а вимагає постійного розвитку, тому дуже важливо ще під час навчання виробити звичку цікавитися усіма новинками у професійній сфері.

Бухгалтерський облік – спеціальність, яка завжди дасть можливість заробити на хліб з маслом. Приємними бонусами виступає відчуття реалізованої в професійному плані людини. Разом із досвідом складання звітності приходить вміння організувати своє життя таким чином, що б вистачило часу на все – роботу, дім, книги, подорожі, фітнес і т.д.

Навчання бухгалтерії в економіко-технологічному коледжі КІБіТ.

Рахувати гроші подобається всім. Свої … А ви відчуваєте покликання перераховувати не тільки свої,buhuchet але і чужі? Що без вашого чіткого контролю підприємство просто не зможе? КІБіТ допоможе вирішити вашу проблему!

Якщо ви шукаєте, де вчать на бухгалтера, зверніть увагу на навчальні заклади, де працюють люди, які поєднують викладацьку діяльність з практичною діяльністю в сфері бізнесу. У нашому коледжі працюють виключно викладачі-практики, які знайомлять студентів з усіма «підводними каменями» професії.

Вступити на бухгалтера можливо до економіко-технологічного коледжу КІБіТ. Нашим навчальним закладом розроблена освітня програма «Бухгалтерський облік», яка відповідає європейським стандартам «Erasmus». Студент отримує поглиблені знання та виробляє практичні навички з бухгалтерського обліку, а саме: із збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про стан майна, зобов’язання та капітал організації.

Вигідна перевага нашої освітньої програми – вивчення бухгалтерського обліку з нуля. З метою підготовки студента до його майбутньої спеціальності, та прищеплення йому нового рівня мислення, на першому курсі викладаються предмети шкільної програми з акцентом на профільні дисципліни (математика, українська мова та література, історія України, біологія і т.д.). Навчання бухгалтерському обліку починається з другого курсу, коли вводяться спеціальні навчальні курси.

Вже на третьому курсі студент стає хорошим фахівцем і вміє вести бухгалтерію малих та середніх підприємств. В кінці навчання майбутні молодші спеціалісти проходять практику на різних фірмах та державних організаціях, де успішно застосовують отримані в аудиторії знання. Часто трапляється, що здібного співробітника залишають на роботі та оформлюють у штат.

Професійний бухгалтер – навчання в КіБІТ.

Отже, ви прийняли рішення – вступати до коледжу, залишилося тільки його реалізувати. Економіко-технологічний коледж Київського інституту бізнесу та технологій пропонує вам різні варіанти вступу на вашу улюблену спеціальність.

Як вступити на бухгалтера, ви зможете дізнатися на нашому сайті www.kibit.ua або звернувшись до приймальної комісії Коледжу за телефоном +38(050)-341-42-42. Наші співробітники нададуть вам кваліфіковану консультацію з правил прийому, допоможуть з оформленням документів, а також ознайомлять з попередніми навчальним планом та перевагами нашої освітньої програми. Після закінчення коледжу ви зможете вступити одразу на третій курс Інституту за спеціальністю «Облік та оподаткування», де продовжите вивчення бухгалтерського обліку. Там ви придбаєте багато компетенцій, які дозволять працювати аудитором, головним бухгалтером, співробітником відділу в податковій інспекції або фіскальної службі (з перспективою підвищення). Знання англійської мови відкриє перед вами перспективу вийти на міжнародний рівень, та запропонувати свої послуги великим аудиторським компаніям.

Якщо ви зрозуміли, що навчання бухобліку – справа всього вашого життя, не відкладайте ваше рішення, а зверніться за адресою м.Київ, пров. Зоряний 1/5, де знаходиться приймальна комісія КІБіТ. Саме там  вам зможуть допомогти втілити в життя вашу мрію.

Специальность «Бухгалтерский учёт» – старт финансовой карьеры

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниСпеціальність «Бухгалтерський облік» – старт фінансової кар’єри

buhuchet2Если вы не знаете, кто такой бухгалтер, всё о профессии подобного плана вам расскажут газеты, Интернет-ресурсы и справочники. Юридическое лицо, государственная организация, частные предприниматели держат в штате минимум одного человека, который приводит в порядок всю их финансовую отчётность. Для профессионала в сфере учёта не существует пропавших чеков, отсутствия записей в «амбарной» книге, просроченных платежей, не сданых отчётов, что ценит любой работодатель.

Человек, по профессии бухгалтер, спокойно может стать финансистом, аудитором, менеджером, экономистом и даже занять высшие руководящие посты в крупной компании. Умение вести учёт, соблюдение «dead line», применение методов системного анализа при работе с цифрами, владение специальными компьютерными программами – качества, которые не могут остаться незамеченными руководством.   Но вот  профессия бухгалтер доступна далеко не каждому специалисту с экономическим уклоном, а тем более человеку из гуманитарной сферы. Данная специализация подразумевает владение определёнными профессиональными навыками (знание основных видов банковских операций, знание налогового, гражданского и трудового законодательства, ведение баланса предприятия грамотное составление отчётности). Кроме того, бухгалтерский учёт –  обучение, где параллельно происходит формирование соответствующих личных качеств (способность к комплексному анализу, педантичность, скурпулёзность, управление временем, спокойствие и стрессоустойчивость). Приобрести все выше перечисленные навыки и качества возможно только при условии длительной учёбы в специальном учебном заведении.

Обучение на бухгалтера даётся очень нелегко. После поступления студента ожидает изучение множества специализированных предметов и методик, а также работа с разными компьютерными программами. Данная профессия не позволяет стоять на месте, а требует постоянного развития, поэтому очень важно ещё во время учёбы выработать привычку интересоваться всеми новинками в профессиональной сфере.

Бухгалтерский учёт –  специальность,  которая всегда даст возможность заработать на хлеб с маслом. Приятными бонусами выступает ощущение реализовавшегося в профессиональном плане человека. Вместе с опытом составления отчётности приходит умение организовать свою жизнь таким образом, что б хватило времени на всё – работу, дом, книги, путешествия, фитнес и т.д.

Обучение бухгалтерии в экономико-технологическом колледже КИБиТ.

Считать деньги нравится всем. Свои…А вы чувствуете призвание считать не только свои, но и buhuchetчужие? Что без вашего чёткого контроля предприятие просто не сможет? КИБиТ поможет решить вашу проблему!

Если вы ищете, где учат на бухгалтера, обратите внимание на учебные заведения, где работают люди, совмещающие преподавательскую деятельность с практической деятельностью в сфере бизнеса. В нашем Колледже работают исключительно преподаватели-практики, которые знакомят студентов со всеми «подводными камнями» профессии.

Поступить на бухгалтера возможно в экономико-технологический колледж КИБиТ. Нашим учебным заведением разработана образовательная программа «Бухгалтерский учёт», которая отвечает европейским стандартам «Erasmus». Студент получает углубленные знания и вырабатывает практические навыки по бухгалтерскому учету, а именно по сбору, регистрации и обобщению информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале организации.

Выгодное преимущество нашей образовательной программы – обучение бухгалтерскому учету с нуля. С целью подготовить студента к его будущей специальности, и привить ему новый уровень мышления, на первом курсе преподаются предметы школьной программы с акцентом на профильные дисциплины (математика, украинский язык и литература, история Украины, биология и т.д.). Обучение бухгалтерскому учету начинается со второго курса, когда вводятся специальные учебные курсы.

Уже на третьем курсе студент становится хорошим специалистом и умеет вести бухгалтерию малых и средних предприятий. В конце обучения будущие младшие специалисты проходят практику на разных фирмах и государственных организациях, где успешно применяют полученные в аудитории знания. Часто случается, что толкового сотрудника оставляют на работе и оформляют в штат.

Профессиональный бухгалтер –  обучение в КИБиТ.

Итак, вы приняли решение – поступать в колледж, осталось его реализовать. Экономико-технологический колледж Киевского института бизнеса и технологий предоставляет различные варианты поступлений на предпочитаемую вами специальность.

Как поступить на бухгалтера, вы сможете узнать на нашем сайте www.kibit.ua или обратившись в приёмную комиссию Колледжа по телефону +38 (050)-341-42-42. Наши сотрудники предоставят вам квалифицированную консультацию по правилам поступления, помогут с оформлением документов, а также ознакомят с предварительным учебным планом и преимуществами нашей образовательной программы. После окончания колледжа вы можете поступить сразу на третий курс Института на специальность «Учёт и налогообложение», где продолжите изучение бухгалтерского учёта. Там вы приобретёте компетенции, которые позволят вам работать аудитором, главным бухгалтером, сотрудником отдела в налоговой инспекции или фискальной службе (с перспективой повышения). Знание английского языка позволит вам выйти на международный уровень, и предложить свои услуги крупным аудиторским компаниям.

Если вы поняли, что обучение бухучету – дело всей вашей жизни, не откладывайте ваше решение, а обратитесь по адресу г. Киев, пер. Звёздный 1/5, где находится приёмная комиссия КИБиТ. Именно там вам смогут помочь воплотить в жизнь вашу мечту.