Вивчаємо, лагодимо, збираємо… Лабораторія колледжу КІБіТ.

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВивчаємо, лагодимо, збираємо… Лабораторія колледжу КІБіТ.

komp laboratoriaТехніка – невід’ємна риса ХХІ століття. Сучасні люди не мислять себе без комп’ютерів, ноутбуків, комплектуючих та іншої необхідної їм апаратури. Інформаційне суспільство докладає всіх зусиль, щоб захистити свій особистий простір, зробивши його при цьому максимально відкритим. І практично кожен стикається із проблемою несправності своїх технічних пристроїв, адже нічого не може бути вічним. Саме тоді виникає проблема, як полагодити те, що практично не лагодиться. Після пошуку сервісних центрів та покупки дорогих комплектуючих, приймається рішення: дешевше купити нове, ніж ремонтувати старе.

Знайома для вас ситуація? Економіко-технологічний коледж КІБіТ пропонує вихід – готувати фахівців, які будуть здатні обслуговувати та лагодити будь-яку техніку за мінімальних витрат.

Без практики нікуди: навчальна лабораторія.

У Київському інституті бізнесу та технологій існує своя лабораторія, де практикуються студенти laboratoria1спеціальності «Комп’ютерна інженерія», а також освітніх програм «Комп’ютерна інженерія» та «Веб-розробка». Облаштування комп’ютерів не можна вивчати за книжками – техніку обслуговують не підручники, а живі люди. Викладання предметів «Архітектура ЕОМ» та «Технічне обслуговування ЕОМ» має практичний нахил, що приносить студентам фактичні, а не абстрактні знання.

Під керівництвом старшого викладача Ткаченко Василя Олександровича майбутні інженери освоюють облаштування комп’ютерів, моніторів, копіювальних апаратів не за чутками, а «на ділі». Які види робіт виконують студенти в навчальній лабораторії?

Збирання/розбирання персональних комп’ютерів. Ноутбук або системний блок великого комп’ютера складається з великої кількості дрібних деталей. Будь-яка непрацююча мікросхема здатна вивести з ладу всю машину. Майбутній фахівець із комп’ютерної інженерії зобов’язаний знати, з чого складається той або інший пристрій. До кінця навчання студент повинен вміти розібрати та знову зібрати будь-який комп’ютер,а також абсолютно точно знати, які функції виконує кожна деталь, і за що вона відповідає.

Налаштування мережі та обтиск мережевого кабелю. Співробітники серверної служби повинні вміти налаштовувати мережеві підключення та працювати з мережевим обладнанням. Підключення до мережі, сортування кабелів, перепрошивання роздавальних пристроїв – майбутні випускники будуть володіти всіма даними навичками. Важливо вміти правильно обтиснути мережевий кабель, що б він міг функціонувати та передавати сигнал мережі Інтернет.

Вивчення материнських плат. Кожна комп’ютерна система має свій «мозковий центр», який materinskaya plataконтролює всю її роботу – материнську плату. Пошкодження хоча б маленької її ділянки може спричинити  «вмирання» комп’ютера. Найчастіше, не бажаючи зайвих проблем, плату одразу пропонують замінити, що коштує чималих грошей. Мистецтво ремонту «материнки» – одне з найскладніших в процесі ремонту електронних машин. Але якщо ви їм оволодієте, рівень вашої кваліфікації стане на щабель вищим. У навчальній лабораторії коледжу КІБіТ студенти вивчають пристрій материнських плат та набувають навичок їхнього можливого ремонту.

Підбір конфігурації комп’ютера. Правильне функціонування комп’ютера залежить від підбору його складових. Потужний процесор може бути оснащений слабкою відеокартою або, навпаки, сучасне програмне забезпечення комп’ютера не відповідає можливостям оперативної пам’яті пристрою. Навчальний план дисципліни «Технічне обслуговування ЕОМ» передбачає наявність лабораторних робіт, під час яких студенти самостійно комбінують оптимальну конфігурацію ПК.

Розбираємо та лагодимо: реальна користь навчальних занять.

Що б освоїти на практиці технічні параметри комп’ютерів, студент повинен «потримати в руках» багато різних пристроїв. І не просто потримати, а проаналізувати їхній стан, визначити можливі несправності і, при можливості, їх усунути. Що б поєднати приємне з корисним, співробітники навчальної лабораторії КІБіТ пропонують всім бажаючим приносити на ремонт стару або поламану техніку. Якщо несправність підлягає усуненню, відремонтований «агрегат» повертають щасливому власнику. Якщо ж пристрій не підлягає відновленню, його використовують для наочної демонстрації складових ПК та материнських плат. Крім ремонту комп’ютерів і ноутбуків, студенти та викладачі приводять до ладу копіювальні апарати, принтери, монітори, переносні вінчестери та іншу техніку, пов’язану зі зберіганням та обміном інформацією.

У навчальній лабораторії знаходиться паяльна станція – часто ремонт приладів вимагає лабораторияперепаювання різних деталей та мікросхем. В історії лабораторії був випадок, коли під час практичних занять із теми «Облаштування ноутбуку» вдалося відремонтувати непрацюючий ноутбук однієї зі студенток коледжу. Пристрій Hewlett Packard 17.3 laptop мав проблеми із електропостачанням. За допомогою паяльної станції студенти і співробітники лабораторії перепаяли ШІМ постачання та привели портативний комп’ютер студентки у робочий стан.

Комп’ютерники КІБiТ: будемо командою!

Адміністрація економіко-технологічного коледжу Київського інституту бізнесу та технологій сприяє набуттю студентами практичних навичок, пов’язаних з обслуговуванням комп’ютерної техніки. Організовуючи роботу навчальної лабораторії, ми даємо нашим студентам дуже багато:

  • ми надаємо реальну можливість вивчити облаштування комп’ютера на ділі;
  • ми пропонуємо майбутнім спеціалістам ремонтувати реальну сучасну техніку, чим стимулюємо в них практичний інтерес,;
  • ми формуємо командний дух шляхом постановки та поетапного вирішення групових завдань;
  • ми сприяємо вирішенню проблем з технікою у самих студентів.

Викинути старе та купити нове може кожен. Піти в сервіс, полегшивши свою голову та кишеню, зможе будь-хто. Студенти КІБіТ не шукають легких шляхів, а бажають навчитися робити те, чого не вміють інші. Якщо ти хочеш збагатитися практичними знаннями, приєднуйся до команди комп’ютерників коледжу КІБіТ!

Изучаем, чиним, собираем… Лаборатория колледжа КИБиТ

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВивчаємо, лагодимо, збираємо… Лабораторія колледжу КІБіТ.

komp laboratoriaТехника – неотъемлемая черта ХХІ века. Современные люди не мыслят себя без компьютеров, ноутбуков, девайсов и другой необходимой им аппаратуры. Информационное общество прикладывает все силы, что бы обезопасить своё личное пространство, сделав его при этом максимально открытым. И практически каждый сталкивается с проблемой поломки своих технических приспособлений, ведь ничего не может быть вечным. Именно тогда возникает проблема, как починить то, что не чинится. После поиска сервисных центров и покупки дорогих комплектующих, принимается решение: дешевле купить новое, чем ремонтировать старое.

Знакомая ситуация? Экономико-технологический колледж КИБиТ предлагает выход – готовить специалистов, которые будут обслуживать и чинить любую технику при минимальных затратах.

Без практики никуда: учебная лаборатория.

laboratoria1В Киевском институте бизнеса и технологий существует лаборатория, в которой практикуются студенты специальности «Компьютерная инженерия», а также образовательных программ «Компьютерная инженерия» и «Веб-разработка».  Устройство компьютеров не изучают по книжкам – технику обслуживают не учебники, а живые люди. Преподавание предметов «Архитектура ЭВМ» и  «Техническое обслуживание ЭВМ»  имеет практический уклон, что приносит студентам фактические, а не отвлечённые знания.

Под руководством старшего преподавателя Ткаченко Василия Александровича будущие инженеры не по слухам, а «на деле» осваивают устройство компьютеров, мониторов, копировальных аппаратов. Какие виды работ выполняют студенты в учебной лаборатории?

Сборка/разборка персональных компьютеров. Ноутбук или системный блок большого компьютера состоит из большого количества мелких деталей. Любая неработающая микросхема способна вывести из строя всю машину. Будущий специалист по компьютерной инженерии обязан знать, из чего состоит то или иное устройство. К концу обучения студент должен уметь разобрать и снова собрать любой компьютер, и знать – какие функции выполняет каждая деталь и за что она отвечает.

Настройка сети и обжим сетевого кабеля. Сотрудники серверной службы должны уметь настраивать сетевые подключения и работать с сетевым оборудованием. Будущие выпускники будут владеть навыками подключения к сети, сортировки кабелей, перепрошивки раздаточных устройств. Немаловажно уметь правильно обжать сетевой кабель, что бы он мог функционировать и передавать сигнал сети Интернет.

Изучение материнских плат.  Каждая компьютерная система имеет свой «мозговой центр», materinskaya plataкоторый контролирующий всю её работу – материнскую плату. Повреждение хотя бы маленького её участка может повлечь за собой «умирание» компьютера. Чаще всего, не желая лишних проблем, плату сразу предлагают заменить, что стоит немалых денег. Искусство ремонта «материнки» – одно из самых сложных в процессе восстановления электронных машин. Но если вы им овладеете, уровень вашей квалификации станет на порядок выше.   В учебной лаборатории колледжа КИБиТ студенты изучают устройство материнских плат, а также приобретают навыки их возможного ремонта.

Подбор конфигурации компьютера. Правильное функционирование компьютера зависит от подбора его составляющих. Мощный процессор может быть оснащён слабой видеокартой или, наоборот, современное программное обеспечение компьютера не отвечает возможностям оперативной памяти устройства. Учебный план дисциплины «Техническое обслуживание ЭВМ» предполагает наличие лабораторных работ, во время которых студенты самостоятельно комбинирую оптимальную конфигурацию ПК.

Разбираем и чиним: реальная польза учебных занятий.

Что бы освоить на практике технические параметры компьютеров, студент должен «подержать в руках» много различных устройств. И не просто подержать, а проанализировать их состояние, определить возможные неисправности и, при возможности, их устранить. Что бы совместить приятное с полезным, сотрудники учебной лаборатории КИБиТ предлагают всем желающим приносить на ремонт старую или поломанную технику. Если поломка подлежит устранению, отремонтированный «агрегат» возвращают счастливому владельцу. Если же устройство не подлежит восстановлению, его используют для наочной демонстрации составляющих ПК и материнских плат. Кроме ремонта компьютеров и ноутбуков, студенты и преподаватели приводят в порядок копировальные аппараты, принтеры, мониторы, съемные винчестеры и другую технику, связанную с хранением и обменом информацией.

лабораторияВ учебной лаборатории находится паяльная станция – часто ремонт приборов требует перепаивания различных деталей и микросхем. В истории лаборатории был случай, когда во время практических занятий по теме «Устройство ноутбука» удалось отремонтировать неработающий ноутбук одной из студенток колледжа. Устройство Hewlett Packard 17.3 laptop имело проблемы с питанием. С помощью паяльной станции студенты и сотрудники лаборатории перепаяли ШИМ питания и привели портативный компьютер студентки в рабочее состояние.

Компьютерщики КИБиТ: будем командой!

Администрация экономико-технологического колледжа Киевского института бизнеса и технологий способствует приобретению студентами практических навыков, связанных с обслуживанием компьютерной техники. Организовывая работу учебной лаборатории, мы даём нашим студентам очень много:

  • мы предоставляем реальную возможность изучить устройство компьютера на деле;
  • мы предлагаем будущим специалистам ремонтировать современную технику, чем стимулируем у них практический интерес;
  • мы формируем командный дух путём постановки и поэтапного решения групповых заданий;
  • мы способствуем решению проблем с техникой у самих студентов.

Выбросить старое и купить новое может каждый. Пойти в сервис, облегчив свою голову и карман, сможет любой. Студенты КИБиТ не ищут лёгких путей, а желают научиться делать то, чего не умеют другие. Если ты хочешь обогатиться практическими знаниями, присоединяйся к команде компьютерщиков колледжа КИБиТ!