Новий сезон «Start Up Академії» КІБіТ! Як студенти відвідали 1991 Open Date Incubator …

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниНовий сезон «Start Up Академії» КІБіТ! Як студенти відвідали 1991 Open Date Incubator …

Київський інститут бізнесу та технологій орієнтований на випуск фахівців для роботи та успішної кар’єри в бізнес секторі. Проте кінцевою метою установи є «Enterpreneurship» – формування підприємця сучасного зразка з великим набором компетенцій та навичок. У жовтні 2019 року «Start Up Академія» КІБіТ відкрила свій новий сезон походом до бізнес інкубатора «1991 Open Date Incubator», де студенти змогли поділитися ідеями своїх «старт апів». Отже, зустрічаємо нові потенційні бізнес проекти!

Чому та навіщо? Цілі та завдання «Start Up Академії» Київського інституту бізнесу та технологій

Теоретичні знання, отримані в аудиторії, неодмінно потребують практичної реалізації, тому адміністрація КІБіТ всіляко вітає ініціативу хлопців та дівчат, якщо це стосується персональних «старт апів». Адже одна справа – прораховувати бюджет абстрактної «компанії», а зовсім інше – розробляти стратегію свого підприємства. Робота із власними проектами знімає межу між теорією та практикою і допомагає розвинути необхідні для майбутніх підприємців якості. Отже, які саме?

Командна праця. Успіх бізнесу в великій мірі залежить від злагодженої командної роботи, вміння загасити внутрішні суперечності і конфлікти, діяти в рамках наміченої мети. У проектах «Start Up Академії» КІБіТ студенти випробовують себе у різних ролях (координатор, керівник, фінансовий директор, HR менеджер і т.д.), що підвищує рівень їхньої командної відповідальності.

Креативність. «Старт-ап.» ідеї не обмежуються лише однією задумкою, а потребують активної розробки та поетапної реалізації. В рамках «Start Up Академії» КІБіТ студенти вчаться шукати нестандартні підходи до вирішення проблем, які виникають під час запуску та функціонування проекту.

Фінансова грамотність. Керівник «старт-апу» повинен вміти прораховувати бюджет та майбутній прибуток, а також приймати рішення щодо перерозподілу фінансово-грошових коштів. Завдання наших майбутніх підприємців – навчитися самостійно вести бюджет проекту за допомогою фінансово-аналітичного моніторингу.

Управлінські якості. Уміння правильно організувати робочий процес є запорукою майбутнього прибутку. Контроль закупівель та постачань, залагодження конфліктів між співробітниками, грамотний розподіл обов’язків – це лише невеликий перелік, чим вчать в «Start Up Академії» КІБіТ.

Здатність йти на ризик. Принцип: «Хто не ризикує, той не виграє» можна конкретизувати у тезі: «Хто не ризикує, той не отримує прибуток». Ніхто не бажає  бути «лузером», проте не кожен знає, як уникнути програшу. Студенти – «старт-аппери» КІБіТ проходять грунтовну психологічну підготовку під керівництвом досвідчених менторів, які використовують у своїй роботі із мотивацією останні досягнення в сфері психології бізнесу – тренінги, майстер-класи, коворкінги і т.д.

«Start Up Академія» Київського інституту бізнесу та технологій – комплексна програма, спрямована на «прокачування» підприємницьких навичок і формування успішного і креактивного «еnterpreneur».

Як і коли? Креативні «start up» ідеї студентів КІБіТ

Похід студентів економічних спеціальностей в 1991 Open Date Incubator став першим етапом у розробці проектів в рамках «Start Up Академії» КІБіТ в 2019/2020 навчальному році. Інформативно насичена презентація керівника бізнес-інкубатора, ментора та коуча Олени Клепи відкрила для студентів нові перспективи для розвитку власних бізнес ідей. В межах гупової дискусії майбутні управлінці та фінансисти представили для обговорення перспективні ідеї для «старт апів», які були підкориговані аудиторією та самим ментором.

Студентка третього курсу економіко-технологічного коледжу КІБіТ Анжела Панченко розповіла про проект астрологічного кафе, де варитимуть каву не лише на замовлення, але в залежності від уподобань та настрою клієнта. Ключ до реалізації бажання – заповнення анкети настрою або простенький тест на планшеті.

Майбутні менеджера Данило Усов та Олександр Максимюк висунули «ультракреативну» ідею про сайт для незвичайних побачень, коли закохані бажають чогось незвичайного, але не знають чого. Або навпаки, конкретно знають чого, але не знають, як це втілити. Ось тут і прийдуть на допомогу «добрі чарівники», які допоможуть зробити все як треба! Головне їх не розсердити, адже в якості «незвичайного побачення» можна запропонувати екстремальний добовий варіант із будиночком без комунікацій!

Першокурсниця Ярослава Васильєва має у своєму багажі достатньо «старт ап» ідей, проте будучи свідомою громадянкою, запропонувала для реалізації проект додатку, який буде контролювати ступінь соціальної відповідальності чиновників та депутатів. Додаток має бути легкодоступним для населення та зручним у використанні, що подолає «затягування» та «бюрократизм», які є характерними для офіційних петицій.

В результаті активної дискусії всі представлені проекти були докладно проаналізовані та вдосконалені. На завершення зустрічі хлопці та дівчата подякували Олені Клеп за професійний та вичерпний аналіз «старт апів», а також висловили готовність здійснювати командну роботу над проектами.

Адміністрація Київського інституту бізнесу і технологій бажає нашим «старт апперам» успішної реалізації, а іншим студентам – брати позитивний приклад та прийматися за розробку власних бізнес ідей!

Читайте також:

Бізнес-інкубатори в сучасній освіті: КІБіТ реалізує стратегію майбутнього 4.0.!

 

Новый сезон «Start Up Академии» КИБиТ! Как студенты посетили 1991 Open Date Incubator…

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниНовий сезон «Start Up Академії» КІБіТ! Як студенти відвідали 1991 Open Date Incubator …

Киевский институт бизнеса и технологий ориентирован на выпуск специалистов для работы и успешной карьеры в бизнес секторе. Однако конечной целью учреждения является «Enterpreneurship» – формирование предпринимателя современного образца с большим набором компетенций и навыков. В октябре 2019 года «Start Up Академия» КИБиТ  открыла свой новый сезон походом в бизнес инкубатор 1991 Open Date Incubator, где студенты смогли поделиться идеями своих «старт апов». Итак, встречаем новые потенциальные бизнес проекты!

Почему и зачем? Цели и задачи «Start Up Академии» Киевского института бизнеса и технологий

Теоретические знания, полученные в аудитории, непременно нуждаются в практической реализации, поэтому администрация КИБиТ всячески приветствует инициативу ребят, если это касается персональных «старт апов». Ведь одно дело – просчитывать бюджет абстрактной «компании», а совсем другое – разрабатывать стратегию своего предприятия. Работа с собственными проектами снимает границу между теорией и практикой и помогает развить необходимые для будущих предпринимателей качества. Какие именно?

Работа в команде. Успех бизнеса в большой степени зависит от слаженной командной работы, умения подавить внутренние противоречия и конфликты, действовать в рамках намеченной цели. В проектах «Start Up Академии» КИБиТ студенты пробуют себя в разных ролях (координатор, руководитель, финансовый директор, HR менеджер и т.д.), что повышает уровень их командной ответственности.

Креативность. Старт ап идеи не ограничиваются одной лишь задумкой, а нуждаются в активной разработке и поэтапной реализации. Во время «Start Up Академии» КИБиТ студенты учатся искать нестандартные подходы к решению проблем, которые возникают по мере запуска и функционирования проекта.

Финансовая грамотность. Руководитель «старт апа» должен уметь просчитывать бюджет и будущую прибыль, а также принимать решения по перераспределению финансово-денежных средств. Задача наших будущих предпринимателей – научиться самостоятельно вести бюджет проекта при помощи финансово-аналитического мониторинга.

Управленческие качества. Умение правильно организовать рабочий процесс – залог будущей прибыли. Контроль закупок и поставок, улаживание конфликтов между сотрудниками, грамотное распределение обязанностей – это лишь небольшой перечень, чем учат в «Start Up Академии» КИБиТ.

Способность идти на риск. Принцип: «Кто не рискует, тот не выигрывает» можно конкретизировать в тезисе: «Кто не рискует – не получает прибыль». Никто не хочет быть «лузером», однако не каждый знает, как избежать проигрыша. Студенты – «старт-апперы» КИБиТ проходят серьёзную психологическую подготовку под руководством опытных менторов, которые используют в своей работе с мотивацией последние достижения в сфере психологии бизнесатренинги, мастер-классы, коворкинги и т.д.

«Start Up Академия» Киевского института бизнеса и технологий – комплексная программа, направленная на «прокачку» предпринимательских навыков и формирования успешного и креактивного «еnterpreneur».

Как и когда? Креативные «start up» идеи студентов КИБиТ

Поход студентов экономических специальностей в 1991 Open Date Incubator стал первым этапом в разработке проектов в рамках «Start Up Академии» КИБиТ в 2019/2020 учебном году. Информативно насыщенная презентация руководителя бизнес-инкубатора, ментора и коуча Елена Клепы открыла для студентов новые перспективы для развития собственных бизнес идей. В рамках групповой дискуссии будущие управленцы и финансисты представили для обсуждения перспективные идеи для «старт апов», которые были подкорректированы аудиторией и самим ментором.     

Студентка третьего курса экономико-технологического колледжа КИБиТ Анжела Панченко рассказала о проекте астрологического кафе, где будут варить кофе не только по заказу, но в зависимости от предпочтений и настроения клиента. Ключ к реализации желания – заполнение анкеты настроения или простенький тест на планшете.

Будущие менеджера Даниил Усов и Александр Максимюк выдвинули «ультракреативную» идею про сайт для необычных свиданий, когда влюблённые хотят чего-то необычного, но не знают чего. Или наоборот, конкретно знают чего, но не знают, как это воплотить. Вот тут и придут на помощь «добрые волшебники», которые помогут сделать всё как надо! Главное их не разозлить, ведь в качестве «необычного свидания» можно предложить экстремальный суточный вариант с домиком без коммуникаций!

Первокурсница Ярослава Васильева имеет в своём багаже достаточно «старт ап» идей, однако будучи ссознательной гражданкой, предложила для реализации проект приложения, контролирующего степень социальной ответственности чиновников и депутатов. Приложение должно быть легкодоступно для населения и удобно в обращении, что преодолеет «затягивание» и «бюрократизм», характерные для официальных петиций.

В результате активной дискуссии все выше представленные проекты были подробным образом проанализированы и усовершенствованы. В завершение встречи ребята поблагодарили Елену Клепу за профессиональный и исчерпывающий анализ «старт апов», и выразили готовность осуществлять командную работу над проектами.

Администрация Киевского института бизнеса и технологий желает нашим «старт апперам» успешной реализации, а другим студентам – брать позитивный пример и приниматься за разработку собственных бизнес идей!

Читайте также:

Бизнес-инкубаторы в современном образовании: КИБиТ реализует стратегию будущего 4.0.!