Знайомимось: Міка з Грузії та Антон з Білорусі

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниЗнайомимось: Міка з Грузії та Антон з Білорусі

На фото: зліва – Міхейл Мікадзе, Тбілісі, Грузія, справа – Антон Дерюченко, Світлогорськ, Білорусь

У 2016 році КІБіТ розширює свою географію. У цьому році до нас приїхали на навчання студенти з Грузії та Білорусі.

КІБіТ поспілкувався з ними і радий познайомити всіх з цими веселими хлопцями.

Чому ви вирішили навчатися за кордоном?

Антон: Я хочу побачити світ. Поки я молодий, хочу використати всі можливості.

Міка: По-перше, у вас жити і навчатись дешевше, ніж у нас, в Грузії. А по-друге, сподіваюсь, тут буде можливість отримати кращу освіту.

Чому вирішили навчатись все-таки в Україні, а не в іншій країні?

Антон: Я обдумував варіанти і Смоленська, і Брянська, і Санкт-Петербурга, але там дуже дорого. Можливо, і знайшлась би можливість, але життя там набагато дорожче.

Міка: Моя мама живе і працює в Англії понад 10 років. Вона кликала мене туди навчатись, але мені не подобається. Мені подобається ця країна (про Україну – ред.).

– Ок. Ви вибрали Україну. А чому саме КІБіТ?

Антон: Я подавав документи і в Шевченка (Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка – ред.), але не склалось, а в КІБіТ мене прийняли з радістю.

Міка: Мені сподобався ваш сайт. Там все просто і зрозуміло розказано.

А вирішальним фактором при виборі стало?..

Антон: Низька вартість. Простота вступу. І столичність ВУЗу. Я, наприклад, навчався в Мінську і поїхати навчатись після цього куди-небудь на периферію для мене найгірше. Я таким чином підвищую рівень: Мінськ – Київ – потім іще далі.

А чи задумувались ви про те, що будете робити після закінчення інституту?

Антон: Варшава. Хочу поїхати туди навчатись далі.

Міка: Хочу працювати в Rockstar Games, компанії, яка займається розробкою ігор, вона створила Grand Theft Auto (GTA).

Плануєте в перспективі залишитись тут чи рухатись далі, чи, можливо, повернетесь додому?

Міка: Якщо знайду гарну роботу, то залишусь в Україні. Якщо ні – в Китай або США, але краще, звісно, Китай.

Ви їхали в іншу країну. Що ви знаєте про Україну?

Міка: Україна та Грузія – дружні країни, і люди тут люблять і поважають грузинів. Ми також дуже любимо українців, завжди допомагали й будемо допомагати їм.

Антон: А що ви знаєте про Білорусь? (Сміється). Я був тут вже не раз. Усі білоруси були в Україні. Тому ця країна для мене не чужа.

Які спеціальності ви обрали, на кого будете навчатись?

Міка: IT-інженерія. Я люблю комп’ютери, ігри, завжди грав та буду грати. Це моє.

Антон: Я був юристом, тепер пішов на менеджера. Хочу бути політиком. Хочу змінити на краще щось у світі, в житті. У мене є свої погляди на багато речей в сучасному світі.

Міка (у відповідь Антону): Слід любити свою країну, потрібно поважати людей. Тоді все зміниться.

Навчальний рік стартує. А ми не прощаємось з Мікою та Антоном. Після першої сесії ми повернемось до спілкування з ними і побачимо, як змінилась їх думка про КІБіТ, про Україну та її столицю.

Знакомимся: Мика из Грузии и Антон из Беларуси

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниЗнайомимось: Міка з Грузії та Антон з Білорусі

На фото: слева – Михейл Микадзе, Тбилиси, Грузия, справа – Антон Дерюченко, Светлогорск, Беларусь

С 2016 года КИБиТ расширяет географию. В этом году к нам приехали учиться студенты с Грузии и Беларуси.

КИБиТ пообщался с ними и рад познакомить всех с этими задорными ребятами.

– Почему вы решили учиться за границей?

Антон: Я хочу увидеть мир. Пока я молодой, хочу использовать все возможности.

Мика: Во-первых, у вас жить и учиться дешевле, чем у нас, в Грузии, во-вторых, надеюсь, здесь удастся получить лучшее образование.

– Почему решили учиться все-таки в Украине, а не в какой-нибудь другой стране?

Антон: Я рассматривал варианты и Смоленска, и Брянска, и Питера, но там нереально дорого. Может быть, и нашлась бы возможность, но жизнь там намного дороже.

Мика: Моя мама живет и работает в Англии более 10 лет. Она звала меня туда учиться, но мне не нравится. Мне нравится вот эта страна (про Украину – ред.).

– Ок. Вы выбрали Украину. А что же привлекло вас именно к нам, в КИБиТ?

Антон: Я подавал документы и в Шевченка (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка – ред.), но не срослось, а в КИБиТ меня приняли радушно.

Мика: Мне понравился ваш сайт. Там все просто и понятно рассказано.

А решающим фактором при выборе стало?..

Антон: Низкая стоимость. Простота поступления. И столичность ВУЗа. Я, например, учился в Минске и поехать учится после этого куда-нибудь на периферию для меня хуже всего. Я таким образом повышаю уровень: Минск – Киев – потом куда-нибудь дальше.

– А задумывались ли вы о том, что будете делать после окончания института?

Антон: Варшава. Хочу поехать туда учиться дальше.

Мика: Хочу работать в Rockstar Games, компании, которая разрабатывает игры, она создала Grand Theft Auto (GTA).

– Планируете в дальнейшем остаться здесь или двигаться дальше, или, возможно, вернетесь домой?

Мика: Если здесь найду хорошую работу, то останусь в Украине. Если нет – в Китай или США, но лучше, конечно, Китай.

– Вы ехали в другую страну. Что вы знаете об Украине?

Мика: Наши страны дружны, и люди здесь любят грузинов, уважают. Мы тоже очень уважаем украинцев, всегда помогали и будем помогать им.

Антон: А что вы знаете о Беларуси? (Смеется). Я здесь уже был не раз. Все белорусы были в Украине. Поэтому эта страна мне не чужая.

– Какие специальности вы выбрали, на кого будете учиться?

Мика: IT-инженерия. Я люблю компьютеры, игры, всегда играл и буду играть. Это мое.

Антон: Я был юристом, теперь пошел на менеджера. Хочу быть политиком. Хочу изменить к лучшему что-нибудь в мире, в жизни. У меня есть свои взгляды на многие вещи в современном мире.

Мика (в ответ Антону): Нужно любить свою страну, нужно уважать людей. Тогда все изменится.

Учебный год начался. А мы не прощаемся с Микой и Антоном. После первой сессии мы вернемся к общению с ними и посмотрим, как поменялось их мнение о КИБиТ, об Украине и ее столице.

Introduction. International students – Anton and Mika

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниЗнайомимось: Міка з Грузії та Антон з Білорусі

PHOTO: From left to right – Miheyl Mikadze, Tbilisi, Georgia. Anton Deryuchenka, Svetlogorsk, Belarus

In 2016 KIBiT expands geography of it’s students. This year we have students from Georgia and Belarus.

KIBiT had a talk with them and happy to introduce all these guys.

– Why did you decide to study abroad?

Anton: I want to see the world. I want to use all benefits of the youth – to travel and to meet new people.

Mika: First, education and living in Ukraine are cheaper than in Georgia. Second, I hope to get a better education here.

– Why did you choose Ukraine and not other country to study?

Anton: I was thinking about the options of Smolensk, and Bryansk, and St. Petersburg, but there the education is very expensive. Even if it had worked, the life there would be more expensive.

Mika: My mother has lived and worked in England for over 10 years. She called me there for studying, but I didn’t want to. I like this country better (Ukraine – Ed.).

– OK. You have chosen Ukraine. And why KIBiT?

Anton: I filed papers in Shevchenko (Kyiv National University of Shevchenko – Ed.), But it did not work because of the long application process, and KIBiT was the best for applying.

Mika: I liked your site. The information there is a clear and steps of applying are easy.

– What was the decisive factor in choosing KIBiT?

Anton: Low cost. Easy application steps. And the University is in the capital of Ukraine. For example, I was studying in Minsk and then would go to study in a small city – it would be depressive. I therefore increase the level: Minsk – Kyiv – then something bigger.

– And do you know what will you do after graduation?

Anton: Warsaw. I want to study there after KIBiT.

Mika: I want to work in Rockstar Games, the game developing company (it created Grand Theft Auto (GTA)).

– What are your plans about Ukraine?

Mika: If I find a good job, it will stay in Ukraine. If not – I plan to try China or the US, but better China.

– You moved to another country. What did you know about Ukraine?

Mika: Ukraine and Georgia are friendly countries and people here love and respect Georgians. We also really like the Ukrainians, always helped and will help them.

Anton: What do you know about Belarus? (Laughs). I was here more than once. All Belarusians were in Ukraine. Because this country is familiar to me.

– What did you chose to study, what will be your profession?

Mika: IT-engineering. I love computers, I play games now and will always play. This is my reality.

Anton: I studied law, now started the management. I want to be a politician. Want to change the world for the better life. I have my views on many things in the world.

Mika (in response to Anton): You must love your country; you should respect people. Then everything will change.

The studying year starts. And we do not say goodbye to Mika and Anton. After the first examination session we will come back to chat with them and see how their opinion about the KIBiT, Kiev and Ukraine changed.