Фінанси, банківська справа та страхування

(0 відгуків)
Фінанси, банківська справа та страхування

СТАНЬ КЕРІВНИКОМ ЧИ АНАЛІТИКОМ У ПРОВІДНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЧИ ЗАРУБІЖНІЙ КОМПАНІЇ

Ким ви бачите себе через 4–5 років? – Фінансистом? Успішним аудитором? Власником страхового чи кредитного бізнесу? Економіст ХХІ століття повинен мати незалежний, творчий розум, бути готовим до обґрунтованого ризику. Наш економічний факультет готує творчих та енергійних випускників!

Фінанси (від середньовічно-латинського financia — наявність, дохід) — економічна категорія, що відображає економічні відносини в процесі створення і розподілу фондів грошових коштів.

Фінанси (як управління) — це система економічних відносин між державою, юридичними та фізичними особами, а також між окремими державами та міжнародними економічними інститутами й організаціями щодо акумуляції та використання грошових засобів на основі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту та національного доходу. На мікрорівні об’єктом акумуляції, використання, розподілу та перерозподілу виступають грошові доходи і фонди окремих підприємств та організацій.

Предмети, які вивчають на ОКР бакалавр (нормативні та вибіркові)

 • Аналіз господарської діяльності
 • Антикризове управління
 • Аудит
 • Банківська система і банківські операції
 • Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці
 • Бізнес-планування. Прогнозування та макроекономічне планування
 • Бухгалтерський облік. Фінансовий облік
 • Бюджетна система
 • Вища математика
 • Вступ до спеціальності
 • Господарське право
 • Гроші та кредит
 • Економетрика
 • Економіка і фінанси підприємств
 • Економічна безпека
 • Економічна теорія
 • Економічний аналіз
 • Загальна психологія
 • Звітність підприємств
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Інвестування
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Інформатика і комп’ютерна техніка
 • Інформаційні системи в фінансових організаціях
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Контролінг
 • Лідерство
 • Логістика
 • Макроекономіка
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародні фінанси
 • Мікроекономіка
 • Національна економіка
 • Основи бізнесу. Основи підприємництва.
 • Податкова система
 • Психологія спілкування
 • Публічне управління та адміністрування
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 • Статистика
 • Стратегічне управління підприємством
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Управління персоналом
 • Управлінські рішення
 • Філософія
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий ринок
 • Ціноутворення

Компанії, де студенти проходять практику (вибірково)

 • Компанія управління активами «Frontera Alliance»
 • ПАО “Укрсоцбанк”
 • ПАТ “Альфа-Банк”
 • ПАТ “Укрсиббанк”
 • ПАТ «Банк Русский Стандарт»
 • ПАТ «Державний ощадний банк України»
 • ПП «Аптека 36 і 6»
 • ПП «Продукти»
 • Райффайзен Банк Аваль
 • ТОВ «БЕНЕФІС МЕДІА»
 • ТОВ «Епіцентр», гіпермаркет №1
 • ТОВ «Морена»
 • ТОВ «ТК БРОК»
 • ТОВ «Філіграм»

Предмети, які вивчають на ОКР спеціаліст (нормативні та вибіркові)

 • Бюджетний менеджмент
 • Валютно-фінансовий механізм ЗЕД
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Державне та регіональне управління
 • Звітність підприємства
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Кон’юнктура світових товарних ринків
 • Логістика
 • Методика викладання у вищій школі
 • Міжнародний менеджмент
 • Місцеві фінанси
 • Облік і звітність у страхових організаціях
 • Психологія праці та управління
 • Публічне адміністрування
 • Ринок фінансових послуг
 • Соціальне страхування
 • Соціально-філософський аналіз економічної сфери
 • Страхове право
 • Транснаціональні корпорації
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий менеджмент

Компетенції, що здобуваються за час навчання на ОКР бакалавр

Знання і розуміння:

 • володіння знаннями про  основні напрями і форми економічної діяльності, інфраструктуру організації, що здійснює економічну діяльність, її місце на вітчизняному та міжнародному ринку товарів і послуг;
 • базові уявлення про організаційну та функціональну структуру підприємства, принципи і методи управління організацією;
 • базові знання про сучасні методи і форми звітності підприємств, нормативно-правове забезпечення обліку, звітності та аудиту; дотримання основоположних принципів і методів обліку та звітності підприємств, управління та прогнозування можливих кризових явищ в економічній діяльності організації;
 • володіння знаннями щодо правових аспектів організації фінансових відносин на мікро- та макрорівні;
 • володіння інформацією щодо основних видів банківських операції, особливостей їх надання різноманітними кредитними організаціями.

Застосування знань і розуміння:

 • здатність використовувати професійні знання, уміння та навички працювати на фінансових ринках: грошовому, валютному, ринку позик, фондовому, інвестиційному та ін. ,використовуючи уміння аналізу кон’юнктури світових товарних ринків;
 • здатність створювати власну справу, управляти підприємницькою діяльністю, фінансовими ризиками, застосовувати інструменти антикризового управління власним підприємством;
 • здатність використовувати професійні знання до складання фінансової звітності, аналізу форм та методів конкуренції в трансформаційний період; побудова стратегій фінансової конкурентоспроможності підприємства, розробка програми її підвищення, робота з базами даних;
 • здатність здійснення фінансових, кредитно-розрахункових та валютних операцій,  а також різних форм фінансових розрахунків.

Формування суджень:

 • володіння методами спостереження, аналізу та синтезу економічних понять і категорій, їхньої ідентифікації та класифікації; розуміння принципів структурної й функціональної організації економічних об’єктів і процесів, економічного стану організації;
 • здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід;
 • здатність автоматизувати та оптимізувати роботу економічного відділу за допомогою інформаційних технологій.

Рекомендовані професії для випускників:

 1. Бухгалтер
 2. Викладач дисциплін з фінансів та банківської справи
 3. Економіст банківської установи
 4. Економіст з планування, збуту
 5. Економіст страхової компанії
 6. Економіст-фінансист підприємства
 7. Менеджер зі страхування
 8. Спеціаліст з питань фінансів в державних установах
 9. Фінансовий менеджер

Компетенції, що здобуваються за час навчання на ОКР спеціаліст

Знання і розуміння:

 • базові уявлення про основні напрями та види фінансової діяльності, сутність фінансового, бюджетного, податкового, інвестиційного менеджменту, фінансових відносин і процесів, розуміння значення ефективності використання ринку фінансових послуг для підприємства, дотримання принципів організації та управління фінансовими ризиками, а також можливостями місцевих фінансів для економічного розвитку підприємства;
 • базові уявлення про організаційну і функціональну структуру підприємства, принципи і методи управління організацією та здійснення фінансового контролінгу;
 • базові знання про сучасні методи і форми звітності підприємств, нормативно-правове забезпечення обліку, звітності і аудиту, дотримання основоположних принципів та методів обліку і звітності підприємств;  прогнозування можливих кризових явищ в економічній діяльності організації;
 • базові уявлення щодо механізму взаємодії сучасних підприємств вітчизняної економіки в умовах глобалізації із діловими структурами, економічними корпораціями розвинених країн.

Застосування знань і розуміннь:

 • здатність проводити моніторинг та економічну оцінку ефективності фінансової діяльності підприємства та організації; здійснювати порівняльний аналіз діяльності організації з діяльністю міжнародних корпорацій певної спеціалізації;
 • здатність створювати власну справу, управляти підприємницькою діяльністю, фінансовими ризиками; застосовувати інструменти антикризового управління власним підприємством, оптимізувати бюджет;
 • здатність моделювати процеси управління реалізацією короткотермінових та довготермінових інвестиційних рішень;
 • здатність використовувати професійні знання в галузі фінансового контролінгу, методів обліку витрат, визначення точок беззбитковості при лінійному тренді сукупних витрат підприємства, стратегічної та оперативної діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • здатність до організації і здійснення фінансового аналізу діяльності міжнародних корпорацій; вміння використовувати міжнародні і національні стандарти та інструменти при аналізі і контролінгу діяльності транснаціональних корпорацій.

 Формування суджень:

 • володіння методами спостереження, аналізу і синтезу економічних категорій і явищ їхньої ідентифікації та класифікації; розуміння принципів структурної й функціональної організації економічних об’єктів і процесів, економічного стану організації;
 • здатність засвоювати нові ідеї, розуміти процеси розвитку історії, науки, культури людської цивілізації;
 • здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід;
 • здатність автоматизувати та оптимізувати роботу за допомогою інформаційних технологій.

Рекомендовані професії для випускників:

 1. Бухгалтер міжнародних організацій
 2. Заступник директора (керівника) з фінансів
 3. Інвестиційний менеджер
 4. Начальник фінансового відділу
 5. Підприємець
 6. Радник з економічних питань
 7. Спеціаліст з фінансового контролінгу
 8. Страховик фінансових операцій
 9. Фінансовий аналітик

Компетенції, що здобуваються за час навчання на ОКР магістр

Знання і розуміння:

 • сучасні уявлення про фінансово-господарські операції у зовнішньоекономічних відносинах;
 • сучасні уявлення про правові аспекти організації фінансових відносин на мікро- та макрорівні у міжнародних корпораціях;
 • сучасні уявлення про методи фінансового аналізу, фінансових інструментів, за допомогою яких вирішуються задачі організації господарсько-комерційної діяльності міжнародних корпорацій;
 • знання ділових культур, крос-культурного менеджменту при визначенні відповідальності різних підрозділів міжнародних корпорацій у досягненні встановлених рівнів якості.

Застосування знань і розуміння:

 • здатність визначати концептуальну сферу системи фінансового контролінгу, її механізм, системні ознаки, дослідницькі прийоми;
 • здатність створювати власну справу, управляти підприємницькою діяльністю, фінансовими ризиками, застосовувати інструменти антикризового управління власним підприємством, оптимізація бюджету;
 • спроможність управління інвестиційними ризиками, ризиком неплатоспроможності, кредитним ризиком, ризиком на іпотечному ринку, ризиком ліквідності, валютними ризиками та ризиками на ринку строкових угод;
 • здатність розробляти інвестиційну стратегію підприємства, використовувати професійні знання в галузі інвестиційного менеджменту для залучення інвестицій, аналізу інвестиційної привабливості проектів, оцінки їхньої ефективності;
 • здатність документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.

Формування суджень:

 • здатність використовувати професійні знання та практичні навички для вирішення прикладних завдань з економіки;
 • здатність засвоювати нові ідеї, розуміти процеси розвитку історії, науки, культури людської цивілізації;
 • здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід;
 • здатність автоматизувати та оптимізувати роботу за допомогою інформаційних технологій.

Рекомендовані професії для випускників:

 1. Бізнес аналітик
 2. Бухгалтер міжнародних організацій
 3. Інвестиційний аналітик
 4. Інвестиційний менеджер
 5. Менеджер з управління фінансовими ризиками
 6. Підприємець
 7. Спеціаліст з фінансового контролінгу
 8. Фінансовий аналітик
 9. Фінансовий директор
 • ДЛЯ ВСТУПУ НА БУДЬ-ЯКИЙ КУРС НЕОБХІДНО МАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ

  • Lecture 1.1 атестат про закінчення 11 класів і додаток до нього; Locked 0m
  • Lecture 1.2 паспорт громадянина України; Locked 0m
  • Lecture 1.3 копія ідентифікаційного коду; Locked 0m
  • Lecture 1.4 військовий квиток або приписне свідоцтво (для чоловіків); Locked 0m
  • Lecture 1.5 чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см; Locked 0m
  • Lecture 1.6 для неповнолітніх абітурієнтів – паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків. Locked 0m
 • А ТАКОЖ НА ПЕРШИЙ КУРС

  • Lecture 2.1 Сертифікат ЗНО з української мови та літератури (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів; Locked 0m
  • Lecture 2.2 Сертифікат ЗНО з історії України (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів. Locked 0m
  • Lecture 2.3 Сертифікат ЗНО з математики або іноземної мови (ваговий коефіцієнт 0,3 ) ≥ 100 балів. Locked 0m
 • А ТАКОЖ НА ДРУГИЙ (ТРЕТІЙ) КУРС

  • Lecture 3.1 диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього. Locked 0m
 • А ТАКОЖ ДЛЯ ВСТУПУ НА РІВЕНЬ СПЕЦІАЛІСТА

  • Lecture 4.1 диплом бакалавра спорідненої до фінансів спеціальності і додаток до нього. Locked 0m
 • А ТАКОЖ ДЛЯ ВСТУПУ НА ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ

  • Lecture 5.1 диплом бакалавра і додаток до нього; Locked 0m
  • Lecture 5.2 диплом спеціаліста/магістра і додаток до нього (при наявності). Locked 0m

Телефони приймальної комісії

(044) 353-42-42

(050) 341-42-42

(073) 131-39-77

Замовити дзвінок