Облік і оподаткування

(0 відгуків)
Облік і оподаткування

НАВЧИТИСЯ СТРУКТУРУВАТИ ТА ОПТИМІЗУВАТИ БЮДЖЕТ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ким ви бачите себе через 4–5 років? Фінансистом? Успішним аудитором? Власником страхового чи кредитного бізнесу? Економіст ХХІ століття повинен мати незалежний, творчий розум, бути готовим до обґрунтованого ризику. Наш економічний факультет готує творчих та енергійних випускників!

Облік — належним чином організована система збору, нагромадження, обробки, групування, узагальнення і реєстрації необхідної інформації, що відображають кількісну та якісну характеристику подій, явищ, фактів, процесів, організацій.

Основним завданням бухгалтерського обліку є формування повної та достовірної інформації про діяльність організації, її майнове положення, необхідної внутрішнім та зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності.

Оподаткування — законодавчо врегульований процес встановлення та утримання податків у країні, визначення їхніх розмірів і ставок, відповідних об’єктів та кола юридичних та фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податків.

Предмети, які вивчають на ОКР бакалавр (нормативні та вибіркові)

 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит
 • Банківська система і банківські операції
 • Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці
 • Бізнес-планування. Прогнозування та макроекономічне планування
 • Бухгалтерський облік. Фінансовий облік
 • Бюджетна система
 • Вища математика
 • Вступ до спеціальності
 • Господарське право
 • Гроші та кредит
 • Державне та регіональне управління
 • Економетрика
 • Економіка і фінанси підприємств
 • Економічна безпека
 • Економічна теорія
 • Економічний аналіз
 • Звітність підприємств
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Інвестування
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Інформатика і комп’ютерна техніка
 • Інформаційні системи в фінансових організаціях
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Кон’юнктура світових товарних ринків
 • Контролінг
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Лідерство
 • Логістика
 • Макроекономіка
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародні фінанси
 • Мікроекономіка
 • Національна економіка
 • Основи бізнесу. Основи підприємництва.
 • Облік в банках
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Облік в суміжних галузях
 • Податкова система
 • Правознавство. Трудове право
 • Практикум професійного добору кадрів
 • Психологія комерційної таємниці
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 • Статистика
 • Стратегічне управління підприємством
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Управління експортно-імпортними операціями
 • Управлінський облік
 • Управлінські рішення
 • Філософія
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий ринок
 • Ціноутворення

Предмети, які вивчають на ОКР спеціаліст

 • Бюджетний менеджмент
 • Валютно-фінансовий механізм ЗЕД
 • Виробнича переддипломна практика (4 тижні)
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Дипломне проектування (6 тижнів)
 • Звітність підприємства
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Менеджмент і адміністрування
 • Місцеві фінанси
 • Облік і звітність у страхових організаціях
 • Податковий менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Соціальне страхування
 • Соціально-філософський аналіз економічної сфери
 • Стратегічний менеджмент
 • Страхове право
 • Транснаціональні корпорації
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий менеджмент

Компетенції, що здобуваються за час навчання на ОКР бакалавр

Знання і розуміння:

 • розуміння сутності економічних категорій податків і оподаткування, їх місця і ролі в системі економічних важелів розвитку ринкової економіки;
 • розуміння взаємозв’язку оподаткування з іншими аспектами економічної політики держави; особливостей організації та функціонування податкової системи України;
 • розуміння основних засад побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів підприємницької, діяльності та його законодавчо-нормативного регулювання;
 • володіння знаннями про  основні напрями і форми економічної діяльності, інфраструктуру організації, що здійснює економічну діяльність, її місце на вітчизняному і міжнародному ринку товарів і послуг;
 • базові уявлення про організаційну і функціональну структуру підприємства, принципи і методи управління організацією;
 • володіння інформацією щодо основних видів банківських операції, особливостей їх надання різноманітними кредитними організаціями.

Застосування знань і розуміння:

 • здатність організації первинного обліку, облікових регістрів, складання і подання звітності підприємств;
 • здатність створювати власну справу, управляти підприємницькою діяльність, фінансовими ризиками, застосовувати інструменти антикризового управління власним підприємством;
 • здатність до організації аудиторської діяльності – планування аудиту; виконання комплексу аудиторських процедур; оформлення робочих документів аудитора; підготовка аудиторських висновків та інших підсумкових документів;
 • здатність використовувати професійні знання до складання  фінансової звітності, аналізу форм і методів конкуренції в трансформаційний період, стратегій фінансової конкурентоспроможності підприємства, робота з базами даних.

Формування суджень:

 • здатність засвоювати нові ідеї, розуміти процеси розвитку історії, науки, культури людської цивілізації;
 • розуміння правильності формування доходів і витрат бюджету, дотримання податкового законодавства, перевірка правильності формування і використання державних цільових фондів, вірогідність звітності, контроль і аналіз фінансових результатів, виявлення й оцінка резервів підприємства;
 • здатність автоматизувати та оптимізувати роботу за допомогою інформаційних технологій.

Рекомендовані професії для випускників:

 1. Аудитор
 2. Бухгалтер
 3. Бухгалтер-експерт
 4. Бухгалтер-ревізор
 5. Головний, провідний спеціаліст та спеціаліст-ревізор в Державній фіскальній службі (податковій інспекції)
 6. Менеджер економічних підрозділів
 7. Підприємець

Компетенції, що здобуваються за час навчання на ОКР магістр

Знання і розуміння:

 • розуміння природи публічних фінансів, засад бюджетування та фінансового менеджменту;
 • розуміння основних положень теорії, методології та практики бухгалтерського обліку;
 • сучасні уявлення про методів математичного моделювання та обробки економічної інформації;
 • знання сучасних методів фінансового аналізу як наукової бази прийняття управлінських фінансових рішень;
 • знання основних положень податкового законодавства та володіння практичними навичками щодо методики розрахунків основних податків і складання відповідної податкової звітності.

Застосування знань і розуміння:

 • здатність перевіряти фінансову звітність на арифметичну точність;
 • здатність складати коригуючі бухгалтерські записи щодо виправлень залишків за балансовими рахунками;
 • уміння готувати бухгалтерські документи відповідно до національної та міжнародної нормативно-правової бази у сфері бухгалтерського обліку;
 • здатність створювати власну справу, управляти підприємницькою діяльність, фінансовими ризиками, застосовувати інструменти антикризового управління власним підприємством;
 • здатність документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.

Формування суджень:

 • володіння методами спостереження, аналізу і синтезу економічних понять і категорій, їх ідентифікації, класифікації та розуміння принципів структурної й функціональної організації економічних об’єктів і процесів, економічного стану організації;
 • здатність засвоювати нові ідеї, розуміти процеси розвитку історії, науки, культури;
 • здатність автоматизувати та оптимізувати роботу аудитора та бухгалтера ­­за допомогою інформаційних технологій.

Рекомендовані професії для випускників:

 1. Бухгалтер міжнародних організацій
 2. Головний аудитор
 3. Головний бухгалтер
 4. Керівник аудиторської фірми
 5. Фінансовий директор
 • ДЛЯ ВСТУПУ НА БУДЬ-ЯКИЙ КУРС НЕОБХІДНО МАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ

  • Lecture 1.1 атестат про закінчення 11 класів і додаток до нього; Locked 0m
  • Lecture 1.2 паспорт громадянина України; Locked 0m
  • Lecture 1.3 копія ідентифікаційного коду; Locked 0m
  • Lecture 1.4 військовий квиток або приписне свідоцтво (для чоловіків); Locked 0m
  • Lecture 1.5 чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см; Locked 0m
  • Lecture 1.6 для неповнолітніх абітурієнтів – паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків. Locked 0m
 • А ТАКОЖ НА ПЕРШИЙ КУРС

  3 СЕРТИФІКАТИ ЗНО

  • Lecture 2.1 Сертифікат ЗНО з української мови та літератури (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів; Locked 0m
  • Lecture 2.2 Сертифікат ЗНО з історії України (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів. Locked 0m
  • Lecture 2.3 Сертифікат ЗНО з математики або іноземної мови (ваговий коефіцієнт 0,3 ) ≥ 100 балів. Locked 0m
 • А ТАКОЖ НА ДРУГИЙ (ТРЕТІЙ) КУРС

  • Lecture 3.1 диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього. Locked 0m
 • А ТАКОЖ ДЛЯ ВСТУПУ НА РІВЕНЬ МАГІСТР

  • Lecture 4.1 диплом бакалавра спорідненої до обліка і аудиту спеціальності і додаток до нього Locked 0m
 • А ТАКОЖ ДЛЯ ВСТУПУ НА ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ

  • Lecture 5.1 диплом бакалавра і додаток до нього; Locked 0m
  • Lecture 5.2 диплом спеціаліста/магістра і додаток до нього (при наявності). Locked 0m

Телефони приймальної комісії

(044) 353-42-42

(050) 341-42-42

(073) 131-39-77

Замовити дзвінок